eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażeniaOgłoszenie z dnia 2023-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Torowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9bed138-04f1-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9bed138-04f1-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00315181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018606/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250306

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia.
Świetlica w Jadwininie:
1. Malowanie pomieszczeń świetlicy w Jadwininie – wykaz metrażowy, wykaz materiałów, wykaz robocizny – zgodnie z załączonym Kosztorysem skróconym.
2. Zakup z dostawą krzeseł bankietowych na wyposażenie świetlicy w Jadwininie – 100 szt.
Przedmiot obejmuje zakup z dostawą krzeseł tapicerowanych, typu - model LUXUS 20 x20 x 10 (lub równoważne). Kolor tapicerki szary, siedzisko o wymiarach 40 cmx 40 cm wykonane z pianki poliuretanowej.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

45421145-2 - Instalowanie rolet

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295323 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KLIMA – WENT SYLWESTER BOROWIECKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 473070273

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.