eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU."Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364970475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 7

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 672617685

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw.rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

oświatowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROGOŹNO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W CZASIE DOWOZU W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2023 ROKU.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b782be2-14c0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005857/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 "Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie transportu."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.rogozno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
a) w zakresie ofert - miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres ESP (skrytki ePUAP): /3j634ffukx/SkrytkaESP
b) w pozostałym zakresie: poczty elektronicznej sekretariat@cuw.rogozno.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje oraz regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (obowiązek informacyjny) zawarto w dziale XXIV SWZ "ochrona danych osobowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.454.1.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.”
Uczniowie dowożeni będą z terenu Gminy Rogoźno do następujących placówek oświatowych:

Trasa nr 1
8 osób w tym 1 na wózku inwalidzkim + opiekun

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
Budziszewko 57A
64-612 Budziszewko
oraz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9,
62-005 Owińska
oraz
Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
ul. Bydgoska 4a
61- 127 Poznań.

Owieczki - Rogoźno – Budziszewko – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

74 km (dojazd) + 74 km (powrót) = 148 km
Dzienny limit kilometrów: 148 km.


Trasa nr 2
27 osób + opiekun

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
Parkowo 6
64-608 Parkowo
oraz
Przedszkole Samorządowe "Słoneczne Skrzaty:
Parkowo114a
64-608 Parkowo
oraz
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku
ul. Miłowody 2
64-600 Oborniki

Budziszewko - Rogoźno – Owczegłowy – Cieśle - Ruda – Gościejewo – Owieczki – Wełna – Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie - Przedszkole Słoneczne Skrzaty w Parkowie – Parkowo 143 – Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

59 km (dojazd) + 59 km (powrót) = 118 km
Dzienny limit kilometrów: 118 km.

W okresie od 26.06.2023r. – 30.06.2023r.
1 osoba + opiekun

Przedszkole Samorządowe "Słoneczne Skrzaty:
Parkowo114a
64-608 Parkowo

Rogoźno – Przedszkole Słoneczne Skrzaty w Parkowie

Trasa liczy 19 km.

9,5 km (dojazd) + 9,5 km (powrót) = 19 km
Dzienny limit kilometrów: 19 km.
Trasa nr 3
14 osób w tym 1 na wózku inwalidzkim + opiekun

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach
Pruśce 30
64-610 Pruśce
oraz
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika
ul. Letnia 1
62-100 Wągrowiec
oraz
Progressio
Centrum Wspomagania Rozwoju
i Terapii Dziecka
ul. Przemysłowa 14
62-100 Wągrowiec
oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Kcyńska 48
ul. Janowiecka 22
62-100 Wągrowiec
oraz
Zespół Szkół nr 1
ul. Kcyńska 48
62-100 Wągrowiec
oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Gnieźnieńska 7
62-270 Kłecko

Rogoźno - Boguniewo – Budziszewko - Międzylesie – Owczegłowy – Marlewo – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu – Progressio Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka w Wągrowcu – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu – Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku.

86 km (dojazd) + 86 km (powrót) = 172 km
Dzienny limit kilometrów: 172 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ, a następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne oraz może zażądać przedłożenia dokumentów w trybie art. 274 ustawy Pzp tj. może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i wymienionych w Dziale XIII SWZ.
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 274 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5) Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: P = Pc + Pw gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
Pc – punkty kryterium cena
Pw – punkty kryterium wiek pojazdu
3) Do porównania i oceny ofert w danych kryteriach zostanie przyznana następująca punktacja:
kryterium: cena
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

najniższa cena brutto z ofert
Pc = ------------------------------------ x 70 % x 100
cena brutto oferty badanej
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 70 punktów.

kryterium: wiek pojazdu - wiek pojazdu — łącznie suma do uzyskania 30 pkt przy 3 liniach
ponad 11 letni pojazd - 0 pkt
6 - 10 letni pojazd - 5 pkt
0 - 5 letni pojazd - 10 pkt
Powyższe punkty dotyczą 1 pojazdu. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium to 30 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) kompetencji lub uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca powinien posiadać dokument licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego na terenie co najmniej województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 5 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180, ze zm.). Terminy ważności w/w dokumentów muszą obejmować okres realizacji zamówienia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca powinien dysponować następującym taborem:

Trasa nr 1: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.
Minimum 8 miejsc siedzących + 1 miejsce na wózek inwalidzki + opiekun.

Trasa nr 2: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie - Przedszkole Samorządowe “Słoneczne Skrzaty” w Parkowie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku
Minimum 27 miejsc siedzących + opiekun.

Trasa nr 3: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu, Progressio Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka w Wągrowcu, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku.
Minimum 14 miejsc siedzących + 1 miejsce na wózek inwalidzki + opiekun

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydana na podstawie ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym.
2) Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 SWZ).
b) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SWZ) lub inne dokumenty udowadniające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. zawierające następujące informacje:
c) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
e) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
f) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
g) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299 ze zm.)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w Dziale II SWZ. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium w postępowaniu CUW.454.1.19.2022 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.”
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Informacje dotyczące zwrotu wadium zawarto w dziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa w Dziale XI pkt. 1, oświadczenia, o których mowa w Dziale XII pkt.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) oświadczenia, o których mowa w Dziale XII pkt. 3 - 5 oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców.
5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2).
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.