eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilcz皻a › Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitachOg這szenie z dnia 2022-08-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA WILCZ邛A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748040

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 84

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wilcz皻a

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-405

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbl御ki

1.5.7.) Numer telefonu: 552496504

1.5.8.) Numer faksu: 552496503

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilczeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.wilczeta.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2cd98784-14ab-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00294359

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://wilczeta.pl/
https://bip.wilczeta.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu mini portalu-https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu-https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@wilczeta.pl .
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy z這瞠nia zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, cyfrowych odwzorowa dokument闚 oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Za dat przekazania dokument闚 elektronicznych, cyfrowych odwzorowa dokument闚 oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokument闚 oraz informacji za pomoc poczty elektronicznej – dat ich przes豉nia b璠zie potwierdzenie dostarczenia wiadomo軼i zawieraj帷ej dokument/informacj z serwera pocztowego Zamawiaj帷ego.
5. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie dokument闚 elektronicznych (inna ni oferta oraz za陰czniki do oferty), cyfrowych odwzorowa dokument闚 oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia
6. Dokumenty elektroniczne (inne ni oferta oraz za陰czniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokument闚 sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem Formularza do komunikacji jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania w/w dokument闚 elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowa dokument闚 za pomoc poczty elektronicznej, na adres email:sekretariat@wilczeta.pl.
7. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: doc, .docx, pdf, xls, xlsx, odt. ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
8. Zamawiaj帷y zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” nale篡 podpisywa formatem PAdES;
2) zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, nale篡 w闚czas u篡 formatu XAdES.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚:
a. zip
b. 7Z
10. Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W鎩t Gminy Wilcz皻a, 14-405 Wilcz皻a 84;
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach”.
Charakterystyka obiektu:
Budynek sk豉da si dw鏂h cz窷ci budynku szko造 oraz sali gimnastycznej po陰czonej ze szko陰 陰cznikiem. Budynek szko造 jest dwukondygnacyjny, cz窷ciowo podpiwniczony. 圭iany wewn皻rzne i zewn皻rzne murowane, stropy 瞠lbetowe. Konstrukcja dachu – p造ty 瞠lbetowe u這穎ne z ma造m spadkiem. Stropodach niewentylowany. Dach pokryty pap. Okna drewniane, drzwi wej軼iowe do budynku PCV i drewniane. Budynek Sali gimnastycznej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 圭iany zewn皻rzne murowane. Konstrukcja dachu – d德igary dachowe, stalowe, stropodach wentylowany. Dach pokryty pap. ㄠcznik dwukondygnacyjny. Instalacja c.o. – ogrzewanie olejowe. Szko豉 pod陰czona do gminnego wodoci庵u oraz sieci kanalizacyjnej.
Zakres rob鏒 budowalnych na ca造m obiekcie:
- wymiana okien i drzwi
- docieplenie 軼ian zewn皻rznych
- monta paneli fotowoltaicznych
- monta pomp ciep豉
- wymiana instalacji c.o.
- cz窷ciowa naprawa poszycia dachowego
- modernizacja pomieszczenia kot這wni
- wykonanie izolacji 軼ian przy szatni oraz wej軼ia do kot這wni wraz z popraw odwodnienia ca貫go budynku
Wymagany zakres opracowania:
- inwentaryzacja budynku wraz z rozeznaniem stanu technicznego element闚 budynku dla potrzeb realizacji zam闚ienia i uwzgl璠nieniu tych rob鏒 w projekcie oraz kosztorysie i przedmiarze rob鏒
- projektowana charakterystyka energetyczna budynku
- audyt energetyczny
- projekty budowlano – architektoniczne oraz techniczne wykonane zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa budowlanego obejmuj帷e termomodernizacj budynku, wymian instalacji elektrycznej w zakresie pod陰czenia projektowanych nowych urz康ze, wymian 廝鏚豉 ciep豉 na zeroemisyjne, monta paneli fotowoltaicznych
- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru rob鏒 przez kt鏎e nale篡 rozumie opracowania zawieraj帷e w szczeg鏊no軼i zbiory wymaga niezb璠nych do okre郵enia standardu i jako軼i wykonania rob鏒 w zakresie sposobu wykonania rob鏒 budowlanych, w豉軼iwo軼i wyrob闚 budowlanych oraz oceny prawid這wo軼i wykonania poszczeg鏊nych rob鏒
- kosztorys inwestorski
- przedmiar rob鏒
- zbiorcze zestawienie koszt闚
- uzyskanie wszystkich niezb璠nych opinii, pozwole i uzgodnie
- wszystkie elementy dokumentacji powinny by wykonane w dw鏂h egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.
2. Dodatkowe wymagania:
1). opracowane projekty musz uwzgl璠nia zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz wydane na jej podstawie wszystkie rozporz康zenia
2). Opracowane projekty musz uwzgl璠nia zapisy Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk闚 technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie oraz Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og鏊nych przepis闚 bezpiecze雟twa i higieny pracy dnia 26 wrze郾ia 1997r.
3). Forma projekt闚 musi by zgodna z Rozporz康zeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2020r. w sprawie szczeg馧owego zakresu i formy projektu budowlanego.
4). Dokumentacj nale篡 przed這篡 Zamawiaj帷emu celem dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 10 dni od daty z這瞠nia. W przypadku stwierdzenia wad i brak闚 w dokumentacji, Wykonawca jest zobowi您any do usuni璚ia tych wad w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiaj帷ego
5). Przeniesienie praw autorskich zosta這 szczeg馧owo opisane w projektowanych postanowieniach umowy.
6). Wykonawca zobowi您any jest do udzielenia wyja郾ie i odpowiedzi na pytania wnoszone przez potencjalnych Wykonawc闚 w trakcie post瘼owania przetargowego na realizacj rob鏒 budowlanych w oparciu o opracowan dokumentacj oraz opracowanie ewentualnych materia堯w zamiennych, uzupe軟iaj帷ych wynikaj帷ych z udzielonych odpowiedzi niezw這cznie, maksymalnie w terminie 3 dni od ich otrzymania.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71221000-3 - Us逝gi architektoniczne wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsi瞝zi璚ia iprojektu, oszacowanie koszt闚

