eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orla › "Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli"Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORLI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050854588

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Orla

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857305795

1.5.8.) Numer faksu: 857305795

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@orla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.orla.pl/gops.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl, http://bip.gops.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7a43b3b-17dd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172761/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznych, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298920/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4111.3.5.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 204564,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu wyżywienia (catering) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Orli, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.
2. Przygotowanie i sukcesywna dostawa podstawowego wyżywienia ma na celu zagwarantowanie codziennego dostarczania posiłków (II śniadanie i dwudaniowy obiad) dla niesamodzielnych dorosłych, w szczególności osób starszych (podopiecznych DDP) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, z przeznaczeniem dla maksymalnie 15 (piętnastu) dorosłych podopiecznych nowopowstającego Dziennego Domu Pomocy w Orli przy ul. Bielskiej 8.
Podana liczba podopiecznych (15 osób) jest liczbą maksymalną. Zamawiający dysponuje piętnastoma miejscami dla potencjalnych podopiecznych i zastrzega sobie możliwość mniejszej liczby stanów żywieniowych (podopiecznych DDP) niż wskazana maksymalna liczba. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby posiłków ze względu np. na:
1) niższą rzeczywistą liczbę podopiecznych DDP niż zakładana;
2) przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania DDP;
3) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Rozliczenie finansowe Zamawiającego z Wykonawcą odbywać się będzie miesięcznie, na podstawie faktycznej liczby przygotowanych i dostarczonych posiłków oraz ich cen jednostkowych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w stosunku do maksymalnej ilości, na warunkach określonych w zawartej umowie. Przewidywane zapotrzebowanie na posiłki w okresie objętym zamówieniem wynosi do 3 435 posiłków (jeden posiłek to II śniadanie i dwudaniowy obiad). Natomiast minimalny zakres świadczenia usługi wyniesie nie mniej niż 1 700 posiłków. Ceny jednostkowe będą takie same dla zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w zakresie prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zapotrzebowania na posiłki w trakcie trwania umowy.
4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, dostarczy je do DDP oraz wniesie posiłki do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo do wglądu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowywania i dostarczania posiłków.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowania posiłków i sposobu dostawy, szczególnie do kontroli jakościowej i ilościowej zgodności dostarczonych posiłków z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Pracownicy realizujący usługę przygotowywania posiłków muszą posiadać aktualne badania i przestrzegać wszystkich zasad higieniczno-sanitarnych obowiązujących w zakresie żywienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku. Próbki każdej składowej części potrawy z partii żywności pobierane są pod koniec okresu porcjowania w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, przy czym nie mniej niż 150 g w przypadku zup, mięsa, potraw mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku), warzyw gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, wyrobów garmażeryjnych, sałatek. Wykonawca będzie pobierać, oznakowywać i przechowywać próbki przez co najmniej 3 dni w sposób opisany ww. rozporządzeniu.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Rodzaje posiłków:
a) drugie śniadanie bez napoju,
b) dwudaniowy obiad z surówką i kompotem.
2) Stosowane diety:
a) ogólna,
b) lekkostrawna,
c) cukrzycowa.
Rodzaje diet mogą ulec zmianie w przypadku dodatkowych zaleceń lekarskich, które są w tym zakresie wiążące, o czym Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.
W cenie posiłków należy uwzględnić koszt przygotowania i dostarczenia posiłków standardowych oraz dietetycznych.
3) Inne wymagania dotyczące posiłków:
a) codzienne obiady muszą składać się z dwóch dań, tj. zupy i dania głównego z surówką oraz kompotu lub soku,
b) drugie śniadania każdorazowo muszą zawierać dodatek warzywny,
c) produkty takie jak miód, dżem, powidła, warzywa do śniadania muszą być podawane w dodatkowym naczyniu lub w opakowaniach jednorazowych,
