eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › Obsługa prawna Gminy WołówOgłoszenie z dnia 2023-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa prawna Gminy Wołów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 34

1.4.2.) Miejscowość: Wołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 713191305

1.4.8.) Numer faksu: 713191303

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135267

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00131006

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rady Miejskiej w Wołowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.
W ramach stałej obsługi prawnej Gminy Wołów, Wykonawca świadczyć będzie czynności polegające między innymi na:
1) Stałym doradztwie prawnym, udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów prawnych,
2) Udzielanie opinii (w tym opinii prawnych dotyczących skomplikowanych stanów prawnych) porad prawnych na rzecz wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów (wymienionych w zał. Nr 1 do OPZ),
3) Doradztwo prawne na rzecz nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Wołów nad spółkami kapitałowymi będącymi podmiotami leczniczymi,
4) Doradztwo prawne na rzecz nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Wołów nad spółkami komunalnymi,
5) Reprezentacji prawnej Zamawiającego, na podstawie udzielanych zleceń, przed organami orzekającymi lub kontrolnymi, w tym Wojewodą, Regionalną Izbą Obrachunkową, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą, Najwyższą Izbą Kontroli,
6) Opiniowaniu projektów umów oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowanie treści umów,
7) Doradztwo prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tym w razie potrzeby opiniowaniu i konsultowaniu projektów pism, w terminach zapewniających prawidłowy przebieg tych postępowań,
8) Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji umów w szczególności zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9) Uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach zmierzających do zawarcia ugody, porozumienia
10) Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołowie,
11) Opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Burmistrza Gminy Wołów oraz dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołów,
12) Uczestnictwo w negocjacjach, zespołach roboczych,
13) Zaskarżanie na zlecenie Zamawiającego rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
14) Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, których inicjatorami są Burmistrz, Przewodniczący Rady, Komisja Rady, Klub Radnych, grupa Radnych lub mieszkańcy Gminy mający prawo do wystąpienia z inicjatywą podjęcia określonej uchwały,
15) Udział w sesjach Rady Miejskiej,
16) Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej według potrzeb zgłaszanych przez Przewodniczącego Rady,
17) Opiniowanie projektów pism i dokumentów Rady Miejskiej,
18) Doradztwo prawne w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest Gmina Wołów,
19) Doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektów zmian do Prognozy,
20) Doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu budżetu gminy oraz projektów zmian do budżetu,
21) Sporządzanie opinii prawnych, bieżące doradztwo z zakresu zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowania,
22) Uczestnictwo w negocjacjach w sprawie nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych,
23) Wdrażanie nowych regulacji prawnych.
24) Doradztwo bieżące związane z obrotem nieruchomościami.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
Stała obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wołowie i Rady Miejskiej w Wołowie, prowadzona będzie przez osoby lub podmiot spełniający wymogi ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1184 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 1166), lub osoby będącymi prawnikami zagranicznymi wykonującymi stała praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 823) i będzie polegała w szczególności na:
1) Opiniowaniu pod względem prawnym:
a) projektów aktów prawnych Burmistrza,
b) projektów aktów prawnych Rady Miejskiej,
c) projektów umów i porozumień,
d) projektów pism w postępowaniu administracyjnym bądź sądowo - administracyjnym.
2) Udzielaniu porad oraz wyjaśnień pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołowie i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa.
3) Odbywaniu stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego (Urzędzie Miejskim w Wołowie) w wymiarze co najmniej 4 dni w tygodniu (po 4 godziny), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie.
4) Świadczenie przez Wykonawcę na bieżąco, 5 dni w tygodniu, pomocy prawnej w formie mailowej i telefonicznej, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie, a w razie rzeczowej potrzeby również w innym miejscu, uzgodnionym przez strony, niezależnie od obowiązku pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego.
5) Uczestnictwie w Sesjach Rady Miejskiej w Wołowie oraz w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Wołowie według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zleceniodawcę o planowanej sesji Rady Miejskiej w Wołowie, bądź posiedzeniu komisji Rady Miejskiej z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. W przypadku zwołania sesji Rady Miejskiej bądź posiedzenia komisji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym, Wykonawca zostanie zawiadomiony o tym fakcie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
6) Sporządzaniu opinii prawnych.
7) Udzielaniu na wniosek Zamawiającego informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
8) Udzielaniu odpowiedzi na zapytania i zlecenia w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub bezpośrednio w siedzibie Zleceniodawcy.
9) Wykonawca będzie wykonywał ww. czynności w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług i z należytą troską o finanse publiczne i interes prawny Zamawiającego.
10) Ustala się następujące terminy realizacji spraw:
a) W przypadku konsultacji ustnej (w tym telefonicznej) – w tym samym dniu, w którym nastąpiło przekazanie zlecenia, o ile przedmiot sprawy będzie umożliwiał jej realizację w takim terminie;
b) W przypadku formy pisemnej i elektronicznej (e-mail):
• sprawy pilne – 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy;
• sprawy zwykłe – 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy;
• sprawy szczególnie skomplikowane – 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy,
przy czym w razie konieczności realizacji innych zleceń bądź projektów Zamawiającego o wyższej randze ważności, ww. terminy mogą ulec stosownemu wydłużeniu.
11) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardu świadczonych usług na najwyższym poziomie profesjonalizmu i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora obsługi prawnej jako odpowiedzialnego za całokształt spraw prowadzonych przez kancelarię prawną.
12) Doradztwo we wszystkich trybach określonych ustawą Pzp, oraz w zakresie zamówień nie podlegających ustawie Pzp udzielanych na podstawie regulaminu wewnętrznego jednostki tj.
a) Wsparcia przy dokonywaniu czynności związanych z badaniem i oceną ofert złożonych w postępowaniu.
b) Weryfikacja projektów umów oraz ewentualnych aneksów do nich w ramach prowadzonych procedur zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
c) Analiza i pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z zawartymi umowami, przygotowywanie korespondencji z tym związanej, rozwiązywanie zawartych umów.
d) Występowanie przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.
e) Sporządzanie pism procesowych dokumentujących stanowisko Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami, organami ścigania, urzędami i organami kontrolnymi.
f) Udział w negocjacjach.
g) Udział w sporządzaniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, regulujących proces udzielania zamówień publicznych.
h) Wsparcie Zamawiającego, podczas prowadzonych kontroli przez zewnętrzne organy kontroli oraz podczas wyjaśniania nieprawidłowości, wynikających z przeprowadzonej kontroli.
i) Wykonywanie innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną dotyczących udzielanych przez Zamawiającego zamówień publicznych.

