eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orla › "Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli"Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORLI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050854588

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Orla

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857305795

1.5.8.) Numer faksu: 857305795

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@orla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.orla.pl/gops.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7a43b3b-17dd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172761/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług żywienia na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Orli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznych, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl, http://bip.gops.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: gops@orla.pl.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• w sprawach merytorycznych – Pani Małgorzata Mieleszko, tel. 85 730 57 95, email: gops@orla.pl,
• w sprawach formalnych – Pani Urszula Czykwin, tel. 85 730 57 86, email: zamowienia.publiczne@orla.pl.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawarty jest w rozdziale XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4111.3.5.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu wyżywienia (catering) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Orli, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli.
2. Przygotowanie i sukcesywna dostawa podstawowego wyżywienia ma na celu zagwarantowanie codziennego dostarczania posiłków (II śniadanie i dwudaniowy obiad) dla niesamodzielnych dorosłych, w szczególności osób starszych (podopiecznych DDP) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, z przeznaczeniem dla maksymalnie 15 (piętnastu) dorosłych podopiecznych nowopowstającego Dziennego Domu Pomocy w Orli przy ul. Bielskiej 8.
Podana liczba podopiecznych (15 osób) jest liczbą maksymalną. Zamawiający dysponuje piętnastoma miejscami dla potencjalnych podopiecznych i zastrzega sobie możliwość mniejszej liczby stanów żywieniowych (podopiecznych DDP) niż wskazana maksymalna liczba. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby posiłków ze względu np. na:
1) niższą rzeczywistą liczbę podopiecznych DDP niż zakładana;
2) przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania DDP;
3) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Rozliczenie finansowe Zamawiającego z Wykonawcą odbywać się będzie miesięcznie, na podstawie faktycznej liczby przygotowanych i dostarczonych posiłków oraz ich cen jednostkowych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w stosunku do maksymalnej ilości, na warunkach określonych w zawartej umowie. Przewidywane zapotrzebowanie na posiłki w okresie objętym zamówieniem wynosi do 3 435 posiłków (jeden posiłek to II śniadanie i dwudaniowy obiad). Natomiast minimalny zakres świadczenia usługi wyniesie nie mniej niż 1 700 posiłków. Ceny jednostkowe będą takie same dla zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w zakresie prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zapotrzebowania na posiłki w trakcie trwania umowy.
4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, dostarczy je do DDP oraz wniesie posiłki do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy prawo do wglądu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowywania i dostarczania posiłków.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowania posiłków i sposobu dostawy, szczególnie do kontroli jakościowej i ilościowej zgodności dostarczonych posiłków z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Pracownicy realizujący usługę przygotowywania posiłków muszą posiadać aktualne badania i przestrzegać wszystkich zasad higieniczno-sanitarnych obowiązujących w zakresie żywienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku. Próbki każdej składowej części potrawy z partii żywności pobierane są pod koniec okresu porcjowania w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, przy czym nie mniej niż 150 g w przypadku zup, mięsa, potraw mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku), warzyw gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, wyrobów garmażeryjnych, sałatek. Wykonawca będzie pobierać, oznakowywać i przechowywać próbki przez co najmniej 3 dni w sposób opisany ww. rozporządzeniu.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Rodzaje posiłków:
a) drugie śniadanie bez napoju,
b) dwudaniowy obiad z surówką i kompotem.
2) Stosowane diety:
a) ogólna,
b) lekkostrawna,
c) cukrzycowa.
Rodzaje diet mogą ulec zmianie w przypadku dodatkowych zaleceń lekarskich, które są w tym zakresie wiążące, o czym Zamawiający będzie informował Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.
W cenie posiłków należy uwzględnić koszt przygotowania i dostarczenia posiłków standardowych oraz dietetycznych.
3) Inne wymagania dotyczące posiłków:
a) codzienne obiady muszą składać się z dwóch dań, tj. zupy i dania głównego z surówką oraz kompotu lub soku,
b) drugie śniadania każdorazowo muszą zawierać dodatek warzywny,
c) produkty takie jak miód, dżem, powidła, warzywa do śniadania muszą być podawane w dodatkowym naczyniu lub w opakowaniach jednorazowych,
d) produkty wykorzystywane do tzw. obkładu, tj. układane na pieczywie (np. wędliny, sery) oraz pieczywo, z wyłączeniem bułek, muszą być pokrojone,
e) w przypadku zup z dodatkiem makaronu (np. rosół z makaronem), makaron musi być dostarczony w osobnym pojemniku,
f) rozdrobniona zielona pietruszka i koper, które przeznaczone są do zup lub ziemniaków muszą być dostarczone w osobnych pojemnikach.
10. Zasady realizacji usługi przygotowywania i dostarczania posiłków (catering):
1) Wykonawca musi dysponować lokalem, w którym przygotowywane będą posiłki z zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że pomieszczenia spełniają wymogi świadczenia usług objętych niniejszą specyfikacją;
2) Wykonawca i Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji umowy wskażą osoby, które będą reprezentować Strony. Podane zostaną również adresy elektroniczne (e- mail), na które przekazywane będą dokumenty oraz numery telefonów, które w krótkim czasie pozwolą na obustronny kontakt;
