eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu - ETAP V.Ogłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kocyla@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7e1e9a4-14bb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024196/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1”, stanowiących ETAP V realizacji ww. zadania i obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, izolacyjne i elewacyjne, z wyłączeniem robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych określonych w Wykazie robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych, o którym mowa poniżej w ust. 4 pkt. 5, jako już wykonane, wykonywane lub planowane do wykonania w innych etapach realizacji ww. zadania inwestycyjnego.
2. Budynek zlokalizowany w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 16 stycznia 1984 r. jest wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją rejestru A –707.
3. Część nr 1: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V – Roboty według ekspertyzy mykologicznej” swoim zakresem obejmuje:
1) izolacje z jednoskładnikowej zaprawy uszczelniającej, powierzchnia pozioma;
2) izolacje z jednoskładnikowej zaprawy uszczelniającej, powierzchnia pionowa;
3) odwodnienie liniowe z elementów prefabrykowanych odwadniających wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni;
4) wywóz gruzu;
5) utylizacja odpadów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu robót budowlanych niezbędnych
do wykonania w ramach bieżącego zamówienia określa Dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany i wykonawczy: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
2) Dokumentacja konserwatorsko – restauratorska, w tym:
a) Opinia konserwatorska z dnia 07. 08. 2018 r., znak: INR-II.5183.135.2018.PG,
b) Dokumentacja konserwatorska z dnia 08. 09. 2018 r.,
c) Program prac konserwatorskich i restauratorskich z dnia 08. 09. 2018 r.;
3) Ekspertyza mykologiczno – budowlana dotycząca zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż, zwane dalej również „STWiORB”;
5) Wykaz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” zawierający:
a) Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V”, Numer referencyjny: ZP.272.20.2022.
b) Zakres robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w poprzednich etapach realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
c) Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w następnym etapie realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
d) Wykaz robót budowlanych do wykonanie w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V”, Numer referencyjny: ZP.272.20.2022, z uwzględnieniem numerów pozycji z poszczególnych przedmiarów robót oraz podziału na poszczególne Części niniejszego (bieżącego) zamówienia, Zadania i moduły;
6) Decyzje i postanowienia, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (znak: AB-AAB. 6740.754.2018) – pozwolenie na budowę,
b) Postanowienie Starosty Jarosławskiego z dnia 15. 11. 2018 r., znak: AB-AAB. 6740.754.2018, o sprostowaniu błędu w decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
c) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22. 10. 2018 r., znak: INR-II.5142.281.2018.PG;
d) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19. 10. 2018 r., znak: WZ.5595.250.2018.
5. Pomimo przyjęcia w Projekcie umowy (dla Części nr 1 stanowi zamówienia Załącznik Nr 9.1 do SWZ) wynagrodzenia ryczałtowego, w celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom w folderze pod nazwą: Załącznik Nr 1 do SWZ ZP.272.20.2022 - Dokumentacja projektowo – techniczna, Przedmiary robót, które należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ.
6. Zarówno zakres Przedmiarów robót jak i zawarte w nich obmiary, należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego / bieżącego zamówienia, gdyż nie będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 4, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 5, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa Dokumentacja projektowo – techniczna. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte Dokumentacją projektowo – techniczną, a nie uwzględnione w Przedmiarach robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania bieżącego zamówienia.
8. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania budową / robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa, zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniających wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależących do właściwych izb samorządów zawodowych i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w razie wystąpienia konieczności wynikających z przepisów prawa, własnym staraniem
i na własny koszt dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) zagospodarować we własnym zakresie materiały pochodzące z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
3) właściwie postępować z materiałami z demontażu oraz odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.);
4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w wyniku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych), na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego dla Części nr 1, Załącznik Nr 9.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z dwóch Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 20) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie ilości dni deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (60 dni dla Części nr 1 lub 240 dni dla Części nr 2), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 20 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1”, stanowiących ETAP V realizacji ww. zadania i obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, izolacyjne i elewacyjne, z wyłączeniem robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych określonych w Wykazie robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych, o którym mowa poniżej w ust. 4 pkt. 5, jako już wykonane, wykonywane lub planowane do wykonania w innych etapach realizacji ww. zadania inwestycyjnego.
2. Budynek zlokalizowany w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 16 stycznia 1984 r. jest wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją rejestru A –707.
