eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa wózka modułowego do myjni dla Działu Centralnej Sterylizacji NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB Oddziału w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa wózka modułowego do myjni dla Działu Centralnej Sterylizacji NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00028836600028

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-102

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gliwice.nio.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.nio.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00257416

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00247277

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Wymagane przedmiotowe środki dowodowe c.d.
W zakresie zadania nr 8 - Testy chemiczne wsadowe do kontroli sterylizacji parowej:
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.8 do SWZ)
 dokument niezależnej instytucji opiniującej produkty stosowane w jednostkach służby zdrowia potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.8 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność wskaźnika z zaoferowanym przyrządem
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 10 pasków testów
W zakresie zadania nr 9 - Testy chemiczne do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu:
dotyczy pozycji nr 1
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.9 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność wskaźnika paskowego z przyrządem
 próbki:
min. 10 pasków testów
dotyczy pozycji nr 2
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.9 do SWZ)
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 10 pasków testów
W zakresie zadania nr 10 - Testy paskowe do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach:
dotyczy pozycji nr 1
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.10 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność przyrządu z testem
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 10 pasków testów
dotyczy pozycji nr 2
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.10 do SWZ)
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 10 pasków testów
W zakresie zadania nr 11 - Testy do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych:
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.11 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność przyrządu z testem
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
W zakresie zadania nr 12 - Testy do wykrywania zanieczyszczeń proteinowych na narzędziach:
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.12 do SWZ)
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
W zakresie zadania nr 13 - Środek chemiczny do czyszczenia komory sterylizatora oraz akcesoria do czyszczenia powierzchni
dotyczy pozycji nr 1 i 3
 dokument producenta opisujący oferowane produkty i zasady ich użytkowania (np. karta techniczna, ulotka producenta)
W zakresie zadania nr 14 - Wózek modułowy do myjni MIELE PG 8528
 oświadczenie Wykonawcy o kompatybilności oferowanego wózka z modelem myjni, którą posiada Zamawiający (opisanej w załączniku nr 2.14 do SWZ)
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu określone czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Po zmianie:
Wymagane przedmiotowe środki dowodowe c.d.
W zakresie zadania nr 8 - Testy chemiczne wsadowe do kontroli sterylizacji parowej:
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.8 do SWZ)
 dokument niezależnej instytucji opiniującej produkty stosowane w jednostkach służby zdrowia potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.8 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność wskaźnika z zaoferowanym przyrządem
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 2 sztuki pasków testów
W zakresie zadania nr 9 - Testy chemiczne do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu:
dotyczy pozycji nr 1
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.9 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność wskaźnika paskowego z przyrządem
 próbki:
min. 10 pasków testów
dotyczy pozycji nr 2
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.9 do SWZ)
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 10 pasków testów
W zakresie zadania nr 10 - Testy paskowe do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach:
dotyczy pozycji nr 1
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.10 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność przyrządu z testem
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 2 sztuki pasków testów
dotyczy pozycji nr 2
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.10 do SWZ)
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
 próbki:
min. 2 sztuki pasków testów
W zakresie zadania nr 11 - Testy do kontroli skuteczności mycia narzędzi kanałowych:
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.11 do SWZ)
 dokument producenta potwierdzający kompatybilność przyrządu z testem
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
W zakresie zadania nr 12 - Testy do wykrywania zanieczyszczeń proteinowych na narzędziach:
 dokument producenta potwierdzający zgodność produktu z wymaganymi normami opisanymi w specyfikacji asortymentowo – cenowej (załączniku nr 2.12 do SWZ)
 karta charakterystyki testów zawierająca informacje o produkcie i zasadach jego użytkowania
W zakresie zadania nr 13 - Środek chemiczny do czyszczenia komory sterylizatora oraz akcesoria do czyszczenia powierzchni
dotyczy pozycji nr 1 i 3
 dokument producenta opisujący oferowane produkty i zasady ich użytkowania (np. karta techniczna, ulotka producenta)
W zakresie zadania nr 14 - Wózek modułowy do myjni MIELE PG 8528
 oświadczenie Wykonawcy o kompatybilności oferowanego wózka z modelem myjni, którą posiada Zamawiający (opisanej w załączniku nr 2.14 do SWZ)
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu określone czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-14 10:00

Po zmianie:
2023-06-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-14 11:00

Po zmianie:
2023-06-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-13

Po zmianie:
2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.