eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa wózka modułowego do myjni dla Działu Centralnej Sterylizacji NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB Oddziału w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa wózka modułowego do myjni dla Działu Centralnej Sterylizacji NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00028836600028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-102

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gliwice.nio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.nio.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-482ed74d-005a-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa wózka modułowego do myjni dla Działu Centralnej Sterylizacji NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB Oddziału w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-482ed74d-005a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00313288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247277

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO/DZ-TPbn-381-2-38/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opakowania sterylizacyjne - rękawy polyolefinowo- foliowe
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.1– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 21275,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opakowania sterylizacyjne – rękawy papierowo- foliowe i walidacja zgrzewów
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.2– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 105767,86 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Akcesoria do opakowań sterylizacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.3– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe

4.5.5.) Wartość części: 16436,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etykiety obiegowe i inne akcesoria do systemu dokumentacji MEDOK
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.4– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.5.5.) Wartość części: 96377,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsadowe testy biologiczne do kontroli sterylizacji parowej
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.5– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 26620,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsadowe testy biologiczne do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu oraz akcesoria do sterylizacji gazowej
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.6– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 22419,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wskaźniki biologiczne do kontroli termicznych cykli dezynfekcyjnych
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.7– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 4356,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy chemiczne wsadowe do kontroli sterylizacji parowej
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.8– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 15650,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy chemiczne do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.9– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 1485,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy paskowe do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.10– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 7605,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.11– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.5.5.) Wartość części: 2781,70 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Testy do wykrywania zanieczyszczeń proteinowych na narzędziach
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.12– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38911000-4 - Zestawy wacików/gazików do ręcznego testowania

4.5.5.) Wartość części: 6340,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środek chemiczny do czyszczenia komory sterylizatora oraz akcesoria do czyszczenia powierzchni
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.13– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.1 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 13177,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wózek wsadowy do myjni- dezynfektora MIELE PG 8528
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:
a) Załączniku nr 2.14– Specyfikacji asortymentowo - cenowej,
b) Załączniku nr 4.2 – Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 14446,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22977,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22977,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22977,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFORMER MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639721294

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22977,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie niniejszego zadania w terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta firmy STERIGAT Sp. z o.o. która została odrzucona.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie niniejszego zadania w terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty firm:
 STERIGAT SP. Z O. O. ul. Zaściankowa nr 50/1, 02-989 Warszawa
 VP Polska Sp. z o. o. ul. Lotników Alianckich nr 65, 68-100 Żagań
 Informer Med. Sp. z o.o. ul. Winogrady nr 118, 61-626 Poznań
Wszystkie w/w oferty podlegają odrzuceniu.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118544,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118544,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118544,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI ELMI SYSTEMY AUTOMATYKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006471077

