eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Poprawa brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 w woj. łódzkim"Ogłoszenie z dnia 2023-07-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 w woj. łódzkim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD - ODDZIAŁ w ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-857

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 233 96 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 w woj. łódzkim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-347140a4-fae7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00299295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129360/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie dok. proj. dla zad. pn.: Poprawa brd wraz z bud. oświetlenia dedykowanego w ciągu dk nr 72 w województwie łódzkim" (Złotniki, Jastrzębiec, Aleksandrów Ł., Teolin, Białynin Podbór

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239319

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/ŁO.D-3.2421.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166729,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. a także wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ilości do 10 pobytów (max. do dwóch pobytów w każdej z nw. lokalizacji). Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie dokumentacji projektowych dla 5 lokalizacji w ciągu drogi krajowej nr 72 w nw. miejscowościach:
• Złotniki, gm. Dalików, w km 76+855 DK72,
• Jastrzębiec, gm. Aleksandrów Łódzki, w km 85+745 DK72,
• Aleksandrów Łódzki, w km 92+620 DK72,
• Teolin, gm. Nowosolna, w km 117+763 DK72,
• Białynin-Podbór, gm. Głuchów, w km 145+682 DK72.
Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia i inne dokumenty w tym pozwolenia wodnoprawne, decyzje zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów, warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do rozeznania w terenie oraz sprawdzenia/weryfikacji na mapach dostępnych we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej infrastruktury umieszczonej w rejonie prowadzonej inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.