eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › "Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - 3 części" II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 3 części” II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297564900

1.5.8.) Numer faksu: 297564939

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 3 części” II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2f5b8d1-1a2c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013453/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Podniesienie walorów turystycznych miasta Przasnysz poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - 3 części"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304482/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4480000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1: Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z mostami ( kładkami) przy rzece Węgierce w Przasnyszu.
Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
 sporządzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z mostami ( kładkami) przy rzece Węgierce w Przasnyszu, w tym uzyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania ( mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, których zakres będzie obejmował między innymi:
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej obramowanej obrzeżem betonowym;
 rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych;
 wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kruszywa naturalnego obramowanej obrzeżem kamiennym łupanym na wyspie;
 wykonanie nowej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej obramowanej obrzeżem betonowym;
 budowę kładki pieszo-rowerowej długości ok. 15 m w miejscu rozebranej istniejącej kładki;
 budowę nowej kładki pieszo-rowerowej długości ok. 32 m od strony północnej z dowiązaniem do ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Zawodzie;
 budowa oświetlenia oświetleniowej na wyspie;
 Roboty wykończeniowe i pielęgnacja zieleni.
 Uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania inwestycji ( jeśli będzie wymagane);
 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( zarówno w wersji elektronicznej: pdf, doc) jak i papierowej
z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanej instalacji

UWAGA: Szczegółowo przedmiot zamówienia dla Części 1 został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 2100000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „Wembley” w Przasnyszu.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
 sporządzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego boiska „Wembley” wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania ( mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, których zakres będzie obejmował między innymi: dostawę i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, dopuszczenie do użytkowania kompleksu ( jeśli będzie wymagane) oraz:
 przygotowanie terenu ( roboty demontażowe i rozbiórkowe)
 roboty przygotowawcze ( odtworzenie uszkodzonych elementów, naprawa uszkodzeń nawierzchni placu zabaw);
 budowa obiektów podstawowych: boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, skateparku z częścią do Squasha,
 budowa toalet
 budowa oświetlenia w technologii LED
 wykonanie nawierzchni ścieżek i parkingu
 dostawa i montaż bram i furtek
 ukształtowanie terenu, trawniki i nasadzenia wieloletnie
 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( zarówno w wersji elektronicznej: pdf, doc)– z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanej instalacji.
UWAGA: Szczegółowo przedmiot zamówienia dla Części 2 został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 1400000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawodzie w Przasnyszu.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 sporządzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Zawodzie w Przasnyszu wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania ( mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.) oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;
 wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, których zakres będzie obejmował między innymi: dostawę i montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, dopuszczenie do użytkowania kompleksu ( jeśli będzie wymagane) oraz:
 przygotowanie terenu, w tym m.in.: usunięcie warstwy ziemi nieurodzajnej, roboty ziemne, usunięcie i wykarczowanie zakrzewień, usunięcie mas bitumicznych, demontaż i usunięcie fundamentów, demontaż elementów placu zabaw, zabezpieczenie drzewostany,
 roboty przygotowawcze, w tym m.in.: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 budowa rabat i wykonanie nasadzeń,
 wysypanie terenu wokół zbiornika piaskiem plażowym
 wykonanie instalacji oświetleniowej;
 budowa alejek oraz drogi technicznej
 wykonanie dokumentacji powykonawczej pełno branżowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( zarówno w wersji elektronicznej: pdf, doc)– z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją wykonanej instalacji
UWAGA: Szczegółowo przedmiot zamówienia dla Części 3 został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartość części: 980000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.09.2022 r., do godziny 9:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.09.2022 r., do godziny 9:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.09.2022 r., do godziny 9:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.