eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIEOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610211348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lotnicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 024/251 01 40

1.5.8.) Numer faksu: 024/ 251 01 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SEKRETARIAT@GOS.KUTNO.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gos.kutno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/goskutno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYBRANIE, ZAŁADUNEK, ODBIÓR, TRANSPORT
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADU ORAZ CZYSZCZENIE REAKTORA BIOLOGICZNEGO W GRUPOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b4d55f-17d3-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300222/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/ZP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wybraniu, załadunku, odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadu o kodzie 19 08 99 (inne nie wymienione odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach)
oraz czyszczenie reaktora biologicznego OB103 w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Sp. z o.o. w Kutnie.
Odpad stanowi zalegający osad w reaktorze biologicznym.
Prognozowana ilość odpadów: około 700 ton.
Kod odpadu - 19 08 99 - inne nie wymienione odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte
w innych grupach oraz - 19 08 02 – zawartość piaskowników.
Podana ilość odpadu jest ilością szacunkową. W trakcie realizacji zamówienia
ilość odpadu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 861000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1247400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 861000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Pamięta AP SYSTEM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140719429

7.3.3) Ulica: ul. Magistracka 6

7.3.4) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

50% Wojciech Burzyński Usługi Transportowe Spedycja "PYŚ-TRANS"

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 861000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.