71244000-0 - Kalkulacja koszt闚, monitoring koszt闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin (T) – waga kryterium 40%,
ㄠczna liczba mo磧iwych do uzyskania punkt闚 wynosi 100, w tym:
- z tytu逝 ceny – 60 pkt
- z tytu逝 terminu– 40 pkt

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Warunkiem udzia逝 w post瘼owaniu jest:
a) dysponuje lub b璠zie dysponowa osob/osobami odpowiedzialn za opracowanie dokumentacji posiadaj帷 wymienione poni瞠j kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie w specjalno軼i:
1) do projektowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie do鈍iadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnie). Wskazana osoba powinna posiada aktualny wpis do w豉軼iwej Izby In篡nier闚 Budownictwa;
2) do projektowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie, instalacji i urz康ze cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie do鈍iadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru ww. specjalno軼i. Wskazana osoba powinna posiada aktualny wpis do w豉軼iwej Izby In篡nier闚 Budownictwa;
3) do projektowania robotami budowlanymi w specjalno軼i sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie do鈍iadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru ww. specjalno軼i . Wskazana osoba powinna posiada aktualny wpis do w豉軼iwej Izby In篡nier闚 Budownictwa
UWAGA
• w przypadku os鏏, kt鏎e naby造 uprawniania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza si r闚nowa積e kwalifikacje, zdobyte w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 2994r. Prawo budowlane, z uwzgl璠nieniem postanowie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowi您any jest do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt 1 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 4. Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj
a) Wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontroli jako軼i lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami
UWAGA:
a) dokument sk豉dany jest na potwierdzenie spe軟iania warunku okre郵onego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4a) SWZ,
b) wykaz nale篡 sporz康zi na druku zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ – wykaz os鏏,
c) w wykazie os鏏 dla wszystkich wskazanych os鏏 nale篡 poda rodzaj i zakres posiadanych uprawnie, numer uprawnie i liczb lat do鈍iadczenia jako kierownik budowy lub kierownik rob鏒 bran穎wych licz帷 od daty uzyskania uprawnie,
d) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia ww dokument Wykonawcy sk豉daj wsp鏊nie.
5. Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li:
1) mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych 鈔odk闚;
2) podmiotowym 鈔odkiem dowodowym jest o鈍iadczenie, kt鏎ego tre嗆 odpowiada zakresowi o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1.
6. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e zamawiaj帷y posiada, je瞠li wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.
7. W zakresie nieuregulowanym ustaw p.z.p. lub niniejsz SWZ do o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych przez Wykonawc w post瘼owaniu zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i przepisy rozporz康zenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy oraz rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 2452).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 800,00 PLN (s這wnie: Osiemset z這tych 00/100) przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2. Wadium mo瞠 by wniesione w:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Bank Sp馧dzielczy w Malborku oddzia M造nary nr rachunku 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium. „Opracowanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane w ramach zadania Modernizacja budynku Szko造 Podstawowej w S這bitach”.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa wy瞠j, przed up造wem terminu sk豉dania ofert (tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert).
4. Zamawiaj帷y zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieni篹nej – dokument potwierdzaj帷y dokonanie przelewu wadium zosta za陰czony do oferty;
2) innej ni pieni康z –dokument zosta za陰czony w formie elektronicznej wraz ze z這穎n ofert.
5. Z tre軼i gwarancji/por璚zenia winno wynika bezwarunkowe, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium, w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
6. Oferta Wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie w spos鏏 nieprawid這wy zostanie odrzucona.
7. Wadium musi zabezpiecza ofert w ca造m okresie zwi您ania ofert.
8. Okoliczno軼i i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet ewentualnego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy okre郵a ustawa PZP

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-16 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1.Dodatkowe wykluczenie wykonawcy wynikaj帷e z poni瞠j wskazanej ustawy:
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) w celu przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain rozpocz皻ej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec os鏏 i podmiot闚 wpisanych na list, o kt鏎ej mowa w art. 2 ustawy, stosuje si sankcje polegaj帷e m.in. na wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p騧n. zm.), zwanej dalej „ustaw Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:
a) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powy窺ze wykluczenie nast瘼owa b璠zie na okres trwania ww. okoliczno軼i. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego wykonawcy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.