eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa CywilnegoOgłoszenie z dnia 2021-12-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Lotnictwa Cywilnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015266812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcina Flisa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-247

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ulc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad lotnictwem cywilnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc6af3bd-5e94-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009059/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. W sytuacja wyjątkowych korespondencja może być kierowana na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale I.
2. Ofertę oraz oświadczenia dołączone do oferty, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz inne dokumenty wymienione w rozdziale XXI ust. 5 należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (postaci elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym (ID) postępowania.
10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej, jako „Rozporządzenie”) określa minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
4) Włączona obsługa JavaScript.
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie.
Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host, które odpowiadają za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w Platformie. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem Platformy należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
5) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
Pozostałe informacje zawarte są w SWZ w rozdziale XVI.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ULC-BDG-GI-260-06/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wsparcia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego ULC (ZSI).
Wykonawca udzieli wsparcia w wymiarze maksymalnie 140 godzin miesięcznie, które będą wykorzystywane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 1600 godzin.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załączniki nr 2a do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załączniki nr 6a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72243000-0 - Usługi programowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty złożone w obu częściach będą oceniane według poniższych kryteriów (osobno dla każdej części):

Tabela 2. Opis kryteriów oceny ofert
Lp. Opis kryteriów Waga (%) Sposób oceny
1. Cena brutto (Kryterium K1) 60 Liczba punktów za kryterium K1 „Cena brutto” zostanie przyznana wg następujących zasad:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
K1 = Cmin/Cbad x 60 pkt, gdzie:
K1 – liczba punktów, jaką oferta zdobędzie w kryterium K1.
Cbad – cena brutto badanej oferty.
Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
60 – waga kryterium.
2. Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)
(Kryterium K2) 20 Poprzez „Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)” należy rozumieć czas usunięcia awarii, problemu uniemożliwiającego funkcjonowanie systemu i/lub pracę użytkowników, blokującego możliwość użycia systemu i uniemożliwiającego realizację zadań systemu. Czas ten liczony będzie od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę rozumianej jako dostarczenie zgłoszenia przez Zamawiającego ustalonym kanałem komunikacji do momentu usunięcia awarii.
Zadeklarowany w ofercie czas usunięcia awarii krytycznej jest dla Wykonawcy obowiązujący przez cały okres umowy. Liczba punktów za kryterium K2 „Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K2 = 20 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 6 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 16 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 7 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 12 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 8 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 8 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 9 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 4 punkty – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 10 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 0 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 12 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
3. Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy
(Kryterium K3) 20 Liczba punktów za kryterium K3 „Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy”, który liczony jest na podstawie okresu rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy, oferowanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K3 = 20 punktów – za zaoferowany półroczny okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy,
K3 = 10 punktów – za zaoferowany kwartalny okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy,
K3 = 0 punktów – za zaoferowany miesięczny okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy,
Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, wg poniższego wzoru:
WP = K1 + K2 + K3,
gdzie:
WP – wynik oceny - całkowita liczba punktów,
K1 – liczba punktów w kryterium K1 „Cena brutto”,
K2 – liczba punktów w kryterium K2 „Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)”,
K3 – liczba punktów w kryterium K3 „Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy”.

Szczegółowy opis kryteriów zawarty został w Rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny) (Kryterium K2)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy (Kryterium K3)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 180 godzin, która będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Usługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
Zamawiający określa całkowitą pulę godzin wsparcia na maksimum 180 godzin, która będzie wykorzystywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załączniki nr 2a do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załączniki nr 6a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72243000-0 - Usługi programowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty złożone w obu częściach będą oceniane według poniższych kryteriów (osobno dla każdej części):

