eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › Obsługa prawna Gminy WołówOgłoszenie z dnia 2023-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa prawna Gminy Wołów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713191305

1.5.8.) Numer faksu: 713191303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna Gminy Wołów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb05d860-bf49-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00297224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054209/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Obsługa prawna urzędu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131006

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 683000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rady Miejskiej w Wołowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.
W ramach stałej obsługi prawnej Gminy Wołów, Wykonawca świadczyć będzie czynności polegające między innymi na:
1) Stałym doradztwie prawnym, udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów prawnych,
2) Udzielanie opinii (w tym opinii prawnych dotyczących skomplikowanych stanów prawnych) porad prawnych na rzecz wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów (wymienionych w zał. Nr 1 do wzoru umowy - załącznik nr 6),
3) Doradztwo prawne na rzecz nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Wołów nad spółkami kapitałowymi będącymi podmiotami leczniczymi,
4) Doradztwo prawne na rzecz nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Wołów nad spółkami komunalnymi,
5) Reprezentacji prawnej Zamawiającego, na podstawie udzielanych zleceń, przed organami orzekającymi lub kontrolnymi, w tym Wojewodą, Regionalną Izbą Obrachunkową, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą, Najwyższą Izbą Kontroli,
6) Opiniowaniu projektów umów oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowanie treści umów,
7) Doradztwo prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tym w razie potrzeby opiniowaniu i konsultowaniu projektów pism, w terminach zapewniających prawidłowy przebieg tych postępowań,
8) Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji umów w szczególności zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9) Uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach zmierzających do zawarcia ugody, porozumienia
10) Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołowie,
11) Opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Burmistrza Gminy Wołów oraz dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołów,
12) Uczestnictwo w negocjacjach, zespołach roboczych,
13) Zaskarżanie na zlecenie Zamawiającego rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
14) Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, których inicjatorami są Burmistrz, Przewodniczący Rady, Komisja Rady, Klub Radnych, grupa Radnych lub mieszkańcy Gminy mający prawo do wystąpienia z inicjatywą podjęcia określonej uchwały,
15) Udział w sesjach Rady Miejskiej,
16) Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej według potrzeb zgłaszanych przez Przewodniczącego Rady,
17) Opiniowanie projektów pism i dokumentów Rady Miejskiej,
18) Doradztwo prawne w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest Gmina Wołów,
19) Doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektów zmian do Prognozy,
20) Doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu budżetu gminy oraz projektów zmian do budżetu,
21) Sporządzanie opinii prawnych, bieżące doradztwo z zakresu zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowania,
22) Uczestnictwo w negocjacjach w sprawie nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych,
23) Wdrażanie nowych regulacji prawnych.
24) Doradztwo bieżące związane z obrotem nieruchomościami.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
Stała obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wołowie i Rady Miejskiej w Wołowie, prowadzona będzie przez osoby lub podmiot spełniający wymogi ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1184 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 1166), lub osoby będącymi prawnikami zagranicznymi wykonującymi stała praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 823) i będzie polegała w szczególności na:
1) Opiniowaniu pod względem prawnym:
a) projektów aktów prawnych Burmistrza,
b) projektów aktów prawnych Rady Miejskiej,
c) projektów umów i porozumień,
d) projektów pism w postępowaniu administracyjnym bądź sądowo - administracyjnym.
2) Udzielaniu porad oraz wyjaśnień pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołowie i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa.
3) Odbywaniu stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego (Urzędzie Miejskim w Wołowie) w wymiarze co najmniej 4 dni w tygodniu (po 4 godziny), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie.
4) Świadczenie przez Wykonawcę na bieżąco, 5 dni w tygodniu, pomocy prawnej w formie mailowej i telefonicznej, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie, a w razie rzeczowej potrzeby również w innym miejscu, uzgodnionym przez strony, niezależnie od obowiązku pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego.
5) Uczestnictwie w Sesjach Rady Miejskiej w Wołowie oraz w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Wołowie według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zleceniodawcę o planowanej sesji Rady Miejskiej w Wołowie, bądź posiedzeniu komisji Rady Miejskiej z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. W przypadku zwołania sesji Rady Miejskiej bądź posiedzenia komisji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym, Wykonawca zostanie zawiadomiony o tym fakcie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
6) Sporządzaniu opinii prawnych.
7) Udzielaniu na wniosek Zamawiającego informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
8) Udzielaniu odpowiedzi na zapytania i zlecenia w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub bezpośrednio w siedzibie Zleceniodawcy.
9) Wykonawca będzie wykonywał ww. czynności w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług i z należytą troską o finanse publiczne i interes prawny Zamawiającego.
10) Ustala się następujące terminy realizacji spraw:
a) W przypadku konsultacji ustnej (w tym telefonicznej) – w tym samym dniu, w którym nastąpiło przekazanie zlecenia, o ile przedmiot sprawy będzie umożliwiał jej realizację w takim terminie;
b) W przypadku formy pisemnej i elektronicznej (e-mail):
• sprawy pilne – 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy;
• sprawy zwykłe – 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy;
• sprawy szczególnie skomplikowane – 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy,
przy czym w razie konieczności realizacji innych zleceń bądź projektów Zamawiającego o wyższej randze ważności, ww. terminy mogą ulec stosownemu wydłużeniu.
11) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardu świadczonych usług na najwyższym poziomie profesjonalizmu i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora obsługi prawnej jako odpowiedzialnego za całokształt spraw prowadzonych przez kancelarię prawną.
12) Doradztwo we wszystkich trybach określonych ustawą Pzp, oraz w zakresie zamówień nie podlegających ustawie Pzp udzielanych na podstawie regulaminu wewnętrznego jednostki tj.
a) Wsparcia przy dokonywaniu czynności związanych z badaniem i oceną ofert złożonych w postępowaniu.
b) Weryfikacja projektów umów oraz ewentualnych aneksów do nich w ramach prowadzonych procedur zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
c) Analiza i pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z zawartymi umowami, przygotowywanie korespondencji z tym związanej, rozwiązywanie zawartych umów.
d) Występowanie przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.
e) Sporządzanie pism procesowych dokumentujących stanowisko Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami, organami ścigania, urzędami i organami kontrolnymi.
f) Udział w negocjacjach.
g) Udział w sporządzaniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, regulujących proces udzielania zamówień publicznych.
h) Wsparcie Zamawiającego, podczas prowadzonych kontroli przez zewnętrzne organy kontroli oraz podczas wyjaśniania nieprawidłowości, wynikających z przeprowadzonej kontroli.
i) Wykonywanie innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną dotyczących udzielanych przez Zamawiającego zamówień publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 500610,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 859032,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 859032,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Marzena Sitna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sławomir Byra

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971767671

7.3.3) Ulica: Podwale 36a

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 859032 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.