eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warka › Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi na działce o nr ew. 1127/1 w WarceOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi na działce o nr ew. 1127/1 w Warce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stefana Czarnieckiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Warka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 48 665 12 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@warka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi na działce o nr ew. 1127/1 w Warce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0888f15-0f16-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://warka.pl/pad/p,3,przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, strony www.warka.pl oraz poczty elektronicznej um@warka.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Burmistrz Warki, Pl. Stefana Czarnieckiego 105-660 Warka um@warka.pl- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie
Warka jest Pani Karolina Sałyga, tel. 48 665 12 50, email: daneosobowe@warka.pl.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. −
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budowy kanalizacji deszczowej (na działkach 1127/1, 1127/2, ewentualnie 1087/6) i wylotu do otwartego kanału deszczowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków, na działce o nr 1140/1 wraz z remontem drogi zlokalizowanej na działce o nr ewidencji geodezyjnej 1127/1 prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Warce.
Wymagane jest, aby dokumentacja wykonawcza oraz kosztowa uwzględniała etapowanie prac, tzn.:
- etap I – projekt kanalizacji deszczowej i wylotu i wraz z odtworzeniem nawierzchni;
- etap II – projekt remontu drogi wraz z odwodnieniem.
Dokumentacja powinna stwarzać możliwość podjęcia decyzji przez Zamawiającego, o realizacji całości opracowania bądź w pierwszym etapie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Droga przewidziana do zaprojektowania posiada długość ok. 390 m, wykonana jest z bloczków betonowych, droga jest w złym stanie technicznym – liczne koleiny.
Wylot kanalizacji deszczowej, do którego należy zaprojektować kanalizację deszczową zlokalizowany będzie na działce 1140/1 (teren oczyszczalni ścieków), w odległości ok. 177 m od granicy działki o nr 1127/1. Do zadań projektanta należało będzie również zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej od granicy działki 1127/1 do wylotu na terenie stanowiącym oczyszczalnię ścieków. Przewiduje się zaprojektowanie kanalizacji na działce 1127/2.
W posiadaniu gminy jest pozwolenie wodnoprawne – decyzja z dnia 04.03.2022 r. na wykonanie urządzeń wodnych – tj. budowa wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych. W/w decyzja stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Dokumentacja projektowa powinna obejmować budowę wylotu kanalizacji deszczowej, zgodnie z w/w pozwoleniem oraz operatem wodnoprawnym (łącznie z wpięciem kanalizacji deszczowej).
Ponadto gmina posiada opracowanie projektowe polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 1683W – ul. Turystycznej w Warce, w którym przewidziane jest włączenie przewidzianej do zaprojektowania drogi do drogi powiatowej.

