eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Utrzymanie techniczno - konserwac. lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzym. urządzeń elektronicznych w obrębie dr. woj. administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie techniczno – konserwac. lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzym. urządzeń elektronicznych w obrębie dr. woj. administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815661393

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.lublin@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie techniczno – konserwac. lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzym. urządzeń elektronicznych w obrębie dr. woj. administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc4ae293-5275-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002290/35/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.60 RDW w Lublinie z/s w Bychawie Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych

1.3.61 RDW w Lublinie z/s w Bychawie Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 822, 835a w m. Elizówka, Al. Solidarności oraz na dawnej drodze 82

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2017, poz. 1219 ze zm.), tj. za pomocą elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem:https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwaną: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I.2. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego
zamieszczonych na Platformie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html , 2. Adres strony internetowej:https://zdw-lublin.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 2. Oferta oraz oświadczenia o których mowa w IX .1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę oraz w/w oświadczenia w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający zaleca podpis w formacie PAdES (używany do podpisywania plików w formacie pdf.) wewnątrz
podpisywanego pliku, natomiast dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.3. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć Platformę.4. Platforma, wskazana w pkt. XII 1. ppkt a) SWZ, wykorzystywana będzie w niniejszym postępowaniu, jako środek komunikacji elektronicznej do: składania ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą a także: udostępniania SWZ, informacji o modyfikacji SWZ, przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnień treści SWZ o zamówieniu, wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia, wezwań do przedłożenia dokumentów i oświadczeń, wyjaśnień Wykonawców kierowanych w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, uzupełniania dokumentów (oświadczeń lub pełnomocnictw), udostępnienia informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania wraz z zawiadomieniami skierowanymi do Wykonawców, udostępniania
ofert, przekazywania wniosków o przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium oraz zgód w tym zakresie. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzymanie urządzeń elektronicznych w obrębie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r. prowadzonym w trybie podstawowym.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. , dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R4.ST.372.24.2021.ik

