eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › "Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni."Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 225 20 08

1.5.8.) Numer faksu: 17 225 20 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zamek-lancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/pn/zamek-lancut/demand/76968/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-301f61f7-fc57-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063808/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace remontowo- konserwatorskie i budowlane budynku Stajni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240040/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane i konserwatorskie związane z remontem dachu i elewacji w szczególności: 1) Izolacja fundamentów - Roboty obejmują rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (w zakresie wg PZT), odkopanie istniejących fundamentów. Następnie wykonać należy izolację poziomą metodą iniekcji grawitacyjnej, oraz izolację ścian fundamentowych za pomocą hydroizolacji. 2) Elewacje, naprawa gzymsu - Roboty obejmują odtworzenie uszkodzonych gzymsów wraz z ich dwukrotnym malowaniem farbą paroprzepuszczalną, oraz wykonaniem niezbędnych napraw obróbek blacharskich. 3) Remont cokołu - Remont cokołu obejmuje demontaż skorodowanej okładziny kamiennej, oczyszczenie zasolonych fug, odgrzybianie, impregnację, uzupełnienie fug. Następnie wykonanie izolacji powłokowej do wys. ok. 0,5m z zastosowaniem szlamu z impregnacją, następnie odtworzenie cokołu. 4) Wykonanie opaski żwirowej - Opaskę należy wykonać z dwustopniowym spadkiem w kierunku terenu. Zwieńczyć obrzeżem betonowym szerokości ~4 cm wystającym ~2 cm ponad powierzchnię wypełnienia z kamieni. Dodatkowo zaprojektowano drenaż opaskowy wokół budynku, zgodnie z rysunkiem HIP_PB_PZT_100 – Projekt zagospodarowania terenu – plansza ogólna. Od strony dziedzińca znajduje się nawierzchnia ceramiczna do odtworzenia na podstawie zachowanych fragmentów – lokalizacja zgodnie z rysunkiem HIP_PB_PZT_100 – Projekt zagospodarowania terenu – plansza ogólna. 5) Remont dachu: a) Konstrukcja dachu - Remont konstrukcji dachu obejmuje częściową wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej z uwagi na korozję biologiczną oraz impregnację ogniochronną elementów drewnianych. b) Lukarny - Wykonać należy rekonstrukcję lukarn. Lukarny wykonać z blachy miedzianej patynowanej na lekkiej konstrukcji drewnianej.
c) Pokrycie dachu - Rozebrać rynny, rury spustowe nie nadające się do użytku, część obróbek blacharskich w ilości zgodnie z dokumentacją projektową. Pokrycie dachu z blachy miedzianej przewidziano do rozbiórki i ponownego wykonania w ilości ~20%. Dodatkowo należy dokonać naprawy pokrycia z łupka w ilości 20m2. Pokrycie dachu należy odtworzyć wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi. Projektuje się uzupełnienie rynien dachowych, oraz rur spustowych. d) Ocieplenie dachu - Projektuje się ocieplenie dachu za pomocą wełny mineralnej gr. 20 cm, wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wchodzącymi w skład izolacji dachu, oraz wykończeniem za pomocą płyt z okładzin G-K. 6) Stolarka okienna - Należy wykonać rekonstrukcję okien drewnianych lukarn zgodnie z projektem architektonicznym, oraz zestawieniem stolarki okiennej. Pozostałe okna drewniane II-p. zostały przeznaczone do renowacji – zakres zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. 7) Instalacja odgromowa i uziemiająca - Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować i wykonać nową. Projektuje się nowy uziom otokowy z uwagi na prowadzone prace przy zabezpieczaniu fundamentów. Należy wykonać złącza kontrolne w ziemi i połączyć je z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2022500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2022500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2022500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:6821199804

7.3.3) Ulica: ul. Płk. Nullo 7/4

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-543

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2022500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nr AT.0240.26.2022

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.