eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › "Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - 3 części" II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 3 części” II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297564900

1.5.8.) Numer faksu: 297564939

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 3 części” II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2f5b8d1-1a2c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304482

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013453/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - 3 części"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Zamawiający dopuszcza również komunikowanie za pomocą poczty elektronicznej, email: zpim@przasnysz.um.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Przasnysza, adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. 29 756 49 00, e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.p
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: oc@przasnysz.um.gov.pl.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu: − udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych - na wykonanie robót budowlanych. − realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego − archiwizacji.
Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i 2320)
Dane osób uprawnionych będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przez czas trwania umowy, jeżeli okres na jaki umowa została zawarta przekracza 4 lata.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Podanie danych osobowych kontrahenta, pracowników, przedstawicieli lub współpracowników kontrahenta jest dobrowolne, niemniej jest konieczne celem zawarcia umowy i ewentualnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych jest niemożność przeprowadzenia negocjacji, zawarcia i realizacji umowy, w tym min. brak możliwości udziału w przetargu publicznym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4480000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1: Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z mostami ( kładkami) przy rzece Węgierce w Przasnyszu.
Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
 sporządzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z mostami ( kładkami) przy rzece Węgierce w Przasnyszu, w tym uzyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania ( mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, których zakres będzie obejmował między innymi:
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej obramowanej obrzeżem betonowym;
 rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych;
 wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kruszywa naturalnego obramowanej obrzeżem kamiennym łupanym na wyspie;
 wykonanie nowej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej obramowanej obrzeżem betonowym;
 budowę kładki pieszo-rowerowej długości ok. 15 m w miejscu rozebranej istniejącej kładki;
 budowę nowej kładki pieszo-rowerowej długości ok. 32 m od strony północnej z dowiązaniem do ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Zawodzie;
 budowa oświetlenia oświetleniowej na wyspie;
 Roboty wykończeniowe i pielęgnacja zieleni.
 Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania inwestycji ( jeśli będzie wymagane);
 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( zarówno w wersji elektronicznej: pdf, doc) jak i papierowej
z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanej instalacji

UWAGA: Szczegółowo przedmiot zamówienia dla Części 1 został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany w pkt. 18 IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „Wembley” w Przasnyszu.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
 sporządzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „Wembley” wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania ( mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, których zakres będzie obejmował między innymi: dostawę i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, dopuszczenie do użytkowania kompleksu ( jeśli będzie wymagane) oraz:
 przygotowanie terenu ( roboty demontażowe i rozbiórkowe)
 roboty przygotowawcze ( odtworzenie uszkodzonych elementów, naprawa uszkodzeń nawierzchni placu zabaw);
 budowa obiektów podstawowych: boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, skateparku z częścią do Squasha,
 budowa toalet
 budowa oświetlenia w technologii LED
 wykonanie nawierzchni ścieżek i parkingu
 dostawa i montaż bram i furtek
 ukształtowanie terenu, trawniki i nasadzenia wieloletnie
 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( zarówno w wersji elektronicznej: pdf, doc)– z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanej instalacji.
UWAGA: Szczegółowo przedmiot zamówienia dla Części 2 został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do każdej części Zamawiający będzie stosować kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany w pkt. 18 IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawodzie w Przasnyszu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 sporządzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Zawodzie w Przasnyszu wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania ( mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, których zakres będzie obejmował między innymi: dostawę i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, dopuszczenie do użytkowania kompleksu ( jeśli będzie wymagane) oraz:
 przygotowanie terenu, w tym m.in.: usunięcie warstwy ziemi nieurodzajnej, roboty ziemne, usunięcie i wykarczowanie zakrzewień, usunięcie mas bitumicznych, demontaż i usunięcie fundamentów, demontaż elementów placu zabaw, zabezpieczenie drzewostany,
 roboty przygotowawcze, w tym m.in.: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 budowa rabat i wykonanie nasadzeń,
 wysypanie terenu wokół zbiornika piaskiem plażowym
 wykonanie instalacji oświetleniowej;
 budowa alejek oraz drogi technicznej
 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( zarówno w wersji elektronicznej: pdf, doc)– z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanej instalacji
UWAGA: Szczegółowo przedmiot zamówienia dla Części 3 został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do każdej części Zamawiający będzie stosować kryteria i ich znaczenie procentowe w sposób opisany w pkt. 18 IDW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) W odniesieniu do części nr 1 zamówienia (Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z mostami ( kładkami) przy rzece Węgierce w Przasnyszu):

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedno zadanie polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu mostowego w technologii tożsamej z opisaną w PFU stanowiącym załącznik do SWZ na kwotę min. 600 000 PLN.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia :
1 osoba - KIEROWNIK BUDOWY – uprawnienia w specjalności mostowej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń

1 osoba – kierownik robót w specjalności drogowej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
1 osoba – uprawnienia w specjalności elektrycznej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń


2) W odniesieniu do części nr 2 zamówienia (Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „Wembley” w Przasnyszu), Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej 1 osoba - KIEROWNIK BUDOWY – uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu
1 osoba – kierownik robót w specjalności elektrycznej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

3) W odniesieniu do części nr 3 zamówienia (Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawodzie
w Przasnyszu), Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej 1 osoba - KIEROWNIK BUDOWY – uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu
1 osoba – kierownik robót w specjalności elektrycznej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Wykonawca skieruje do kierowania budową i kierowania robotami specjalistycznymi osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone i posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku określonego w pkt. 7.2.3) Wykonawcy wykazują łącznie.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą – Formularz 3.1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – Formularz 3.2
b) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia składane wraz z ofertą – Formularz 3.1
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego wymagane od Wykonawcy obejmują:
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik Nr 6.2 do SWZ ( w odniesieniu do Części 1).

2.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;– załącznik Nr 6.1 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian są następujące: Zmiany zakresu podwykonawstwa poprzez:
1) wskazanie innych podwykonawców
2) rezygnację z podwykonawców,
3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Postanowienia § 1 ust. 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
Zmiana wynagrodzenia:
1. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót niezafakturowanej na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie stawki VAT.
2. w przypadkach określonych w §18 i §17 niniejszej umowy
3. w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia i zostaną spełnione łącznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3) oraz w sytuacji określonej art. 455 ust2 ustawy Pzp – to wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 21 ust. 3, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy;
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
1. zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2.2. ppkt. 3) niniejszego paragrafu, o czas niezbędny na wykonanie zleconych robót.
1.4 Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poniżej na warunkach określonych w ust. 3-7.
3. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, że:
3.1 wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;
3.2 wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 455 ust. 1 pkt. 2 Pzp;
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dnia rozwiązania Umowy.
7. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 3-7, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.