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres prac:
2.1. Zamówienie obejmuje utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874:
1) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 822 relacji Lublin – Port Lotniczy Lublin na odcinku od km 1+223 do km 7+439 (od granicy miasta Lublin – ul. Mełgiewska – ul. Lotników – ul. Żwirki i Wigury – ul. Jana II Sobieskiego do miejscowości Franciszków).
Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:
- 310 szt. – ilość słupów lamp oświetleniowych,
- 406 szt. – ilość opraw oświetleniowych,
2) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji znaków aktywnych typu D-6 (utrzymanie lamp pulsacyjnych) oraz znaków aktywnych C-9 i U-5c na drodze wojewódzkiej 822a (dawna droga krajowa nr 82) na odcinku od km 0+298 do km 1+934 (od granicy miasta Lublin do węzła „Lublin Tatary”),
3) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 835a w m. Elizówka na odcinku od km 0+600 do km 2+076 (od węzła „Lublin Rudnik” do granicy miasta Lublin).
Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:
- 86 szt. – ilość słupów lamp oświetleniowych,
- 118 szt. – ilość opraw oświetleniowych.
4) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 874 – Al. Solidarności na odcinku od km 0+850 do km 2+507 (od węzła „Lublin Rudnik” do granicy miasta Lublin).
Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:
- 164 szt. – ilość słupów lamp oświetleniowych,
- 167 szt. – ilość opraw oświetleniowych.
5) Zakres robót konserwacyjnych na w/w drogach wojewódzkich obejmuje:
a) wymianę przepalonych źródeł światła,
b) wykonanie przeglądu stanu technicznego słupów, opraw oświetleniowych oraz szaf sterowniczych w porze dziennej – co najmniej 2 razy w miesiącu,
c) wykonanie przeglądu linii oświetleniowej w porze nocnej (przy świecącym oświetleniu) –
co najmniej 2 razy w miesiącu,
d) naprawę lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych,
e) przestawianie i synchronizacja zegarów sterowniczych,
f) wymianę uszkodzonych przewodów połączeniowych pomiędzy złączem słupowym a oprawą oświetleniową,
g) wymianę przepalonych bezpieczników oraz uszkodzonych złączy słupowych,
h) zlokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń powstałych na kablach zasilających (ziemnych),
i) usuwanie usterek w szafach sterowniczych – wymiana uszkodzonych podzespołów,
j) zabezpieczenie miejsca uszkodzonych słupów po kolizjach drogowych,
k) wymianę słupów oraz opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych,
l) wykonywanie wszelkich napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu, wypadków drogowych oraz wyładowań atmosferycznych,
ł) utrzymanie kamer drogowych występujących na utrzymywanych odcinkach dróg polegające na kontroli poprawności działania kamer; w przypadku ich niesprawności (np. zawieszenia się) sprawdzenie zasilania; do Wykonawcy należy montaż oraz demontaż kamer, wraz z przywiezieniem ich do siedziby Rejonu,
m) utrzymanie i naprawę lamp pulsacyjnych przy znakach D-6 (na wysięgnikach) oraz znaków aktywnych C-9 i U-5c na drodze wojewódzkiej – dawnej drodze krajowej nr 82.
6) Terminy usunięcia usterek przez Wykonawcę:
- pkt. 5), ppkt. a, d, h, m – w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia,
- pkt. 5), ppkt. e, f, g, i – w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia,
- pkt. 5), ppkt. k,l – w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia.
7) Usterki zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich usuwane będą niezwłocznie po stwierdzeniu takiego zagrożenia lub otrzymaniu zgłoszenia o powstałym zagrożeniu od Zamawiającego lub innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze (tj. Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta, Zakład Energetyczny itp.).
8) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupa oświetleniowego eliminującego go z dalszej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do przetransportowania takiego słupa na plac składowy właściwego Obwodu Drogowego.
2.2. Zamówienie obejmuje utrzymanie urządzeń elektronicznych w obrębie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lublin:
1) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809, w km 48+853 pomiędzy węzłem „Czechów” na S12 a m. Lublin (w odległości ok. 700 m od granicy miasta); przy skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Września i Akacjowej (dr gminna nr 106061L).
Do Wykonawcy należy:
a) całodobowy nadzór nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem sygnalizacji,
b) systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizacji,
c) wymiana uszkodzonych (przepalonych) żarówek.
2) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego znaku aktywnngo B-20 zasilanego baterią słoneczną, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809, w miejscowości Krasienin w km 38+328 i w km 38+340.
Do wykonawcy należy:
a) usuwanie ewentualnych usterek przy panelach diodowych obydwu znaków B-20 „STOP” oraz w instalacji elektrycznej wewnątrz konstrukcji znaku,
b) doładowanie akumulatora przy obu znakach aktywnych B-20 „STOP” – co najmniej 3 razy w roku.
3) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego znaku aktywnego U-3a/b (6 szt.) zasilanego baterią słoneczną, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842, w miejscowości Stara Wieś w km 17+750, str. prawa.
Do Wykonawcy należy:
a) czyszczenie styków elektrycznych wg potrzeb (co najmniej raz na 12 miesięcy),
b) wykonanie niezbędnych badań elektrycznych, min. 1 raz w roku,
c) sprawdzenia raz na 6 miesięcy stan przewodów zasilających, zaczynając od znaku aż do skrzynki zasilającej,
d) czyszczenie baterii słonecznych wg potrzeb (co najmniej raz na 6 miesięcy),
e) doładowanie akumulatora przy obu znakach aktywnych U-3a/b – co najmniej 2 razy w roku,
f) sprawdzenie stanu akumulatora (poziom elektrolitu) i regulatora napięcia, przynajmniej raz na kwartał, napięcie w akumulatorze nie powinno być niższe niż 12 V,
g) usuwanie ewentualnych usterek przy czujniku zmierzchowym wymiana uszkodzonych (przepalonych) listew żarówek diodowych.
4) Do obowiązków Wykonawcy należy również całodobowy nadzór nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru: P = Cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej x 10 (P= ilość punktów) Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Maksymalna ilość punktów do przyznania – 10

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek:
1) Doświadczenia Wykonawcy:
jeżeli wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na utrzymaniu lamp oświetleniowych lub znaków aktywnych przez okres minimum 1 roku wykonanej należycie.
2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji „E”,
3) Dysponowanie potencjałem technicznym do realizacji zamówienia:
- Tablica zamykająca typu U-26 (na przyczepce lub na samochodzie) ze znakiem C-9/C-10 –szt. 1,
- Podnośnik koszowy tzw. zwyżka – szt. 1.
3. Spełnianie tych warunków zamawiający oceni na podstawie oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik A do SWZ wraz z załączonym kosztorysem ofertowym (zał. A1).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt IX. 1. SWZ, stanowiące zał. B i C do SWZ.
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X. 4 SWZ (jeżeli dotyczy) stanowiące załącznik D do SWZ.
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
a) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XV.6. ppkt 4) lit c) i ppkt 6) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.
2. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy – udostępnianych na stronie internetowej prowadzonego postępowania, niezwłocznie po otwarciu ofert.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł słownie złotych: pięćset 00/100.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW
w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją „Wadium do postępowania: Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzymanie urządzeń elektronicznych w obrębie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.