eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-07-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83cde1ac-ff7f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczekociny do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W zakresie składania ofert
1) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. W zakresie komunikacji z Wykonawcami - poczta elektroniczna: zamowienia@szczekociny.pl

3. Adres strony internetowej: https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez miniPortal) – zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcją użytkownika miniPortalu - dostępną pod adresem „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

2. Złożenie oferty poprzez miniPortal oznacza akceptację regulaminu miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl,

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu wskazane są na stronie internetowej miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl

4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

5. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.1.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przewozu 11 (jedenaścioro) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych odpowiednio:
- 1 osoba (na wózku inwalidzkim) zam. Szczekociny,
- 4 osoby zam. Szczekociny,
- 1 osoba zam. Drużykowa,
- 2 osoby zam. Bonowice,
- 1 osoba zam. Grabiec,
- 1 osoba zam. Rokitno,
- 1 osoba zam. Wólka Ołudzka
do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu (ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.
Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów do przewozu w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu.
Zamawiający zastrzega, że ilość uczniów do przewozu w trakcie roku szkolnego może ulec zwiększeniu o nie więcej niż o 50%, tj. do 15 uczniów.

2. Usługa przewozu będzie realizowana w okresie od 01 września 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w dni robocze (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót) oraz z wyłączeniem okresu przerwy bożonarodzeniowej i ferii zimowych.
Szacunkowa liczba dni kiedy realizowany będzie przewóz wynosić będzie 214 dni.

3. Usługa przewozu świadczona jest w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i ośrodka i przywożenie uczniów do domu po zakończonych zajęciach, samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym ucznia na wózku inwalidzkim.
Zamawiający wymaga, by opiekę nad przewozem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu sprawowało co najmniej dwóch opiekunów

4. Przewozy odbywać się będą zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, z harmonogramami oraz szczegółowymi rozkładami jazdy ustalonymi przez Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu, do których prowadzony jest dowóz w godzinach określonych w planie zajęć lekcyjnych w dni nauki szkolnej.
Plany zajęć w związku ze zmianami planu lekcji mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z rodzicami dowożonych uczniów i Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu. Po uzgodnieniu, szczegółowy rozkład jazdy z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży, z uwzględnieniem, że uczeń powinien być dowieziony do placówki w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez niego o czasie zajęć i zabieranie go po zakończeniu zajęć.

5. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania pojazdu typu mikrobus w wyznaczonym miejscu i czasie.
W przypadku awarii pojazdu podstawowego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i podstawić pojazd zastępczy spełniający warunki takie same jak pojazd podstawowy.
Czas na podstawienie pojazdu zstępczego nie może być dłuższy niż 60 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia konieczności jego podstawienia.

6. Wykaz uczniów określi załącznik do umowy.
Liczba uczniów do przewozu w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zwiększenie liczby uczniów do przewozu nie może być większe niż o 50%, tj. do 15 uczniów.
Po każdej zmianie liczby uczniów do przewozu Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów, Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmian umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru.
Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania (dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy).

7. Wszystkie przewożone osoby muszą mieć zapewnione w pojeździe miejsca siedzące. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu.

8. Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu uczniów rano na zajęcia i po południu z zajęć w placówce do miejsca zamieszkania, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa, sprawowanie dodatkowej, specjalistycznej opieki nad powierzonymi uczniami, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, przekazanie uczniów opiekunowi placówki, odbiór od opiekuna z budynku placówki i przekazanie uczniów pod opiekę rodzica/prawnego opiekuna.

9. Opieka nad uczniami powinna być sprawowana przez cały czas przewozu, tj. od miejsca zamieszkania do placówki i z placówki do miejsca zamieszkania. Opiekun nie może podczas opieki nad uczniami siedzieć obok kierowcy.

10. Zamawiający wymaga, aby przewóz był realizowany pod opieką opiekuna posiadającego ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiający nie dopuszcza, aby kierowca był opiekunem.

11. Wykonawca przed nawiązaniem stosunku pracy z kierowcą i opiekunem, jest zobowiązany do uzyskania informacji, czy dane kierowcy oraz opiekuna nie widnieją w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

12. Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę w czasie dowożenia, winni być wyposażeni w telefon komórkowy, którego numer dostępny jest i znany dla rodziców dowożonych uczniów, dyrektora placówki oraz dla Zamawiającego.

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby kierowcy lub opiekuna, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.

14. Przewóz ucznia niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim odbywać się może wyłącznie po zamocowaniu pasów zabezpieczających osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim oraz wózka pasami i zaczepami, które nie mogą być zwalniane w czasie jazdy.

15. Pojazd typu mikrobus, o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów nie mniejszej niż 17, nie licząc kierowcy którym przewożeni są uczniowie musi być sprawny technicznie, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, musi być wyposażony w atestowany sprzęt zabezpieczający oraz specjalne oznakowanie zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W okresie zimowym pojazd dowożący uczniów musi być ogrzewany, a w okresie letnim klimatyzowany.

16. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wszystkich zaleceń i wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.W przypadku zaostrzenia przepisów, w związku z panującą pandemią COVID-19 lub innymi zagrożeniami determinującymi konieczność zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania i przestrzegania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj.
1) Cena oferty
2) Rok produkcji pojazdu użytego do przewozu
3) Doświadczenie opiekunów
4) Czas podstawienia pojazdu zastępczego

2. Punktacja w ramach kryteriów będzie przeliczana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

5. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
1) Cena – waga 60 %,
2) Rok produkcji pojazdu użytego do przewozu – waga 15 %
3) Doświadczenie opiekunów – waga 15 %
4) Czas podstawienia pojazdu zastępczego– waga 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu użytego do przewozu

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie opiekunów

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 Prawa zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób (art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. Nr . z 2022 r. poz. 180 ze zmian.))

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

4. zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę przewozu co najmniej 5 osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w okresie nie krótszym niż 5 miesięcy.

4.2. Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
1) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierowcy posiadającą prawo jazdy co najmniej kategorii D1, ukończony kurs na przewóz osób oraz spełniającą warunki zatrudnienia określone w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
2) co najmniej 2 (dwoma) osobami które pełnić będą obowiązki opiekuna osoby niepełnosprawnej posiadającymi ukończone przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4.3. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jednym) pojazdem typu mikrobus przeznaczonym do przewozu na miejscach siedzących co najmniej 17 pasażerów, nie licząc kierowcy, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, odpowiednio oznakowanym, posiadającym aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór w/w oświadczenia dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane razem z ofertą:

1.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pojazdem samochodowym oraz za opiekę nad dziećmi podczas przewozu, wraz z informacjami na temat kwalifikacji lub uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
UWAGA: Informacje zawarte w Wykazie osób stanowić będą podstawę ustalenia liczby punktów w kryterium oceny ofert - Doświadczenie opiekunów.

1.2. Wykaz wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wzór Wykazu wyposażenia zakładu stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.
UWAGA: Informacje zawarte w Wykazie wyposażenia zakładu stanowić będą podstawę ustalenia liczby punktów w kryterium oceny ofert - Rok produkcji pojazdu użytego do przewozu.

2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. Kopii Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób wydane na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym), wystawione dla przynajmniej jednej z osób zarządzających firmą Wykonawcy, pozwalającą na realizację przedmiotu zamówienia.

2.2. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór Wykazu usług wykonanych dołączony zostanie do wezwania w trybie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2.7. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

4. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilnej):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Prawa zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
5) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.