eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU."Ogłoszenie z dnia 2022-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364970475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 7

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 672617685

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.rogozno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


oświatowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b782be2-14c0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005857/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 "Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.454.1.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.”
Uczniowie dowożeni będą z terenu Gminy Rogoźno do następujących placówek oświatowych:

Trasa nr 1
8 osób w tym 1 na wózku inwalidzkim + opiekun

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
Budziszewko 57A
64-612 Budziszewko
oraz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9,
62-005 Owińska
oraz
Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
ul. Bydgoska 4a
61- 127 Poznań.

Owieczki - Rogoźno – Budziszewko – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

74 km (dojazd) + 74 km (powrót) = 148 km
Dzienny limit kilometrów: 148 km.


Trasa nr 2
27 osób + opiekun

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
Parkowo 6
64-608 Parkowo
oraz
Przedszkole Samorządowe "Słoneczne Skrzaty:
Parkowo114a
64-608 Parkowo
oraz
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku
ul. Miłowody 2
64-600 Oborniki

Budziszewko - Rogoźno – Owczegłowy – Cieśle - Ruda – Gościejewo – Owieczki – Wełna – Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie - Przedszkole Słoneczne Skrzaty w Parkowie – Parkowo 143 – Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

59 km (dojazd) + 59 km (powrót) = 118 km
Dzienny limit kilometrów: 118 km.

W okresie od 26.06.2023r. – 30.06.2023r.
1 osoba + opiekun

Przedszkole Samorządowe "Słoneczne Skrzaty:
Parkowo114a
64-608 Parkowo

Rogoźno – Przedszkole Słoneczne Skrzaty w Parkowie

Trasa liczy 19 km.

9,5 km (dojazd) + 9,5 km (powrót) = 19 km
Dzienny limit kilometrów: 19 km.
Trasa nr 3
14 osób w tym 1 na wózku inwalidzkim + opiekun

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach
Pruśce 30
64-610 Pruśce
oraz
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Letnia 1
62-100 Wągrowiec
oraz
Progressio
Centrum Wspomagania Rozwoju
i Terapii Dziecka
ul. Przemysłowa 14
62-100 Wągrowiec
oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Kcyńska 48
ul. Janowiecka 22
62-100 Wągrowiec
oraz
Zespół Szkół nr 1
ul. Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Gnieźnieńska 7
62-270 Kłecko

Rogoźno - Boguniewo – Budziszewko - Międzylesie – Owczegłowy – Marlewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu – Progressio Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka w Wągrowcu – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku.

86 km (dojazd) + 86 km (powrót) = 172 km
Dzienny limit kilometrów: 172 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 715996,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 715996,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 715996,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma PRZEMYSŁAW Grażyna Czarnecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7660001268

7.3.3) Ulica: Boguniewska 8

7.3.4) Miejscowość: Rogoźno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-610

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Trasa nr 1
Stanisław Rodowski
Przewozy Osób
ul. Leszczynowa 11
64-610 Owczegłowy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 715996,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.