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118544,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W specyfikacji asortymentowo – cenowej dla zadania nr 5 (załączniku nr 2.5 do SWZ) w pozycji nr 1 Zamawiający postawił m. in. następujący wymóg: „Wskaźnik biologiczny w zestawie zgodny z EN ISO11138 -1,2
lub równoważnymi”. Powyższy wymóg jest niemożliwy do spełnienia, ze względu na fakt, iż norma EN ISO11138 -2 nie dotyczy przedmiotu zamówienia zawartego w zakresie zadania nr 5. W niniejszym zapisie nastąpiła omyłka pisarska.
W związku z powyższym prowadzone postępowanie w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zadaniem nr 5 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowie w sprawie zamówienia publicznego, z uwagi na dokonanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejasny, niejednoznaczny i nieprecyzyjny. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem zbudowanym na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania (np. orzeczenia z dnia 25 września 2017 r., sygn. akt KIO 1869/17 lub z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1507/17). Orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym. Ponadto zawarcie umowy mogłoby stanowić naruszenie art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż zamówienie zostałoby udzielone z naruszeniem ustawy, tj. art. 16 pkt 1 i 2 Pzp. Powyższe wynikałoby z nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, co z kolei prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości. Przede wszystkim zaś rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 99 ust. 1 Pzp, który ustanawia wymóg jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Niestety tego rodzaju wada niniejszego postępowania na tym etapie nie może zostać usunięta choćby przez zmianę opisu przedmiotu zamówienia, czy też jego doprecyzowanie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. W tym miejscu należy podkreślić, iż każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, winno być zakończone zgodnie z zamiarem Zamawiającego przygotowującego i przeprowadzającego postępowanie poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, wybranym zgodnie z przepisami ustawy albo poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyżej przytoczoną argumentacją Zamawiającego, wykazującą naruszenie przywołanych przepisów prawa zamówień publicznych, regulujących udzielanie zamówień publicznych, niewątpliwie należy uznać, iż niniejsze postępowanie w tej części obarczone jest wadą istotną uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowie w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie art. 255 ust. 6 Ustawy PZP jest uzasadnione i konieczne.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W specyfikacji asortymentowo – cenowej dla zadania nr 6 (załączniku nr 2.6 do SWZ) w pozycji nr 1 Zamawiający postawił m. in. następujący wymóg: „Wskaźnik biologiczny w zestawie zgodny z EN ISO 11138-1,3 lub równoważnymi”. Powyższy wymóg jest niemożliwy do spełnienia, ze względu na fakt, iż norma EN ISO 11138-3 nie dotyczy przedmiotu zamówienia zawartego w zakresie zadania nr 6. W niniejszym zapisie nastąpiła omyłka pisarska.
W związku z powyższym prowadzone postępowanie w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zadaniem nr 6 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowie w sprawie zamówienia publicznego, z uwagi na dokonanie przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejasny, niejednoznaczny i nieprecyzyjny. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem zbudowanym na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania (np. orzeczenia z dnia 25 września 2017 r., sygn. akt KIO 1869/17 lub z dnia 4 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1507/17). Orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym. Ponadto zawarcie umowy mogłoby stanowić naruszenie art. 457 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdyż zamówienie zostałoby udzielone z naruszeniem ustawy, tj. art. 16 pkt 1 i 2 Pzp. Powyższe wynikałoby z nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, co z kolei prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także byłoby sprzeczne z zasadą przejrzystości. Przede wszystkim zaś rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z art. 99 ust. 1 Pzp, który ustanawia wymóg jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia. Niestety tego rodzaju wada niniejszego postępowania na tym etapie nie może zostać usunięta choćby przez zmianę opisu przedmiotu zamówienia, czy też jego doprecyzowanie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. W tym miejscu należy podkreślić, iż każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, winno być zakończone zgodnie z zamiarem Zamawiającego przygotowującego i przeprowadzającego postępowanie poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, wybranym zgodnie z przepisami ustawy albo poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyżej przytoczoną argumentacją Zamawiającego, wykazującą naruszenie przywołanych przepisów prawa zamówień publicznych, regulujących udzielanie zamówień publicznych, niewątpliwie należy uznać, iż niniejsze postępowanie w tej części obarczone jest wadą istotną uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowie w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie art. 255 ust. 6 Ustawy PZP jest uzasadnionei konieczne.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4182,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4182,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4182,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006236011

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4182,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22755,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22755,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22755,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006236011

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22755,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie zadania nr 9 w terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta firmy AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk na kwotę 10 024,50 zł brutto. Wartość ta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7195,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7195,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7195,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFORMER MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639721294

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7195,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie niniejszego zadania w terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty firm:
 Sterigat Sp. z o.o. ul. Zaściankowa nr 50/1, 02-989 Warszawa na kwotę 3 222,60 zł brutto
 Media-Med Sp. z o.o. ul. Promienistych nr 7, 31-481 Kraków na kwotę 5 594,40 zł brutto
 AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk ul. Słowikowskiego nr 39, 05-090 Raszyn na kwotę 9 840,00 zł brutto.
Oferty firm Sterigat Sp. z o.o. i Media –Med. Sp. z o.o. podlegają odrzuceniu. Tym samym jedyna ważna oferta złożona przez firmę AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zadania, która wynosi 3 421,49 zł.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6031,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7350,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6031,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRAJOWE TOWARZYSTWOGOSPODARCZE SEMIGAT SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008052380

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6031,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie niniejszego zadania w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy Sterigat
Sp. z o.o. ul. Zaściankowa nr 50/1, 02-989 Warszawa. Powyższa oferta podlega odrzuceniu.

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19327,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19327,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19327,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006236011

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19327,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.