eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › "Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku"Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000229270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.C. Skłodowskiej Curie 6

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 242 00 19

1.5.8.) Numer faksu: 17 242 76 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zslchrobry.lezajsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b703cd5-5391-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00097739/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zslchrobry.lezajsk.pl/bip/index.php/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 12.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.plpod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zslchrobry_lezajsk,zwanej dalej Platformą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/editWykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2247).
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/zslchrobry_lezajskw konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość”, (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane).
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w pkt 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest STAROSTA LEŻAJSKI,z siedzibą ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk, telefon 172404500, fax 0172404509;
 inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku jest Pani Małgorzata Stachura, email:iod@starostwo.lezajsk.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku”
nr sprawy L.dz.ZSL.260.12.2021, prowadzonym w trybie podstawowym, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L.dz.ZSL.260.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Mięso i wędliny”

4.2.5.) Wartość części: 107267,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Warzywa, owoce, jaja”

4.2.5.) Wartość części: 59453,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Nabiał”

4.2.5.) Wartość części: 68106,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Pieczywo, ciasta”

4.2.5.) Wartość części: 37959,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Mrożonki, ryby”

4.2.5.) Wartość części: 39899,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Art. Ogólnospożywcze”

4.2.5.) Wartość części: 41288,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Art. Garmażeryjne”

4.2.5.) Wartość części: 28920,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Termin płatności – 20 %
• Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia – 20%
Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:

C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (T)
Kryterium ,,Termin płatności” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu płatności zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów (znaczenie w ocenie pkt = %).
W przypadku kryterium „termin płatności” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej następująco:

- 14 dniowy termin płatności – 0 pkt
„T” : - 21 dniowy termin płatności – 10 pkt
- 30 dniowy termin płatności – 20 pkt
gdzie:
T– ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium
Zasady oceny kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” (W)
Kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” będzie rozpatrywana na podstawie deklarowanego czasu wymiany wadliwie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów ( znaczenie w ocenie pkt= %)
W przypadku kryterium „Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-20 następująco:

- za ofertę, w której Wykonawca daję dyspozycję do dokonania zakupu u innego dostawcy na rachunek Wykonawcy – 1 pkt
„W” : - za ofertę, wymiany w dniu następnym po dniu dostawy – 5 pkt
- za ofertę, wymiany w ciągu tego samego dnia co dzień dostawy ( nie później niż do godz. 9.00 )– 20 pkt
gdzie:
W – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”


Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+T+W
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”
W – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia”
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt.8.1SWZ(oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) – załącznik nr 2 do SWZ;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) Wypełniony i podpisany formularz cenowy na daną część zamówienia- załącznik nr. Od 1.1. do 1.7. do SWZ;
d) W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz ofertowy, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów (Wykonawców), wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie tylko pełnomocnika. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pełnomocnik pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SWZ. Zapisy wzoru umowy dołączonego do SWZ zostaną dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp oraz okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone w załączniku nr 3 – wzór umowy
Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/zslchrobry_lezajsk w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.