Do zadań projektanta, należało będzie pisemne uzgodnienie z właścicielami nieruchomości przylegających do projektowanego pasa drogowego, lokalizacji zjazdów (także do działek niezabudowanych) oraz uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli nieruchomości, po których będzie przebiegała sieć kanalizacji deszczowej.
Wykonawca powinien uwzględnić etapowanie wykonania robót. Podział na etapy projektu Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, po zaakceptowaniu koncepcji zamówienia przez Zamawiającego.
Należy zwrócić uwagę na kolizje z podziemnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wodociąg, fragmentarycznie sieć energetyczna.
Gmina Warka nie posiada szczegółowej ewidencji dróg, pomiarów ruchu ani dokumentacji geotechnicznej. Analizę ruchu i pomiary ruchu winien przeprowadzić Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem.
Wykonawca w celu dokładnego przeanalizowania stanu dróg musi dokonać samodzielnie i na swój koszt wizji i inwentaryzacji terenu i związanych z nim urządzeń podziemnych, określić możliwość lokalizację sieci kanalizacji deszczowej oraz zbadać stan drogi a także gruntu na jakim się znajduje. Na swój koszt i własnym staraniem pozyska dokumentację geotechniczną.
Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania wniosku o warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wniosku o wycinkę drzew i krzewów – w razie konieczności.
W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosków o warunki techniczne do odpowiednich dysponentów.
Zamawiający nie zapewnia map do celów projektowych. Wykonawca winien we własnym zakresie i na swój koszt pozyskać mapy oraz wszelkie niezbędne dane terenowe w tym pomiary wysokościowe.
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować wjazdy na posesje zachowując istniejące rzędne we wjazdach, aby nie spowodować utrudnień wjazdu.
Wykonawca odpowiada za aktualizację map do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Dokumentacja kosztowa i przedmiarowa musi wiernie odzwierciedlać zakres prac zawarty
w dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający płynną
i bezpieczną jazdę, łatwe i bezpieczne włączenie się do ruchu oraz nie utrudniający wjazdu na prywatne posesje. Należy zapewnić dojazd do oczyszczalni ścieków w trakcie budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji, w tym projektu wykonawczego we wszystkich niezbędnych branżach dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, w oparciu o który Zamawiający wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wnioski o warunki techniczne należy składać do właściwych dysponentów mediów tj.:
- kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz sieć wodociągowa – Zakład Usług Komunalnych
w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Wartka,
- sieci elektroenergetyczne zasilania i oświetlenia ulicznego – PGE Dystrybucja S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny Grójec, 05-660 Warka, ul. Mogielnicka 32,
- sieć gazowa - Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom ul. Gazowa 11/13, 26 600 Radom.
Wnioski podpisuje Zamawiający tj.: Inwestorem jest Gmina Warka reprezentowana przez Burmistrza Warki – dla budowy sieci, a Burmistrz Warki dla remontu drogi.
Wykonawca przystąpi do opracowania dokumentacji budowlanej po pisemnym zaakceptowaniu koncepcji całego zamówienia. Koncepcję opracowuje i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu Wykonawca.
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
- Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zmianami).
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz. 1609),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 124 z późn. zmianami),
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm. ) oraz przepisami szczególnymi.
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454)
Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U z 2021 r. , poz. 2351 ze zm.) a także przynależności do izby samorządu zawodowego.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1) Projekt budowlany w tym:
- koncepcja budowy kanalizacji deszczowej oraz remont drogi – 2 egz.
- Projekt zagospodarowania trenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w tym opinię geotechniczną) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów – po 6 egz.
- Projekt techniczny – odrębnie dla każdej branży i etapu - po 6 egz.
2) Projekt wykonawczy – odrębnie dla każdej branży i etapu - po 4 egz.
3) Projekt stałej organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony przez właściwy organ – powyższe opracowanie musi zawierać wykaz oznakowania pionowego i poziomego – 5 egz.
4) Zbiór specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia - odrębnie dla każdej branży – po 3 egz.
5) Przedmiary robót - odrębnie dla każdej branży i etapu – po 3 egz.
6) Kosztorysy inwestorskie - odrębnie dla każdej branży i etapu – po 3 egz.
Dokumentacja projektowa powinna obejmować co najmniej branże:
1) drogową – obejmującą ciągi komunikacyjne
2) instalacyjną - we wszystkich niezbędnych branżach m. innymi kanalizacji deszczowej, kolizje, wylot kd
Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w ilościach jak powyżej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. Dodatkowo przedmiary na CD w formacie ath.
Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, o którym mowa w art. 34 ustęp 3d punkt 3 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego niezbędne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót podpisane przez projektantów oraz sprawdzających.

Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu
z Zamawiającym i dokonanie pisemnych uzgodnień zakresu prac projektowych. Przed przystąpieniem do realizacji niezbędne będzie potwierdzenie na piśmie akceptacji koncepcji
i zamierzeń projektowych ze strony Zamawiającego.
- Przedmiot projektu należy opisać zgodnie z art. 99-103 ustawy dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129).
Przedmiot projektu nie może zostać opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę.
Wykonawca przekaże prawa autorskie do opracowania będącego przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy opisany został w projektowanych postanowieniach umowy - zał. Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – 60 pkt
Doświadczenie projektanta branży sanitarnej (D) – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:
1. 1. Zdolności technicznej lub zawodowej
1.1.1.A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o wartości minimum 30 000,00 zł brutto usługi.
Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt c) SWZ.
1.1.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
Wymagane osoby to:
- Projektant drogowy – posiadający następujące kwalifikacje:
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu drogowym,
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę,
• wykształcenie wyższe.

- Projektant sieci sanitarnych – posiadający następujące kwalifikacje:
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w projektowaniu w zakresie sieci sanitarnych,
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę,
• wykształcenie wyższe.

Powyższe winno być udokumentowane przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem IX ust. 4 pkt d) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ).
b) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
a) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg załącznika nr 4 do SWZ - Wykaz usług).
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 5 do SWZ - Wykaz osób ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Termin realizacji umowy
1.1. Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w następujących przypadkach odpowiednio:
1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego
2) Z powodu wystąpienia dodatkowych, a nie możliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, prac
3) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
4) z powodu braku wykonalnej (prawomocnej) decyzji o lokalizacji celu publicznego w terminie do 31.10.2022 r.
4) Z powodu przedłużającej się procedury dokonywania uzgodnień koncepcji tzn. brak ostatecznych uzgodnień w terminie 7 dni od otrzymania koncepcji przedmiotu umowy przez Zamawiającego , pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności.
5) Z powodu przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym
wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) Z powodu wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) Z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
1.2 Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na okoliczności wymienione w powyższym ustępie.
1.3. W przedstawionych w ust. 1. przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji.
2. W zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy:
2.1 Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
5) zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, w przypadku poziomu zmiany cen materiałów i kosztów o 30 %
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2.2 – 2.12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Dalsza część zapisów została zawarta w załączniku nr 3 Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższe ceny.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.