eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla XIII Liceum Ogólnokształcącego w ramach Projektu nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. "TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla XIII Liceum Ogólnokształcącego w ramach Projektu nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000216852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Eliasza Chaima Majzela 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-430

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@lo13.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13lo.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla XIII Liceum Ogólnokształcącego w ramach Projektu nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fdf272d-042e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00257763/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla XIII Liceum Ogólnokształcącego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0003/21, pn. ”TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257890/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/LOXIII/TP/D/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 163877,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 3560,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 8633,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 4580,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 4769,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 23943,28 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7 - szczegółowy opis w Załączniku nr 1A

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 27768,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.