Tabela 2. Opis kryteriów oceny ofert
Lp. Opis kryteriów Waga (%) Sposób oceny
1. Cena brutto (Kryterium K1) 60 Liczba punktów za kryterium K1 „Cena brutto” zostanie przyznana wg następujących zasad:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
K1 = Cmin/Cbad x 60 pkt, gdzie:
K1 – liczba punktów, jaką oferta zdobędzie w kryterium K1.
Cbad – cena brutto badanej oferty.
Cmin – najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
60 – waga kryterium.
2. Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)
(Kryterium K2) 20 Poprzez „Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)” należy rozumieć czas usunięcia awarii, problemu uniemożliwiającego funkcjonowanie systemu i/lub pracę użytkowników, blokującego możliwość użycia systemu i uniemożliwiającego realizację zadań systemu. Czas ten liczony będzie od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę rozumianej jako dostarczenie zgłoszenia przez Zamawiającego ustalonym kanałem komunikacji do momentu usunięcia awarii.
Zadeklarowany w ofercie czas usunięcia awarii krytycznej jest dla Wykonawcy obowiązujący przez cały okres umowy. Liczba punktów za kryterium K2 „Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K2 = 20 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 6 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 16 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 7 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 12 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 8 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 8 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 9 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 4 punkty – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 10 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
K2 = 0 punktów – za zaoferowanie czasu usunięcia awarii do 12 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
3. Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy
(Kryterium K3) 20 Liczba punktów za kryterium K3 „Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy”, który liczony jest na podstawie okresu rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy, oferowanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”, zostanie przyznana wg następujących zasad:
K3 = 20 punktów – za zaoferowany półroczny okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy,
K3 = 10 punktów – za zaoferowany kwartalny okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy,
K3 = 0 punktów – za zaoferowany miesięczny okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy,
Obliczenie punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, wg poniższego wzoru:
WP = K1 + K2 + K3,
gdzie:
WP – wynik oceny - całkowita liczba punktów,
K1 – liczba punktów w kryterium K1 „Cena brutto”,
K2 – liczba punktów w kryterium K2 „Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny)”,
K3 – liczba punktów w kryterium K3 „Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy”.

Szczegółowy opis kryteriów zawarty został w Rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii (poziom ważności 1 – krytyczny) (Kryterium K2)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rozliczania przez Zamawiającego godzin pracy Wykonawcy (Kryterium K3)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie, pozostaje przy warunku ogólnym. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie, pozostaje przy warunku ogólnym. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie, pozostaje przy warunku ogólnym. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożone oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca:
a) dla części nr 1:
 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi, trwające co najmniej 6 miesięcy każda, które polegały na wykonaniu wsparcia aplikacji w dowolnej technologii, których wartość brutto każdej usługi jest nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
 wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy, minimum 1 programistą, który posiadania co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bazą danych MS SQL w wersji minimum 2005 oraz posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego poświadczonego udziałem w minimum dwóch projektach w technologii jPalio lub mającego doświadczenie w modyfikacji i utrzymaniu systemów opartych o technologię jPalio w analogicznym okresie czasu jak wyżej wymieniony;
b) dla części nr 2:
 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi, trwające co najmniej 6 miesięcy każda, które polegały na wykonaniu wsparcia aplikacji w dowolnej technologii, których wartość brutto każdej usługi jest nie mniejsza niż 30 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
 wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy, minimum 1 programistą, który posiadania co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bazą danych MS SQL w wersji minimum 2005 oraz posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego poświadczonego udziałem w minimum dwóch projektach w technologii jPalio lub mającego doświadczenie w modyfikacji i utrzymaniu systemów opartych o technologię jPalio w analogicznym okresie czasu jak wyżej wymieniony.

3. W celu potwierdzenia spełnienia określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SWZ.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokumenty powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
2. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SWZ.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy dotyczącego przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 5 stosuje się.
7. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
2. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie jest składane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SWZ.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykazu zrealizowanych usług potwierdzającego, że wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum dwie usługi, trwające co najmniej 6 miesięcy każda, które polegały na wykonaniu wsparcia aplikacji w dowolnej technologii, których wartość brutto każdej usługi jest nie mniejsza niż 30 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją w zakresie podstawy (rodzaju umowy) do dysponowania tymi osobami, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
7. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3a do SWZ;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIII SWZ, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3b do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy – w przypadku składania oferty wspólnej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika).
W przypadku, gdy oferta, jak również wszystkie oświadczenia dołączone do oferty nie zostały podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowany lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa rozdziale XIII ust. 2 pkt, 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ofertą złożoną przez wykonawcę.
2. Projektowane postanowienia umowy dla części nr 1 i 2 zawierają odpowiednio Załączniki nr 6a i 6b do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących dla części nr 1 i 2 odpowiednio Załączniki nr 6a i 6b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale XII ust. 14 należy umieścić na platformie pod adresem https://zamowienia-ulc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
2. W związku z brakiem okoliczności, o których mowa w art. 95 ustawy, Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją usług na podstawie stosunku pracy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, bowiem wykonanie tych usług nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na platformie.
Ponadto Wybrany Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy, bez wezwania, przekaże zamawiającemu:
1) Informacje dotyczące nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;
2) wskaże osoby do reprezentacji w umowie;
3) wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów;
4) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (konsorcjum).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.