Po zmianie:
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz: Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rady Miejskiej w Wołowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.
W ramach stałej obsługi prawnej Gminy Wołów, Wykonawca świadczyć będzie czynności polegające między innymi na:
1) Stałym doradztwie prawnym, udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, wyjaśnień i interpretacji obowiązujących przepisów prawnych,
2) Udzielanie opinii (w tym opinii prawnych dotyczących skomplikowanych stanów prawnych) porad prawnych na rzecz wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wołów (wymienionych w zał. Nr 1 do wzoru umowy - załącznik nr 6),
3) Doradztwo prawne na rzecz nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Wołów nad spółkami kapitałowymi będącymi podmiotami leczniczymi,
4) Doradztwo prawne na rzecz nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Gminę Wołów nad spółkami komunalnymi,
5) Reprezentacji prawnej Zamawiającego, na podstawie udzielanych zleceń, przed organami orzekającymi lub kontrolnymi, w tym Wojewodą, Regionalną Izbą Obrachunkową, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą, Najwyższą Izbą Kontroli,
6) Opiniowaniu projektów umów oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowanie treści umów,
7) Doradztwo prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tym w razie potrzeby opiniowaniu i konsultowaniu projektów pism, w terminach zapewniających prawidłowy przebieg tych postępowań,
8) Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji umów w szczególności zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
9) Uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach zmierzających do zawarcia ugody, porozumienia
10) Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miejskiej w Wołowie,
11) Opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Burmistrza Gminy Wołów oraz dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołów,
12) Uczestnictwo w negocjacjach, zespołach roboczych,
13) Zaskarżanie na zlecenie Zamawiającego rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
14) Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, których inicjatorami są Burmistrz, Przewodniczący Rady, Komisja Rady, Klub Radnych, grupa Radnych lub mieszkańcy Gminy mający prawo do wystąpienia z inicjatywą podjęcia określonej uchwały,
15) Udział w sesjach Rady Miejskiej,
16) Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej według potrzeb zgłaszanych przez Przewodniczącego Rady,
17) Opiniowanie projektów pism i dokumentów Rady Miejskiej,
18) Doradztwo prawne w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest Gmina Wołów,
19) Doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektów zmian do Prognozy,
20) Doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu budżetu gminy oraz projektów zmian do budżetu,
21) Sporządzanie opinii prawnych, bieżące doradztwo z zakresu zamówień publicznych na wszystkich etapach postępowania,
22) Uczestnictwo w negocjacjach w sprawie nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych,
23) Wdrażanie nowych regulacji prawnych.
24) Doradztwo bieżące związane z obrotem nieruchomościami.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
Stała obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Wołowie i Rady Miejskiej w Wołowie, prowadzona będzie przez osoby lub podmiot spełniający wymogi ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1184 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 1166), lub osoby będącymi prawnikami zagranicznymi wykonującymi stała praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 823) i będzie polegała w szczególności na:
1) Opiniowaniu pod względem prawnym:
a) projektów aktów prawnych Burmistrza,
b) projektów aktów prawnych Rady Miejskiej,
c) projektów umów i porozumień,
d) projektów pism w postępowaniu administracyjnym bądź sądowo - administracyjnym.
2) Udzielaniu porad oraz wyjaśnień pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołowie i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa.