3) Wykonawca z dwudniowym wyprzedzeniem przed jego obowiązywaniem, przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie elektronicznej „jadłospis dekadowy”. W „jadłospisie dekadowym” należy uwzględnić 4 dni posiłków mięsnych, 2 dni posiłków półmięsnych, 3 dni posiłków jarskich, 1 dzień dań rybnych. Posiłki muszą być zgodne z aktualnymi normami żywieniowymi wydanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w 2020 r.;
4) upoważnieni pracownicy DDP z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych do godz. 10:00 przekażą Wykonawcy liczbę osób żywionych na określony dzień realizacji z uwzględnieniem diet. Ewentualne zmiany, których Zamawiający nie mógł przewidzieć wcześniej, przekazywane będą w dniu poprzedzającym dostawy do godz. 10:00 telefonicznie lub drogą elektroniczną (mailowo) z zastrzeżeniem, że ustalenia telefoniczne zawsze będą potwierdzane drogą elektroniczną (mailowo);
5) Wykonawca dostarczać będzie posiłki do DDP własnym staraniem o następujących godzinach:
• drugie śniadanie w godz. 9:00 — 9:30,
• obiad w godz. 12:00 — 12:30;
6) posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach GN zabezpieczonych w termoportach z zachowaniem ciągu termicznego. Każdy pojemnik winien posiadać pisemną informację z nazwą jednostki, nazwą posiłku, ilością, wskazaniem diety; upoważniony pracownik Zamawiającego odbierze dostarczone posiłki sprawdzając zgodność ilościową, asortymentową oraz termiczną;
7) posiłki powinny być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, wartości kalorycznej i gramatury;
8) Wykonawca powinien dbać o właściwy stan dostarczanych posiłków – posiłki muszą być świeże, smaczne i estetyczne oraz właściwie dobrane do wieku i diety podopiecznych DDP z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych;
9) produkty użyte do przygotowania posiłków mają być świeże oraz z ważnym terminem przydatności do spożycia;
10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania posiłków z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając produktów typu instant;
11) w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o niegorszej jakości na swój koszt z innych źródeł;
12) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oddzielnego miesięcznego druku/asygnaty zbiorczej miesięcznej z zapisanymi informacjami o nazwie jednostki, do której dostarcza posiłki, dacie dostawy, rodzaju posiłku i liczby posiłków, liczby pojemników GN i transportowych oraz miejscem na potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności z jadłospisem i zamówieniem ilościowym oraz ewentualne uwagi; dokument sporządzany będzie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron – przy czym egzemplarz Zamawiającego będzie dostarczany wraz z fakturą za dany miesiąc;
13) przy dostawie drugiego śniadania Wykonawca dołączy jadłospis dzienny z zaznaczoną, obowiązującą gramaturą na talerzu, alergenami i wartościami odżywczymi posiłków. Zamawiający dopuszcza przesyłanie jadłospisów dziennych w formie elektronicznej do godz. 8:00 w dniu realizacji;
14) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pojemników GN i transportowych po wydaniu posiłków przez uprawnionych do tego pracowników DDP. Mycie, dezynfekcja i suszenie wszystkich pojemników należeć będzie do Wykonawcy – w jego siedzibie;
15) w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, w dniu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje posiłek zgodnie z tradycją obchodzonych świąt. Jadłospis uzgodniony zostanie między stronami z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem;
16) Wykonawca usługi powinien dysponować odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu umowy;
17) Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji umowy, do uwzględniania bieżących uwag i monitów Zamawiającego w zakresie żywienia, korekty jadłospisu, sposobu serwowania itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w stosunku do maksymalnej ilości, na warunkach określonych w zawartej umowie. Przewidywane zapotrzebowanie na posiłki w okresie objętym zamówieniem wynosi do 3 435 posiłków (jeden posiłek to II śniadanie i dwudaniowy obiad). Natomiast minimalny zakres świadczenia usługi wyniesie nie mniej niż 1 700 posiłków. Ceny jednostkowe będą takie same dla zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w zakresie prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zapotrzebowania na posiłki w trakcie trwania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %)
Cena (C) 60
Doświadczenie w zawodzie kucharza (D) 40
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium „Doświadczenie w zawodzie kucharza” - waga 40%
W przypadku zaoferowania doświadczenia poniżej 2 lat, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów;
W przypadku zaoferowania doświadczenia w przedziale od 2 do 4 lat, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
W przypadku zaoferowania doświadczenia w przedziale od 4 do 6 lat Wykonawca otrzyma 20 punktów;
W przypadku zaoferowania doświadczenia w przedziale od 6 do 8 lat Wykonawca otrzyma 30 punktów;
W przypadku zaoferowania doświadczenia powyżej 8 lat Wykonawca otrzyma 40 punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:
O = C + D
gdzie:
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
D- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie kucharza”.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w zawodzie kucharza

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: m.in. jedną osobę pełniącą funkcję kucharza, posiadającą wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji na kucharza i co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie kucharza w placówkach żywienia zbiorowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który Wykonawca zrealizuje usługę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną przez Zamawiającego (jeżeli z dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia nie wynika fakt uiszczenia składki ubezpieczeniowej – co stanowi warunek objęcia ochroną ubezpieczeniową - do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie składki),
b) wykazu osób posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty na zasadach określonych w art. 454-455 Pzp oraz wskazanych we wzorze Umowy.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.