eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Modernizacja odcinka ul. Odnoga w Porębie WielkiejOgłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja odcinka ul. Odnoga w Porębie Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,418709,2023.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja odcinka ul. Odnoga w Porębie Wielkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b643524-fed7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00304675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010128/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja odcinka ul. Odnoga w Porębie Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239430

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.2712.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opis przedmiotu zamówienia:
a) Korytowanie wraz z wywozem i utylizacją urobku
b) Wykonanie konstrukcji drogi poprzez stabilizacje gruntu cementem (2,5-5 MPa) gr. 30 cm
c) Wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa o gr. 15 cm
d) Położenie nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej gr. 8 cm (4 cm. warstwa wiążąca + 4 cm warstwa ścieralna)
e) Regulacja wysokościowa zjazdów
f) Wycinka drzew
g) Nasadzenia drzew
h) Wykonanie poboczy.
2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, STWiOR, uzgodnienia rysunki mapowe.
3. Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu zadania na podstawie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktyczne wykonanie ilości robót zatwierdzone przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego.
4.Zasady wykonania i rozliczenia robót szczegółowo zostały określone w Załączniku Nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji i rękojmi 60 m-cy, a maksymalny 72 m-ce.
6. Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, w tym sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy.
7. Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 258493,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 401250,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 258493,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9441860340

7.3.3) Ulica: ul. I. Krasickiego 18A

7.3.4) Miejscowość: Alwernia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-566

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 258493,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.