d) produkty wykorzystywane do tzw. obkładu, tj. układane na pieczywie (np. wędliny, sery) oraz pieczywo, z wyłączeniem bułek, muszą być pokrojone,
e) w przypadku zup z dodatkiem makaronu (np. rosół z makaronem), makaron musi być dostarczony w osobnym pojemniku,
f) rozdrobniona zielona pietruszka i koper, które przeznaczone są do zup lub ziemniaków muszą być dostarczone w osobnych pojemnikach.
10. Zasady realizacji usługi przygotowywania i dostarczania posiłków (catering):
1) Wykonawca musi dysponować lokalem, w którym przygotowywane będą posiłki z zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że pomieszczenia spełniają wymogi świadczenia usług objętych niniejszą specyfikacją;
2) Wykonawca i Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji umowy wskażą osoby, które będą reprezentować Strony. Podane zostaną również adresy elektroniczne (e- mail), na które przekazywane będą dokumenty oraz numery telefonów, które w krótkim czasie pozwolą na obustronny kontakt;
3) Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem przed jego obowiązywaniem, przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie elektronicznej „jadłospis dekadowy”. W „jadłospisie dekadowym” należy uwzględnić 4 dni posiłków mięsnych, 2 dni posiłków półmięsnych, 3 dni posiłków jarskich, 1 dzień dań rybnych. Posiłki muszą być zgodne z aktualnymi normami żywieniowymi wydanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w 2020 r.;
4) upoważnieni pracownicy DDP z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych do godz. 10:00 przekażą Wykonawcy liczbę osób żywionych na określony dzień realizacji z uwzględnieniem diet. Ewentualne zmiany, których Zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej, przekazywane będą w dniu poprzedzającym dostawy do godz. 10:00 telefonicznie lub drogą elektroniczną (mailowo) z zastrzeżeniem, że ustalenia telefoniczne zawsze będą potwierdzane drogą elektroniczną (mailowo);
5) Wykonawca dostarczać będzie posiłki do DDP własnym staraniem o następujących godzinach:
• drugie śniadanie w godz. 9:00 — 9:30,
• obiad w godz. 12:00 — 12:30;
6) posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach GN zabezpieczonych w termoportach z zachowaniem ciągu termicznego. Każdy pojemnik winien posiadać pisemną informację z nazwą jednostki, nazwą posiłku, ilością, wskazaniem diety; upoważniony pracownik Zamawiającego odbierze dostarczone posiłki sprawdzając zgodność ilościową, asortymentową oraz termiczną;
7) posiłki powinny być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, wartości kalorycznej i gramatury;
8) Wykonawca powinien dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków – posiłki muszą być świeże, smaczne i estetyczne oraz właściwie dobrane do wieku i diety podopiecznych DDP z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych;
9) produkty użyte do przygotowania posiłków mają być świeże oraz z ważnym terminem przydatności do spożycia;
10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania posiłków z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant;
11) w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o niegorszej jakości na swój koszt z innych źródeł;
12) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oddzielnego miesięcznego druku/asygnaty zbiorczej miesięcznej z zapisanymi informacjami o nazwie jednostki, do której dostarcza posiłki, dacie dostawy, rodzaju posiłku i liczby posiłków, liczby pojemników GN i transportowych oraz miejscem na potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności z jadłospisem i zamówieniem ilościowym oraz ewentualne uwagi; dokument sporządzany będzie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron – przy czym egzemplarz Zamawiającego będzie dostarczany wraz z fakturą za dany miesiąc;
13) przy dostawie drugiego śniadania Wykonawca dołączy jadłospis dzienny z zaznaczoną, obowiązującą gramaturą na talerzu, alergenami i wartościami odżywczymi posiłków. Zamawiający dopuszcza przesyłanie jadłospisów dziennych w formie elektronicznej do godz. 8:00 w dniu realizacji;
14) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pojemników GN i transportowych po wydaniu posiłków przez uprawnionych do tego pracowników DDP. Mycie, dezynfekcja i suszenie wszystkich pojemników należeć będzie do Wykonawcy – w jego siedzibie;
15) w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, w dniu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje posiłek zgodnie z tradycją obchodzonych świąt. Jadłospis uzgodniony zostanie między stronami z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem;
16) Wykonawca usługi powinien dysponować odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy;
17) Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji umowy, do uwzględniania bieżących uwag i monitów Zamawiającego w zakresie żywienia, korekty jadłospisu, sposobu serwowania itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.