eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszyce › Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego, pługa obracalnego 3 korpusowego oraz przyczepy ciągnikowej'Ogłoszenie z dnia 2021-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego, pługa obracalnego 3 korpusowego oraz przyczepy ciągnikowej’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651498616

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-630

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs@eoleszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.eoleszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego, pługa obracalnego 3 korpusowego oraz przyczepy ciągnikowej’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23a2d17c-5b8a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00252378/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego, pługa obracalnego 3 korpusowego oraz przyczepy ciągnikowej’

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu:
a) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
b) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
c) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
d) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
e) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
f) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
g) Mozilla Firefox od wersji 15 • Google Chrome od wersji 20
h) Microsoft Edge
i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
14). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin miniPortalu dla Użytkowników (Wykonawców). 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- poczty elektronicznej: zs@eoleszyce.pl
- ePUAP (ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W OLESZYCACH)
Z tym, że składanie ofert odbywa się przez https://miniportal.uzp.gov.pl/
a) Zamawiający wyznacza następujące osobę/y do kontaktu z Wykonawcami: Maria Baran, zs@eoleszyce.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).22.4. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.
22.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
22.6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w szczególności w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach.doc, .docx, .xls, .xlsx lub .pdf.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
30.2. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez ZSCKR w Oleszycach danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły z siedzibą w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce, tel. 16-6315055, e-mail: zs@eoleszyce.pl
30.3. Inspektor Danych Osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach: e-mail: zs@eoleszyce.pl;
30.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego, pługa obracalnego 3 korpusowego oraz przyczepy ciągnikowej’
30.4.1. prowadzonym w trybie podstawowym
30.4.2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.4.3. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.4.4. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.4.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.4.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.4.7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.4.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.4.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego oraz pługa obracalnego 3 korpusowego niezbędnego do realizacji kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.

12.2. Część 1-Specyfikacja ZSCKR w Oleszycach pług obracalny 3 korpusowy
Minimalne- parametry techniczno-eksploatacyjne

1) Wyposażenie:
a) przedpłużki kukurydziane,
b) odkładnica pełna rozstaw korpusów min 102,
c) koło podporowe ogumione podwójne szerokość min 570 mm
d) rozstaw korpusów regulowany mechanicznie od 32-54 cm na jeden korpus,
e) dedykowany do ciągników o mocy do 140 KM,
f) możliwość doposażenia w dodatkowy korpus,
g) zaczep kat III.
12.6. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 3 do SWZ.
12.7. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16110000-9 - Pługi lub brony talerzowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Gwarancja i rękojmia 40%
Razem 100%

24.2. Kryterium CENA
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

24.3. KRYTERIUM GWARANCJA I RĘKOJMIA - 40 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium gwarancji i rękojmi

Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 12 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji za wady wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 12 do 36 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:

Rbo
P2 = ------------- x 100 x 40%
R max.

gdzie:
P2 - ilość punktów w ramach kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
Rbo - okres rękojmi oferty badanej
Rmin. - minimalny okres gwarancji i rękojmi (12 miesiące)
Rmax. - maksymalny okres gwarancji i rękojmi (36 miesięcy)
100 - wskaźnik stały
40 % - znaczenie kryterium okresu gwarancji i rękojmi

Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 36 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.

Okres rękojmi będzie liczony od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów.

24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi(maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = C + GR
Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
GR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA I RĘKOJMIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego oraz pługa obracalnego 3 korpusowego niezbędnego do realizacji kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.
Część 2 - Specyfikacja ZSCKR w Oleszycach opryskiwacz rolniczy przyczepiany
Minimalne- parametry techniczno-eksploatacyjne

1) Wyposażenie standardowe:
1) Zbiornik o pojemności 1900-2000 litrów wykonany z polietylenu. W jednej bryle ukryte są trzy zbiorniki: główny, na czystą wodę oraz do mycia rąk.
2) Belka polowa o szerokości 15 m. Rozkładana hydraulicznie niezależnie (jednostronnie), składanie ¼ części belki niezależnie. Siłownik do stabilizacji wymuszonej w wyposażeniu standardowym. Sterowanie elektryczne hydrauliką olejową. Belka dzielona standardowo na 5 sekcji, odchylająca się do przodu i do tyłu po zderzeniu z przeszkodą, zabezpieczająca oprawy rozpylaczy i rozpylacze przed uszkodzeniem, składanie ¼ części belki niezależnie.
3) Tylko jedna para przewodów zasilających rozdzielacz hydrauliczny.
4) Instalacja oświetleniowa.
5) Rozpylacze szczelinowe.
6) Sześciosekcyjna pompa - 205 l/min, sześciokątny układ głowic eliminujący pulsację cieczy.
7) Mieszadło inżektorowe bezpośrednio poprowadzone od pompy, zapewniające utrzymanie jednakowego stężenia cieczy roboczej.
8) Trzy stopnie filtrowania poza sitem wlewowym: filtr ssawny i filtr samoczyszczący przy zaworze sterującym oraz filterki w oprawach rozpylaczy. Wkłady filtrów ssącego oraz samoczyszczącego wykonane ze stali nierdzewnej.
9) Malowanie proszkowe całości konstrukcji stalowej maszyny dające zabezpieczenie antykorozyjne.
10) Dyszel przegubowy umożliwiający kopiowanie śladów ciągnika na uwrociach.
11) Wałek przegubowo-teleskopowy.
12) Koła 11,2 x 36”.
13) Możliwość regulacji rozstawu kół.
14) Pneumatyczny układ hamulcowy na opryskiwaczu


