eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › "Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni."Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 225 20 08

1.5.8.) Numer faksu: 17 225 20 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zamek-lancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-301f61f7-fc57-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063808/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace remontowo- konserwatorskie i budowlane budynku Stajni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/pn/zamek-lancut/demand/76968/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Marketplanet (zwanej dalej: „Platformą”). Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.
Adres Platformy: https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/w zakładce „Korespondencja”. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@zamek-lancut.pl (nie dotyczy składania ofert) 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Muzeum-Zamek w Łańcucie; https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl; 2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”; 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej; 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
Uwaga! Zamawiający informuje, iż z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane i konserwatorskie związane z remontem dachu i elewacji w szczególności: 1) Izolacja fundamentów - Roboty obejmują rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (w zakresie wg PZT), odkopanie istniejących fundamentów. Następnie wykonać należy izolację poziomą metodą iniekcji grawitacyjnej, oraz izolację ścian fundamentowych za pomocą hydroizolacji. 2) Elewacje, naprawa gzymsu - Roboty obejmują odtworzenie uszkodzonych gzymsów wraz z ich dwukrotnym malowaniem farbą paroprzepuszczalną, oraz wykonaniem niezbędnych napraw obróbek blacharskich. 3) Remont cokołu - Remont cokołu obejmuje demontaż skorodowanej okładziny kamiennej, oczyszczenie zasolonych fug, odgrzybianie, impregnację, uzupełnienie fug. Następnie wykonanie izolacji powłokowej do wys. ok. 0,5m z zastosowaniem szlamu z impregnacją, następnie odtworzenie cokołu. 4) Wykonanie opaski żwirowej - Opaskę należy wykonać z dwustopniowym spadkiem w kierunku terenu. Zwieńczyć obrzeżem betonowym szerokości ~4 cm wystającym ~2 cm ponad powierzchnię wypełnienia z kamieni. Dodatkowo zaprojektowano drenaż opaskowy wokół budynku, zgodnie z rysunkiem HIP_PB_PZT_100 – Projekt zagospodarowania terenu – plansza ogólna. Od strony dziedzińca znajduje się nawierzchnia ceramiczna do odtworzenia na podstawie zachowanych fragmentów – lokalizacja zgodnie z rysunkiem HIP_PB_PZT_100 – Projekt zagospodarowania terenu – plansza ogólna. 5) Remont dachu: a) Konstrukcja dachu - Remont konstrukcji dachu obejmuje częściową wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej z uwagi na korozję biologiczną oraz impregnację ogniochronną elementów drewnianych. b) Lukarny - Wykonać należy rekonstrukcję lukarn. Lukarny wykonać z blachy miedzianej patynowanej na lekkiej konstrukcji drewnianej.
c) Pokrycie dachu - Rozebrać rynny, rury spustowe nie nadające się do użytku, część obróbek blacharskich w ilości zgodnie z dokumentacją projektową. Pokrycie dachu z blachy miedzianej przewidziano do rozbiórki i ponownego wykonania w ilości ~20%. Dodatkowo należy dokonać naprawy pokrycia z łupka w ilości 20m2. Pokrycie dachu należy odtworzyć wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi. Projektuje się uzupełnienie rynien dachowych, oraz rur spustowych. d) Ocieplenie dachu - Projektuje się ocieplenie dachu za pomocą wełny mineralnej gr. 20 cm, wraz ze wszystkimi niezbędnymi warstwami wchodzącymi w skład izolacji dachu, oraz wykończeniem za pomocą płyt z okładzin G-K. 6) Stolarka okienna - Należy wykonać rekonstrukcję okien drewnianych lukarn zgodnie z projektem architektonicznym, oraz zestawieniem stolarki okiennej. Pozostałe okna drewniane II-p. zostały przeznaczone do renowacji – zakres zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. 7) Instalacja odgromowa i uziemiająca - Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować i wykonać nową. Projektuje się nowy uziom otokowy z uwagi na prowadzone prace przy zabezpieczaniu fundamentów. Należy wykonać złącza kontrolne w ziemi i połączyć je z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja/rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (milion złotych).
2) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca ubiegający się o realizację zadania Wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem prace remontowo – konserwatorskie w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości jednostkowej z zamówień równej lub wyższej niż 500 000,00 zł netto. b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej: aa) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze konserwatora, która ukończyła szkołę wyższą i posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja dział sztuki, która posiada wykształcenie wyższe lub równoważne umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w zakresie konserwacji kamienia i detalu architektonicznego.
ab) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
w charakterze kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2021 r., poz. 1646), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków; ac) 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwiecień 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2021 r., poz. 1646), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót elektrycznych o specjalności w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa Oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą oferty oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ), z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu zamówienia na niżej określonych zasadach: 1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy: a) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia związana będzie z wprowadzeniem w umowie zmian o czas warunkujący wykonanie prac wynikłych z wprowadzonych zmian, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 2 tygodnie, b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (np. decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian), - zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie trwania realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. - Konieczności zmiany harmonogramu robót. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i Kierowników robót oraz autoryzowanych instalatorów na wniosek Wykonawcy w sytuacji nieprzewidzianej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji 3 (trzech) Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli kolejne, niepodlegające odrzuceniu oferty najwyżej ocenione.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd. wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Muzeum-Zamek w Łańcucie; tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako (1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, (2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.: (1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; (2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; (3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; (4) Włączona obsługa JavaScript; (5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj: (1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. (2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) a także na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia określają również ww. przepisy.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: PZP.271.3.2022

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.