3. Część nr 2: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V – Elewacja oraz Program prac konserwatorskich” składa się z dwóch Zadań oraz ich modułów obejmujących swoim zakresem:
1) Zadanie A moduł 1: Elewacja:
a) roboty przygotowawcze,
b) detale architektoniczne,
c) rusztowania - część 1 montaż / rozłożenie;
2) Zadanie A moduł 2: Elewacja:
a) tynki zewnętrzne,
b) parapety zewnętrzne,
c) malowanie krat,
d) stolarkę okienną,
e) rusztowania - część 2 demontaż / złożenie;
3) Zadanie B moduł 1: Program prac konserwatorskich:
a) elewacja,
b) odtworzenie pilastrów,
c) konserwacja okien - część 1 demontaż,
d) wywóz gruzu,
e) utylizacja odpadów;
4) Zadanie B moduł 2: Program prac konserwatorskich:
a) odtworzenie głównych drzwi,
b) konserwacja okien - część 2 montaż,
c) utylizacja odpadów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu robót budowlanych niezbędnych
do wykonania w ramach bieżącego zamówienia określa Dokumentacja projektowo - techniczna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ, w której skład wchodzą:
1) Projekt budowlany i wykonawczy: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
2) Dokumentacja konserwatorsko – restauratorska, w tym:
a) Opinia konserwatorska z dnia 07. 08. 2018 r., znak: INR-II.5183.135.2018.PG,
b) Dokumentacja konserwatorska z dnia 08. 09. 2018 r.,
c) Program prac konserwatorskich i restauratorskich z dnia 08. 09. 2018 r.;
3) Ekspertyza mykologiczno – budowlana dotycząca zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu;
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż, zwane dalej również „STWiORB”;
5) Wykaz robót budowlanych i remontowo-renowacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” zawierający:
a) Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V”, Numer referencyjny: ZP.272.20.2022,
b) Zakres robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w poprzednich etapach realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
c) Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w następnym etapie realizacji zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu,
d) Wykaz robót budowlanych do wykonanie w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V”, Numer referencyjny: ZP.272.20.2022, z uwzględnieniem numerów pozycji z poszczególnych przedmiarów robót oraz podziału na poszczególne Części niniejszego (bieżącego) zamówienia, Zadania i moduły;
6) Decyzje i postanowienia, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (znak: AB-AAB. 6740.754.2018) – pozwolenie na budowę,
b) Postanowienie Starosty Jarosławskiego z dnia 15. 11. 2018 r., znak: AB-AAB. 6740.754.2018, o sprostowaniu błędu w decyzji Starosty Jarosławskiego Nr 797/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,
c) Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22. 10. 2018 r., znak: INR-II.5142.281.2018.PG;
d) Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19. 10. 2018 r., znak: WZ.5595.250.2018.
5. Pomimo przyjęcia w Projekcie umowy (dla Części nr 2 zamówienia stanowi Załącznik Nr 9.1 do SWZ) wynagrodzenia ryczałtowego, w celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia Wykonawcom w folderze pod nazwą: Załącznik Nr 1 do SWZ ZP.272.20.2022 - Dokumentacja projektowo – techniczna, Przedmiary robót, które należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze mające ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SWZ.
6. Zarówno zakres Przedmiarów robót jak i zawarte w nich obmiary, należy traktować poglądowo, nie mogą one stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego / bieżącego zamówienia, gdyż nie będą one wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa.
7. W przypadku różnic pomiędzy Dokumentacją projektowo – techniczną, o której mowa w ust. 4, a Przedmiarami robót, o których mowa w ust. 5, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa Dokumentacja projektowo – techniczna. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe, roboty (prace) objęte Dokumentacją projektowo – techniczną, a nie uwzględnione w Przedmiarach robót. Należy wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania bieżącego zamówienia.
8. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:
1) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową i niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania budową / robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz przynależącego do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa, zapewni kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych lub spełniających wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależących do właściwych izb samorządów zawodowych i posiadających wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
3) w razie wystąpienia konieczności wynikających z przepisów prawa, własnym staraniem
i na własny koszt dokona zgłoszeń do odbioru wykonanych robót do odpowiednich inspekcji, służb i straży oraz dokona opłat z tytułu odbioru wykonanych robót przez odpowiednie inspekcje, służby i straże.
9. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia / umowy (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia / umowy bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
2) zagospodarować we własnym zakresie materiały pochodzące z demontażu i odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji;
3) właściwie postępować z materiałami z demontażu oraz odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.);
4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy;
5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, do ich wykonania bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;
6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania tzw. „robót dodatkowych”, do ich wykonania na podstawie tych samych czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Kz, Z), jakie zostaną wykazane w Kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę w wyniku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego, a w przypadku braku takich czynników cenotwórczych w złożonym Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych), na podstawie czynników cenotwórczych zawartych w aktualnych cennikach Sekocenbud.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami własnej oferty oraz warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego dla Części nr 2, Załącznik Nr 9.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej z dwóch Części zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – C: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: waga kryterium 20%.
3. W kryterium „cena oferty (brutto) – C” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena C ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
4. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 36 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
5. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
6. W kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zadeklarowanego przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia, wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru:
[(zadeklarowane przez Wykonawcę w ocenianej ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia T : 20) x 20 = ilość punktów]
7. Jeżeli Wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie ilości dni deklarowanego skrócenia terminu wykonania zamówienia wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęty maksymalny termin wykonania zamówienia (60 dni dla Części nr 1 lub 240 dni dla Części nr 2), oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zadeklaruje skrócenie terminu wykonania zamówienia powyżej 20 dni wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia – T” zostanie przyjęte skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględnione skrócenie terminu wykonania zamówienia zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach danej Części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów R rozumianą jako sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + O +T).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
b) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca składający ofertę na wykonanie Części nr 1 zamówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji Części nr 1 zamówienia co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i uprawnienia do kierowania budową / pracami (robotami budowlanymi) przy zabytkach nieruchomych lub spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca składający ofertę na wykonanie Części nr 2 zamówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji Części nr 2 zamówienia osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i uprawnienia do kierowania budową / pracami (robotami budowlanymi) przy zabytkach nieruchomych lub spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
2) w zakresie doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną (1) robotą budowlaną (1 zamówienie na roboty budowlane) polegającą na: budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego odpowiednio dla Części nr 1 zamówienia w Rozdziale X ust. 3 SWZ oraz dla Części nr 2 zamówienia w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 SWZ – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego dla Części nr 2 zamówienia w Rozdziale X ust. 4 pkt 2 SWZ – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ (dotyczy wyłącznie Części nr 2 zamówienia);
2. Dowodami, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 2, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi odpowiednio Załącznik Nr 2.1 do SWZ dla Części nr 1 zamówienia oraz Załącznik Nr 2.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia;
2. Wykaz podwykonawców, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie], jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi odpowiednio Załącznik Nr 6.1 do SWZ dla Części nr 1 zamówienia lub Załącznik Nr 6.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia.
4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) dla Część nr 1 zamówienia: 480,00 PLN;
2) dla Część nr 2 zamówienia: 8 800,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Nr referencyjny: ZP.272.20.2022, Część nr….
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawnioną do wystawienia, przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław i muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 7, wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.20.2022, Część nr…] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu / w imieniu kogo jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz doświadczenia, sformułowane odpowiednio w Rozdziale X ust. 3 SWZ oraz Rozdziale X ust. 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą spełniać łącznie (art. 117 ust. 1 Pzp).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do;
1) ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, stanowi odpowiednio Załącznik Nr 6.1 do SWZ dla Części nr 1 zamówienia lub Załącznik Nr 6.2 do SWZ dla Części nr 2 zamówienia.
9. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie uregulowanym w art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w przygotowanym Projekcie umowy, a w szczególności w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, albo lokalizacji miejsca gdzie będą realizowane dostawy, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa budowlanego nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
2. Przez siłę wyższą rozumieć należy zderzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej Stronie, a które ma wpływ na realizacje przedmiotu umowy, np. w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, działania wojenne, ataki terrorystyczne, stan pandemii lub epidemii lub zmiana związana ze stanem pandemii lub epidemii, w tym związana z ich przebiegiem itp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia, niezawinionych przez Wykonawcę, okoliczności opisanych w przygotowanym Projekcie umowy;
2) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;
3) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji zadania;
4) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego;
5) zmian technologicznych wywołanych w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, Dokumentacji projektowo – technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia / umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia / umowy.
4. Możliwości zmian zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w Projektach umów stanowiących Załączniki Nr 9.1 oraz 9.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 36 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części nr 1 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
3. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować skrócenie terminu wykonania Części nr 2 zamówienia i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.