2) Wyposażenie dodatkowe
1) Rozwadniacz boczny.
2) Płuczka zbiornika głównego.
3) Oświetlenie LED poszczególnych rozpylaczy.
4) Błotniki na kołach ISOBUS na opryskiwaczu.
5) Monitor (antena GPS, joystick).
6) Uchwyt z przyssawką do montowania monitorów.
7) Głowice 5-pozycyjne - 2 rozpylacze szczelinowe XR; ceramika.
8) IDK - kompaktowe rozpylacze przeciwznoszeniowe; ceramika.
9) ID - eżektorowe rozpylacze przeciwznoszeniowe; ceramika.
10) RSM - dysza PSP (2 komplety).
11) Komputer do opryskiwacza wyposażony w:
a) wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości min 5,7”,
b) 2 porty USB,
c) slot na kartę SD do transferowania danych i instalacji oprogramowania,
d) 2 wejścia na telekamery,
e) wejście do sterowania zaworu głównego,
f) pamięć wewnętrzna – 2 GB,
g) możliwość przekształcenia komputera w nawigator i odwrotni,
h) dokładność do 2,5m (antena GPS).
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16400000-9 - Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Gwarancja i rękojmia 40%
Razem 100%

24.2. Kryterium CENA
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

24.3. KRYTERIUM GWARANCJA I RĘKOJMIA - 40 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium gwarancji i rękojmi

Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 12 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji za wady wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 12 do 36 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:

Rbo
P2 = ------------- x 100 x 40%
R max.

gdzie:
P2 - ilość punktów w ramach kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
Rbo - okres rękojmi oferty badanej
Rmin. - minimalny okres gwarancji i rękojmi (12 miesiące)
Rmax. - maksymalny okres gwarancji i rękojmi (36 miesięcy)
100 - wskaźnik stały
40 % - znaczenie kryterium okresu gwarancji i rękojmi

Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 36 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.

Okres rękojmi będzie liczony od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów.

24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi(maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = C + GR
Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
GR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA I RĘKOJMIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego opryskiwacza rolniczego przyczepianego oraz pługa obracalnego 3 korpusowego niezbędnego do realizacji kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.Część 3 - Specyfikacja ZSCKR w Oleszycach przyczepa ciągnikowa
Minimalne- parametry techniczno-eksploatacyjne

Dane techniczne wersji standard
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 17000 [kg]
Dopuszczalna masa całkowita 16300 [kg]
Ładowność 10000 -12135 [kg]
Masa własna 4165 [kg]
Pojemność ładunkowa 15,4 [m3]
Powierzchnia ładunkowa 11 [m2] 4545 [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnętrzna 2420** [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 6720/2550/2720 [mm]
Wysokość ścian skrzyni 600+800 [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany 5/2,5 [mm]
Wysokość platformy od podłoża 1270 [mm]
Rozstaw kół 1900 [mm]
Zawieszenie resory paraboliczne
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5 Regenerowane
Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]
System wywrotu trójstronny
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 1980/18L/200bar
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 89/65,7 [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 50/46 [˚]

Wyposażenie standardowe
Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian
System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie
Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą
Skrzynia ładunkowa przystosowana do transportu EUROPALET, ze wzmocnioną płytą podłogową
Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej
Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF600mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Osie jezdne z hamulcami bębnowymi Ø400x80mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa (z wyjściem na tył)
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V (żarówki), z tylnym gniazdem elektrycznym, z hermetycznymi połączeniami,
z oświetleniem obrysowym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty (z wyjściem na tył)
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość i odporność na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony
Kolorystyka malowania ścian zielony
Balkon podest na ścianie przedniej
Plandeka ze stelażem
Koło zapasowe

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy– załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16110000-9 - Pługi lub brony talerzowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 60%
2. Gwarancja i rękojmia 40%
Razem 100%

24.2. Kryterium CENA
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

24.3. KRYTERIUM GWARANCJA I RĘKOJMIA - 40 %
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium gwarancji i rękojmi

Zaoferowanie rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 12 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
Minimalny okres rękojmi i gwarancji za wady wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 12 do 36 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:

Rbo
P2 = ------------- x 100 x 40%
R max.

gdzie:
P2 - ilość punktów w ramach kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
Rbo - okres rękojmi oferty badanej
Rmin. - minimalny okres gwarancji i rękojmi (12 miesiące)
Rmax. - maksymalny okres gwarancji i rękojmi (36 miesięcy)
100 - wskaźnik stały
40 % - znaczenie kryterium okresu gwarancji i rękojmi

Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający do porównania przyjmie termin 36 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym w ofercie.

Okres rękojmi będzie liczony od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia uzyskując najwyższą ilość punktów.

24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi(maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = C + GR
Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
GR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA I RĘKOJMIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5. Kompletna oferta zawiera:
19.5.1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
19.5.4. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa; (jeżeli dotyczy).
19.5.5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany
26.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
26.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
26.3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
26.4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.11. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Zamawiający udostępni na wniosek zainteresowanego jawną część dokumentacji.
19.13.1 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
19.14 Wycofanie złożonej oferty
19.14.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
19.14.2. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
19.14.3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
19.14.4 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.