eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-08-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83cde1ac-ff7f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249270/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 148430,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przewozu 11 (jedenaścioro) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych odpowiednio:
- 1 osoba (na wózku inwalidzkim) zam. Szczekociny,
- 4 osoby zam. Szczekociny,
- 1 osoba zam. Drużykowa,
- 2 osoby zam. Bonowice,
- 1 osoba zam. Grabiec,
- 1 osoba zam. Rokitno,
- 1 osoba zam. Wólka Ołudzka
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu (ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.
Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów do przewozu w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu.
Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów do przewozu w trakcie roku szkolnego może ulec zwiększeniu o nie więcej niż o 50%, tj. do 15 uczniów.

2. Usługa przewozu będzie realizowana w okresie od 01 września 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w dni robocze (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót) oraz z wyłączeniem okresu przerwy bożonarodzeniowej i ferii zimowych.
Szacunkowa liczba dni kiedy realizowany będzie przewóz wynosić będzie 214 dni.

3. Usługa przewozu świadczona jest w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i ośrodka i przywożenie uczniów do domu po zakończonych zajęciach, samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym ucznia na wózku inwalidzkim.
Zamawiający wymaga, by opiekę nad przewozem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu sprawowało co najmniej dwóch opiekunów

4. Przewozy odbywać się będą zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, z harmonogramami oraz szczegółowymi rozkładami jazdy ustalonymi przez Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu, do których prowadzony jest dowóz w godzinach określonych w planie zajęć lekcyjnych w dni nauki szkolnej.
Plany zajęć w związku ze zmianami planu lekcji mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z rodzicami dowożonych uczniów i Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu. Po uzgodnieniu, szczegółowy rozkład jazdy z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży, z uwzględnieniem, że uczeń powinien być dowieziony do placówki w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego o czasie zajęć i zabieranie go po zakończeniu zajęć.

5. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania pojazdu typu mikrobus w wyznaczonym miejscu i czasie.
W przypadku awarii pojazdu podstawowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i podstawić pojazd zastępczy spełniający warunki takie same jak pojazd podstawowy.
Czas na podstawienie pojazdu zstępczego nie może być dłuższy niż 60 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia konieczności jego podstawienia.

6. Wykaz uczniów określi załącznik do umowy.
Liczba uczniów do przewozu w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zwiększenie liczby uczniów do przewozu nie może być większe niż o 50%, tj. do 15 uczniów.
Po każdej zmianie liczby uczniów do przewozu Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów, Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmian umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru.
Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania (dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy).

7. Wszystkie przewożone osoby muszą mieć zapewnione w pojeździe miejsca siedzące. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu.

8. Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu uczniów rano na zajęcia i po południu z zajęć w placówce do miejsca zamieszkania, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa, sprawowanie dodatkowej, specjalistycznej opieki nad powierzonymi uczniami, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, przekazanie uczniów opiekunowi placówki, odbiór od opiekuna z budynku placówki i przekazanie uczniów pod opiekę rodzica/prawnego opiekuna.

9. Opieka nad uczniami powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do placówki i z placówki do miejsca zamieszkania. Opiekun nie może podczas opieki nad uczniami siedzieć obok kierowcy.

10. Zamawiający wymaga, aby przewóz był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiający nie dopuszcza, aby kierowca był opiekunem.

11. Wykonawca przed nawiązaniem stosunku pracy z kierowcą i opiekunem, jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy dane kierowcy oraz opiekuna nie widnieją w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

12. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę w czasie dowożenia, winni być wyposażeni w telefon komórkowy, którego numer dostępny jest i znany dla rodziców dowożonych uczniów, dyrektora placówki oraz dla Zamawiającego.

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby kierowcy lub opiekuna, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.

14. Przewóz ucznia niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim odbywać się może wyłącznie po zamocowaniu pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim oraz wózka pasami i zaczepami, które nie mogą być zwalniane w czasie jazdy.

15. Pojazd typu mikrobus, o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszej niż 17, nie licząc kierowcy którym przewożeni są uczniowie musi być sprawny technicznie, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, musi być wyposażony w atestowany sprzęt zabezpieczający oraz specjalne oznakowanie zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W okresie zimowym pojazd dowożący uczniów musi być ogrzewany, a w okresie letnim klimatyzowany.

16. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich zaleceń i wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.W przypadku zaostrzenia przepisów, w związku z panującą pandemią COVID-19 lub innymi zagrożeniami determinującymi konieczność zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania i przestrzegania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139998,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 139998,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139998,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ewelina Żmuda E-BUS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492267633, REGON: 380198513

7.3.3) Ulica: Rokitno 324

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139998,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-07-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.