3) Odbywaniu stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego (Urzędzie Miejskim w Wołowie) w wymiarze co najmniej 4 dni w tygodniu (po 4 godziny), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie.
4) Świadczenie przez Wykonawcę na bieżąco, 5 dni w tygodniu, pomocy prawnej w formie mailowej i telefonicznej, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie, a w razie rzeczowej potrzeby również w innym miejscu, uzgodnionym przez strony, niezależnie od obowiązku pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego.
5) Uczestnictwie w Sesjach Rady Miejskiej w Wołowie oraz w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Wołowie według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zostanie zawiadomiony przez Zleceniodawcę o planowanej sesji Rady Miejskiej w Wołowie, bądź posiedzeniu komisji Rady Miejskiej z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. W przypadku zwołania sesji Rady Miejskiej bądź posiedzenia komisji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym, Wykonawca zostanie zawiadomiony o tym fakcie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
6) Sporządzaniu opinii prawnych.
7) Udzielaniu na wniosek Zamawiającego informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
8) Udzielaniu odpowiedzi na zapytania i zlecenia w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy lub bezpośrednio w siedzibie Zleceniodawcy.
9) Wykonawca będzie wykonywał ww. czynności w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług i z należytą troską o finanse publiczne i interes prawny Zamawiającego.
10) Ustala się następujące terminy realizacji spraw:
a) W przypadku konsultacji ustnej (w tym telefonicznej) – w tym samym dniu, w którym nastąpiło przekazanie zlecenia, o ile przedmiot sprawy będzie umożliwiał jej realizację w takim terminie;
b) W przypadku formy pisemnej i elektronicznej (e-mail):
• sprawy pilne – 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy;
• sprawy zwykłe – 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy;
• sprawy szczególnie skomplikowane – 10 dni roboczych od daty przekazania dokumentów Wykonawcy,
przy czym w razie konieczności realizacji innych zleceń bądź projektów Zamawiającego o wyższej randze ważności, ww. terminy mogą ulec stosownemu wydłużeniu.
11) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardu świadczonych usług na najwyższym poziomie profesjonalizmu i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora obsługi prawnej jako odpowiedzialnego za całokształt spraw prowadzonych przez kancelarię prawną.
12) Doradztwo we wszystkich trybach określonych ustawą Pzp, oraz w zakresie zamówień nie podlegających ustawie Pzp udzielanych na podstawie regulaminu wewnętrznego jednostki tj.
a) Wsparcia przy dokonywaniu czynności związanych z badaniem i oceną ofert złożonych w postępowaniu.
b) Weryfikacja projektów umów oraz ewentualnych aneksów do nich w ramach prowadzonych procedur zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
c) Analiza i pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z zawartymi umowami, przygotowywanie korespondencji z tym związanej, rozwiązywanie zawartych umów.
d) Występowanie przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.
e) Sporządzanie pism procesowych dokumentujących stanowisko Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami, organami ścigania, urzędami i organami kontrolnymi.
f) Udział w negocjacjach.
g) Udział w sporządzaniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego, regulujących proces udzielania zamówień publicznych.
h) Wsparcie Zamawiającego, podczas prowadzonych kontroli przez zewnętrzne organy kontroli oraz podczas wyjaśniania nieprawidłowości, wynikających z przeprowadzonej kontroli.
i) Wykonywanie innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną dotyczących udzielanych przez Zamawiającego zamówień publicznych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy winni potwierdzić, że:

1) Spełniają warunek, posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje warunku i odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

2) Spełniają warunek, posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga wykazania spełniania tego warunku poprzez przedłożenie zaświadczenia z odpowiedniego samorządu adwokatów lub radców prawnych, wydanego nie później niż na 3 miesiące przed datą złożenia oferty, z treści którego wynikać będzie, że Wykonawca wpisany jest na listę adwokatów lub radców prawnych, a także że nie jest zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego oraz w okresie ostatnich 3 lat nie naruszył w sposób poważny obowiązków zawodowych;

3) Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku i odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

4) Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) usług w zakresie kompleksowej i stałej obsługi prawnej co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu Wykonawca musi wykazać, iż:
A. w okresie ostatnich 36 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania świadczył w sposób ciągły na rzecz co najmniej jednej gminy miejsko-wiejskiej (w rozumieniu § 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego), zatrudniającej minimum 90 pracowników, przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, usługę kompleksowej i stałej pomocy prawnej, w ramach której świadczył stałe doradztwo prawne w formie dyżurów realizowanych co najmniej 4 razy w tygodniu oraz obsługi mailowo-telefonicznej 5 dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu, przy czym kompleksowa i stała pomoc prawna rozumiana jest jako świadczenie usług na rzecz wszystkich wydziałów urzędu, w tym wydziału zamówień publicznych, referatu budżetu oraz na potrzeby wspólnej obsługi administracyjno-księgowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy,
B. w okresie ostatnich 36 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania świadczył w sposób ciągły na rzecz gminy miejsko-wiejskiej, zatrudniającej minimum 90 pracowników, obsługę prawną sesji rady miejskiej w łącznej liczbie co najmniej 40, przy czym wymóg wykazania doświadczenia w zakresie świadczenia w tym zakresie uważa się za spełniony, o ile usługi były realizowane w ramach umów na stałą, kompleksową obsługę prawną,
C. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył w sposób ciągły co najmniej przez 24 miesiące doradztwo prawne na rzecz podmiotu leczniczego prowadzonego w formie spółki kapitałowej z wyłączonym udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
D. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył w sposób ciągły co najmniej przez 24 miesiące doradztwo prawne na rzecz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy, realizującej na rzecz gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym, w tym doradztwo prawne na rzecz jej organów,
E. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył w sposób ciągły co najmniej przez 24 miesiące doradztwo prawne na rzecz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy, której przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
F. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył obsługę prawną dotyczącej co najmniej dwóch inwestycji realizowanych przez gminę miejsko-wiejską o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) każda,
G. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył obsługę prawną projektu kompleksowego uregulowania stanu prawnego oraz nabycia przez gminę miejsko-wiejską nieruchomości gruntowej o wartości co najmniej 1.500.000,- zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
H. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy miejsko-wiejskiej oraz projektów zmian do Prognozy,
I. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył doradztwo prawne na rzecz gminy miejsko-wiejskiej w zakresie opracowania projektu budżetu gminy oraz projektów zmian do budżetu,

W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu spełnienia w/w warunku co najmniej jeden podmiot musi wykazać się realizacją wymaganych dwóch zadań. Niniejszy warunek nie podlega sumowaniu.

b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami uprawnionymi do świadczenia pomocy prawnej, posiadającymi aktualny wpis na listę radców prawnych/adwokatów i spełniającymi poniżej wskazane kryterium minimalnego doświadczenia zawodowego:

I. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zamówienia osobami posiadającymi:
1) co najmniej 2 osoby świadczące obsługę prawną o tytule radca prawny/adwokat, posiadające (każda): co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty wpisu na listę radców prawnych/adwokatów) oraz co najmniej 8-letnie doświadczenie w nieprzerwanym świadczeniu obsługi prawnej na rzecz gminy miejsko-wiejskiej, z których jedna będzie pełnić funkcję koordynatora,
2) co najmniej 2 osoby świadczące obsługę prawną o tytule radca prawny/adwokat posiadające (każda): co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty wpisu na listę radców prawnych/adwokatów), w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie w nieprzerwanym świadczeniu obsługi prawnej na rzecz gminy miejsko-wiejskiej,
3) co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1 lub pkt 2 posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu stałej obsługi organów podmiotu leczniczego działającego w formie spółki kapitałowej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
przy czym przez doświadczenie rozumie się lata czynne zawodowo w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata,
II. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020, poz. 75 z późn. zm.) lub adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2020 poz 1651z późn. zm.) lub prawnika zagranicznego wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020, poz. 823 z późn. zm.) tzn. posiadać stosowny wpis na listę adwokatów/radców prawnych.
Uwaga: Powyższe warunki winna spełniać samodzielnie w pełnym w/w zakresie każda z wykazanych przez wykonawcę osób. W ofercie należy wykazać tylko te osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wszystkie te osoby będą wpisane do umowy i dopuszczone do realizacji zamówienia.
W przypadku wykazania doświadczenia w kilku jednostkach/podmiotach w tym samym czasookresie doświadczenie należy liczyć tylko jeden raz. W przypadku, jeżeli usługa wykonywania jest tzw. „do nadal” dla obliczenia okresu doświadczenia należy wziąć pod uwagę okres od dnia rozpoczęcia usługi do dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Powyższe warunki winna spełniać samodzielnie w pełnym w/w zakresie każda z wykazanych przez wykonawcę osób. W ofercie należy wykazać tylko te osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wszystkie te osoby będą wpisane do umowy i dopuszczone do realizacji zamówienia.

Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy winni potwierdzić, że:

1) Spełniają warunek, posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje warunku i odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

2) Spełniają warunek, posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga wykazania spełniania tego warunku poprzez przedłożenie zaświadczenia z odpowiedniego samorządu adwokatów lub radców prawnych, wydanego nie później niż na 3 miesiące przed datą złożenia oferty, z treści którego wynikać będzie, że Wykonawca wpisany jest na listę adwokatów lub radców prawnych, a także że nie jest zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych adwokata lub radcy prawnego oraz w okresie ostatnich 3 lat nie naruszył w sposób poważny obowiązków zawodowych;

3) Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku i odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

4) Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -

a) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) następujących usług:
A. w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofertświadczył w sposób ciągły na rzecz co najmniej jednej gminy miejsko-wiejskiej (w rozumieniu § 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego), zatrudniającej minimum 90 pracowników, przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, usługę kompleksowej i stałej pomocy prawnej, w ramach której świadczył stałe doradztwo prawne w formie dyżurów realizowanych co najmniej 4 razy w tygodniu oraz obsługi mailowo-telefonicznej 5 dni w tygodniu w godzinach pracy urzędu, przy czym kompleksowa i stała pomoc prawna rozumiana jest jako świadczenie usług na rzecz wszystkich wydziałów urzędu, w tym wydziału zamówień publicznych, referatu budżetu oraz na potrzeby wspólnej obsługi administracyjno-księgowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy,
B. w okresie ostatnich 36 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania świadczył w sposób ciągły na rzecz gminy miejsko-wiejskiej, zatrudniającej minimum 90 pracowników, obsługę prawną sesji rady miejskiej w łącznej liczbie co najmniej 40, przy czym wymóg wykazania doświadczenia w zakresie świadczenia w tym zakresie uważa się za spełniony, o ile usługi były realizowane w ramach umów na stałą, kompleksową obsługę prawną,
C. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył w sposób ciągły co najmniej przez 24 miesiące doradztwo prawne na rzecz podmiotu leczniczego prowadzonego w formie spółki kapitałowej z wyłączonym udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
D. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył w sposób ciągły co najmniej przez 24 miesiące doradztwo prawne na rzecz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy, realizującej na rzecz gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz zarządzanie cmentarzem komunalnym, w tym doradztwo prawne na rzecz jej organów,
E. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył w sposób ciągły co najmniej przez 24 miesiące doradztwo prawne na rzecz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem gminy, której przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
F. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył obsługę prawną dotyczącej co najmniej dwóch inwestycji realizowanych przez gminę miejsko-wiejską o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) każda,
G. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył obsługę prawną projektu kompleksowego uregulowania stanu prawnego oraz nabycia przez gminę miejsko-wiejską nieruchomości gruntowej o wartości co najmniej 1.500.000,- zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
H. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył doradztwo prawne w zakresie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy miejsko-wiejskiej oraz projektów zmian do Prognozy,
I. w okresie ostatnich 36 miesięcy świadczył doradztwo prawne na rzecz gminy miejsko-wiejskiej w zakresie opracowania projektu budżetu gminy oraz projektów zmian do budżetu,


