eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIEOgłoszenie z dnia 2022-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610211348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lotnicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 024/251 01 40

1.5.8.) Numer faksu: 024/ 251 01 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@GOS.KUTNO.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.kutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b4d55f-17d3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/goskutno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje ogólne:
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
- za pomocą platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/goskutno .
2) Wykonawca przez stronę platformy przesyła wszystkie oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, dokumenty, uzupełnienia złożone na wezwanie Zamawiającego jak również informacje dotyczące wycofania oferty.
3) Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przez platformę drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Strony postępowania otrzymały informacje za pośrednictwem platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Instrukcja przekazania dokumentacji przetargowej:
1) Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/goskutno klikając przycisk „Załóż konto”.
2) Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. WAŻNE! Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3) Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
4) Oferta musi być podpisana w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System.
5) W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie zakładce E-learning.
6) Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
7) Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
8) Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
9) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
10) W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).
11) Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania Wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenie wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.
12) Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., dalej „my” lub „GOŚ”;
2) Nasze dane kontaktowe:
a) (+48) 24 251 01 40,
b) ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno,
c) sekretariat@gos.kutno.pl;
3) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: abi@gos.kutno.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.:
„WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE”, numer referencyjny 7/ZP/2022;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
5) W przypadku wyboru Pani/Pana oferty Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem – w przypadku gdy jest Pani/Pan stroną umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1598) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123, z późn. zm.);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby upoważnione – pracownicy GOŚ, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
b) podmioty przetwarzające – firmy zewnętrzne, którym GOŚ zleca czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna,
c) inni odbiorcy danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania lub wykonania umowy, np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wybraniu, załadunku, odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 99 (inne nie wymienione odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach)
oraz czyszczenie reaktora biologicznego OB103 w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Sp. z o.o. w Kutnie.
Odpad stanowi zalegający osad w reaktorze biologicznym.
Prognozowana ilość odpadów: około 700 ton.
Kod odpadu - 19 08 99 - inne nie wymienione odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte
w innych grupach oraz - 19 08 02 – zawartość piaskowników.
Podana ilość odpadu jest ilością szacunkową. W trakcie realizacji zamówienia
ilość odpadu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN PŁATNOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

2) Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
zrealizował (realizuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę opowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: czyszczenia reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków i wywozu wybranych nieczystości o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły [spełnia - nie spełnia] w oparciu o informację zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego, wraz z dowodami, że usługi te wykonane zostały należycie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Forma wadium:
1) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
• którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
• w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.”
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PKO S.A. Grupa PEKAO S.A. IO/Kutno
48 1240 3190 1111 0000 2978 5304
z dopiskiem na przelewie „Wadium do postępowania przetargowego nr 7/ZP/2022”
2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) ppkt. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 ustawy PZP).
4. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.
2) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4) Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
5) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, należy przesłać w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
6) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 59 ustawy PZP).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze umowy - w części II do niniejszej SWZ.
4.2 Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/goskutno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.