eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilcz皻a › Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitachOg這szenie z dnia 2022-08-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA WILCZ邛A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748040

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 84

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wilcz皻a

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-405

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbl御ki

1.5.7.) Numer telefonu: 552496504

1.5.8.) Numer faksu: 552496503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilczeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.wilczeta.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2cd98784-14ab-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00311973

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00294359/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 52845,53 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach”.
Charakterystyka obiektu:
Budynek sk豉da si dw鏂h cz窷ci budynku szko造 oraz sali gimnastycznej po陰czonej ze szko陰 陰cznikiem. Budynek szko造 jest dwukondygnacyjny, cz窷ciowo podpiwniczony. 圭iany wewn皻rzne i zewn皻rzne murowane, stropy 瞠lbetowe. Konstrukcja dachu – p造ty 瞠lbetowe u這穎ne z ma造m spadkiem. Stropodach niewentylowany. Dach pokryty pap. Okna drewniane, drzwi wej軼iowe do budynku PCV i drewniane. Budynek Sali gimnastycznej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 圭iany zewn皻rzne murowane. Konstrukcja dachu – d德igary dachowe, stalowe, stropodach wentylowany. Dach pokryty pap. ㄠcznik dwukondygnacyjny. Instalacja c.o. – ogrzewanie olejowe. Szko豉 pod陰czona do gminnego wodoci庵u oraz sieci kanalizacyjnej.
Zakres rob鏒 budowalnych na ca造m obiekcie:
- wymiana okien i drzwi
- docieplenie 軼ian zewn皻rznych
- monta paneli fotowoltaicznych
- monta pomp ciep豉
- wymiana instalacji c.o.
- cz窷ciowa naprawa poszycia dachowego
- modernizacja pomieszczenia kot這wni
- wykonanie izolacji 軼ian przy szatni oraz wej軼ia do kot這wni wraz z popraw odwodnienia ca貫go budynku
Wymagany zakres opracowania:
- inwentaryzacja budynku wraz z rozeznaniem stanu technicznego element闚 budynku dla potrzeb realizacji zam闚ienia i uwzgl璠nieniu tych rob鏒 w projekcie oraz kosztorysie i przedmiarze rob鏒
- projektowana charakterystyka energetyczna budynku
- audyt energetyczny
- projekty budowlano – architektoniczne oraz techniczne wykonane zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa budowlanego obejmuj帷e termomodernizacj budynku, wymian instalacji elektrycznej w zakresie pod陰czenia projektowanych nowych urz康ze, wymian 廝鏚豉 ciep豉 na zeroemisyjne, monta paneli fotowoltaicznych
- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru rob鏒 przez kt鏎e nale篡 rozumie opracowania zawieraj帷e w szczeg鏊no軼i zbiory wymaga niezb璠nych do okre郵enia standardu i jako軼i wykonania rob鏒 w zakresie sposobu wykonania rob鏒 budowlanych, w豉軼iwo軼i wyrob闚 budowlanych oraz oceny prawid這wo軼i wykonania poszczeg鏊nych rob鏒
- kosztorys inwestorski
- przedmiar rob鏒
- zbiorcze zestawienie koszt闚
- uzyskanie wszystkich niezb璠nych opinii, pozwole i uzgodnie
- wszystkie elementy dokumentacji powinny by wykonane w dw鏂h egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.
2. Dodatkowe wymagania:
1). opracowane projekty musz uwzgl璠nia zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz wydane na jej podstawie wszystkie rozporz康zenia
2). Opracowane projekty musz uwzgl璠nia zapisy Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk闚 technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie oraz Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og鏊nych przepis闚 bezpiecze雟twa i higieny pracy dnia 26 wrze郾ia 1997r.
3). Forma projekt闚 musi by zgodna z Rozporz康zeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2020r. w sprawie szczeg馧owego zakresu i formy projektu budowlanego.
4). Dokumentacj nale篡 przed這篡 Zamawiaj帷emu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 10 dni od daty z這瞠nia. W przypadku stwierdzenia wad i brak闚 w dokumentacji, Wykonawca jest zobowi您any do usuni璚ia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiaj帷ego
5). Przeniesienie praw autorskich zosta這 szczeg馧owo opisane w projektowanych postanowieniach umowy.
6). Wykonawca zobowi您any jest do udzielenia wyja郾ie i odpowiedzi na pytania wnoszone przez potencjalnych Wykonawc闚 w trakcie post瘼owania przetargowego na realizacj rob鏒 budowlanych w oparciu o opracowan dokumentacj oraz opracowanie ewentualnych materia堯w zamiennych, uzupe軟iaj帷ych wynikaj帷ych z udzielonych odpowiedzi niezw這cznie, maksymalnie w terminie 3 dni od ich otrzymania.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 71221000-3 - Us逝gi architektoniczne wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsi瞝zi璚ia iprojektu, oszacowanie koszt闚

71244000-0 - Kalkulacja koszt闚, monitoring koszt闚

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewy窺za kwot, kt鏎 Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 63197,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 258300,00 PLN

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.