b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej 4 osobami uprawnionymi do świadczenia pomocy prawnej, posiadającymi aktualny wpis na listę radców prawnych/adwokatów i spełniającymi poniżej wskazane kryterium minimalnego doświadczenia zawodowego:

I. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zamówienia osobami posiadającymi:
1) co najmniej 2 osoby świadczące obsługę prawną o tytule radca prawny/adwokat, posiadające (każda): co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty wpisu na listę radców prawnych/adwokatów) oraz co najmniej 8-letnie doświadczenie w nieprzerwanym świadczeniu obsługi prawnej na rzecz gminy miejsko-wiejskiej, z których jedna będzie pełnić funkcję koordynatora,
2) co najmniej 2 osoby świadczące obsługę prawną o tytule radca prawny/adwokat posiadające (każda): co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty wpisu na listę radców prawnych/adwokatów), w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie w nieprzerwanym świadczeniu obsługi prawnej na rzecz gminy miejsko-wiejskiej,
3) co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt 1 lub pkt 2 posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu stałej obsługi organów podmiotu leczniczego działającego w formie spółki kapitałowej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
przy czym przez doświadczenie rozumie się lata czynne zawodowo w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata,
II. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020, poz. 75 z późn. zm.) lub adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2020 poz 1651z późn. zm.) lub prawnika zagranicznego wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020, poz. 823 z późn. zm.) tzn. posiadać stosowny wpis na listę adwokatów/radców prawnych.
Uwaga: Powyższe warunki winna spełniać samodzielnie w pełnym w/w zakresie każda z wykazanych przez wykonawcę osób. W ofercie należy wykazać tylko te osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wszystkie te osoby będą wpisane do umowy i dopuszczone do realizacji zamówienia.
W przypadku wykazania doświadczenia w kilku jednostkach/podmiotach w tym samym czasookresie doświadczenie należy liczyć tylko jeden raz. W przypadku, jeżeli usługa wykonywania jest tzw. „do nadal” dla obliczenia okresu doświadczenia należy wziąć pod uwagę okres od dnia rozpoczęcia usługi do dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Powyższe warunki winna spełniać samodzielnie w pełnym w/w zakresie każda z wykazanych przez wykonawcę osób. W ofercie należy wykazać tylko te osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Wszystkie te osoby będą wpisane do umowy i dopuszczone do realizacji zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Doświadczenie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
7) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik/ doreprezentowaniawpostępowaniuWykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniezamówienia – dotyczyofertskładanychprzezWykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniezamówienia.
9) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

Po zmianie:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Doświadczenie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ; (składany w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie koordynatora Zespołu Wykonawcy oraz Doświadczenie Zespołu Wykonawcy.
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
7) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik/ doreprezentowaniawpostępowaniuWykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniezamówienia – dotyczyofertskładanychprzezWykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniezamówienia.
9) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:00

Po zmianie:
2023-03-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-21 09:10

Po zmianie:
2023-03-24 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-19

Po zmianie:
2023-04-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.