eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mys這wice › Przebudowa i zmiana sposobu u篡tkowania cz窷ci budynku na oddzia造 przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Pocztowa 20 41-400 Mys這wice (WND-RPSL.11.01.03-24-0004/20-006)Og這szenie z dnia 2022-08-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu u篡tkowania cz窷ci budynku na oddzia造 przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Pocztowa 20 41-400 Mys這wice (WND-RPSL.11.01.03-24-0004/20-006)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIEJSKI ZESP茛 OBSΣGI PLAC紟EK O名IATOWYCH W MYSΜWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272150303

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Powsta鎍闚 6a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Mys這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2222938

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzopo.sekretariat@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.mzopo.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiana sposobu u篡tkowania cz窷ci budynku na oddzia造 przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Pocztowa 20 41-400 Mys這wice (WND-RPSL.11.01.03-24-0004/20-006)

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-678623fa-1720-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00297873

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00225702/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Przebudowa i zmiana sposobu u篡tkowania cz窷ci budynku na oddzia造 przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Pocztowa 20, 41-400 Mys這wice.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa jako軼i i dost瘼no軼i edukacji przedszkolnej w Mys這wicach 2.” (WND-RPSL.11.01.03-24-0004/20-006)

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy do elektronicznej obs逝gi
zam闚ie (zwanej dalej: „Platform”) dost瘼nej pod
adresem: https://myslowice.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej wskazany w rozdziale I sekcja
1.szczeg馧y dotycz帷e komunikacji zosta造 opisane w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuj, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespo逝 Obs逝gi Plac闚ek O鈍iatowych; mo瞠 Pani/Pan uzyska informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Zespole Obs逝gi Plac闚ek O鈍iatowych z siedziba przy ul. Powsta鎍闚 6a w Mys這wicach;
2) inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Zespo逝 Obs逝gi Plac闚ek O鈍iatowych jest Pani Monika kania e-mail: iod@ckziu-myslowice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: „Poprawa jako軼i i dost瘼no軼i edukacji przedszkolnej w Mys這wicach 2.” Przebudowa i zmiana sposobu u篡tkowania cz窷ci budynku na oddzia造 przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Pocztowa 20 41-400 Mys這wice (WND-RPSL.11.01.03-24-0004/20-006 ).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy; zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z p騧n. zm.) teczki aktowe b璠 przechowywane w archiwum zak豉dowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam闚ie publicznych oraz 10 lat w przypadku um闚 zawartych w wyniku post瘼owania w trybie zam闚ie publicznych;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
(c.d. w kolejnej sekcji)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− w przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymaga這by niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, kt鏎ej dane dotycz, wskazania dodatkowych informacji maj帷ych w szczeg鏊no軼i na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚)
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− wyst徙ienie z 膨daniem, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, je郵i uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17.2. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Wykonawcy obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od Wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
17.3. Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp.
17.4. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.T.371.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.1. Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
Popraw jako軼i i dost瘼no軼i edukacji przedszkolnej w Mys這wicach (przebudowa i zmiana sposobu u篡tkowania cz窷ci budynku na oddzia造 przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Pocztowa 20 41-400 Mys這wice).

1.2. Zakres rzeczowy:
a) wyburzenie cz窷ci 軼ian,
b) wykonanie podci庵闚 stalowych w 軼ianach no郾ych,
c) wykonanie 軼ian dzia這wych,
d) roboty wyko鎍zeniowe w zakresie tynk闚,
e) malowanie 軼ian,
f) wykonanie ok豉dzin,
g) wykonanie podbud闚, izolacji i nawierzchni posadzek,
h) wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciep豉,
i) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
j) wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie o鈍ietlenia, o鈍ietlenia awaryjnego, gniazd.

1.3. Szczeg馧owy i ilo軼iowy opis przedmiotu zam闚ienia zawarto w Za陰cznikach nr 3 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urz康ze wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-09-25

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana ta spo鈔鏚 nieodrzuconych ofert, kt鏎a uzyska najwy窺z 陰czn ocen we wszystkich kryteriach oceny.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. Wykonawca do陰cza do oferty o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 1 oraz ust. 2 SWZ. O鈍iadczenie to stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane podmiotowe 鈔odki dowodowe, wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 pkt 2.1 SWZ. O鈍iadczenie nale篡 z這篡 zgodnie ze wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
nie podlegaj wykluczeniu, spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1.2.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;
1.2.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Zamawiaj帷y nie formu逝je warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1.4 Do oferty Wykonawca zobowi您any jest za陰czy:
1.4.1. odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestr potwierdzaj帷ego, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.4.2 pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby sk豉daj帷ej ofert nie wynika z dokument闚 opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.1. SWZ,
1.4.3 zobowi您anie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udost瘼niaj帷ego zas鏏 Wykonawcy,
1.4.4 w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) pe軟omocnictwo, w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, z tre軼i kt鏎ego b璠zie wynika這 umocowanie do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
- post瘼owania o zam闚ienie publicznego, kt鏎ego dotyczy,
- wszystkich wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby,
- ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego pe軟omocnictwa,
b) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.4. SWZ (Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nia tego o鈍iadczenia na formularzu ofertowym);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

4.1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
4.2. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej (o ile zosta sformu這wany), o kt鏎ym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia (o ile zosta造 sformu這wane) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
4.4. W przypadku, o kt鏎ym mowa w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.2 i 4.3 SWZ, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany umowy. Zamiany umowy dopuszczalne b璠 w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych, w tym w art. 455 tej ustawy oraz okre郵onych w umowie. Szczeg馧owe informacje na temat zmian umowy zosta造 opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowi帷ych za陰cznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 sk豉dac na Platformie do elektronicznej obs逝gi zam闚ie publicznych dost瘼nej pod adresem https://myslowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-22

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.