eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Utrzymanie techniczno - konserwac. lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzym. urządzeń elektronicznych w obrębie dr. woj. administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie techniczno – konserwac. lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzym. urządzeń elektronicznych w obrębie dr. woj. administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815661393

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.lublin@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdw-lublin.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie techniczno – konserwac. lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz na utrzym. urządzeń elektronicznych w obrębie dr. woj. administrowanych przez RDW Lublin w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc4ae293-5275-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002290/35/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.60 RDW w Lublinie z/s w Bychawie Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych

1.3.61 RDW w Lublinie z/s w Bychawie Utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 822, 835a w m. Elizówka, Al. Solidarności oraz na dawnej drodze 82

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296023/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R4.ST.372.24.2021.ik

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 63000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres prac:
2.1. Zamówienie obejmuje utrzymanie techniczno – konserwacyjne lamp oświetleniowych przy dr woj. nr 822, 822a, 835a i 874:
1) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 822 relacji Lublin – Port Lotniczy Lublin na odcinku od km 1+223 do km 7+439 (od granicy miasta Lublin – ul. Mełgiewska – ul. Lotników – ul. Żwirki i Wigury – ul. Jana II Sobieskiego do miejscowości Franciszków).
Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:
- 310 szt. – ilość słupów lamp oświetleniowych,
- 406 szt. – ilość opraw oświetleniowych,
2) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji znaków aktywnych typu D-6 (utrzymanie lamp pulsacyjnych) oraz znaków aktywnych C-9 i U-5c na drodze wojewódzkiej 822a (dawna droga krajowa nr 82) na odcinku od km 0+298 do km 1+934 (od granicy miasta Lublin do węzła „Lublin Tatary”),
3) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 835a w m. Elizówka na odcinku od km 0+600 do km 2+076 (od węzła „Lublin Rudnik” do granicy miasta Lublin).
Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:
- 86 szt. – ilość słupów lamp oświetleniowych,
- 118 szt. – ilość opraw oświetleniowych.
4) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego oświetlenia drogowego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 874 – Al. Solidarności na odcinku od km 0+850 do km 2+507 (od węzła „Lublin Rudnik” do granicy miasta Lublin).
Łączna ilość słupów oświetlenia drogowego podlegających konserwacji na w/w drodze wynosi:
- 164 szt. – ilość słupów lamp oświetleniowych,
- 167 szt. – ilość opraw oświetleniowych.
5) Zakres robót konserwacyjnych na w/w drogach wojewódzkich obejmuje:
a) wymianę przepalonych źródeł światła,
b) wykonanie przeglądu stanu technicznego słupów, opraw oświetleniowych oraz szaf sterowniczych w porze dziennej – co najmniej 2 razy w miesiącu,
c) wykonanie przeglądu linii oświetleniowej w porze nocnej (przy świecącym oświetleniu) –
co najmniej 2 razy w miesiącu,
d) naprawę lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych,
e) przestawianie i synchronizacja zegarów sterowniczych,
f) wymianę uszkodzonych przewodów połączeniowych pomiędzy złączem słupowym a oprawą oświetleniową,
g) wymianę przepalonych bezpieczników oraz uszkodzonych złączy słupowych,
h) zlokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń powstałych na kablach zasilających (ziemnych),
i) usuwanie usterek w szafach sterowniczych – wymiana uszkodzonych podzespołów,
j) zabezpieczenie miejsca uszkodzonych słupów po kolizjach drogowych,
k) wymianę słupów oraz opraw oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych,
l) wykonywanie wszelkich napraw powstałych w wyniku aktów wandalizmu, wypadków drogowych oraz wyładowań atmosferycznych,
ł) utrzymanie kamer drogowych występujących na utrzymywanych odcinkach dróg polegające na kontroli poprawności działania kamer; w przypadku ich niesprawności (np. zawieszenia się) sprawdzenie zasilania; do Wykonawcy należy montaż oraz demontaż kamer, wraz z przywiezieniem ich do siedziby Rejonu,
m) utrzymanie i naprawę lamp pulsacyjnych przy znakach D-6 (na wysięgnikach) oraz znaków aktywnych C-9 i U-5c na drodze wojewódzkiej – dawnej drodze krajowej nr 82.
6) Terminy usunięcia usterek przez Wykonawcę:
- pkt. 5), ppkt. a, d, h, m – w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia,
- pkt. 5), ppkt. e, f, g, i – w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia,
- pkt. 5), ppkt. k,l – w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia.
7) Usterki zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich usuwane będą niezwłocznie po stwierdzeniu takiego zagrożenia lub otrzymaniu zgłoszenia o powstałym zagrożeniu od Zamawiającego lub innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa na przedmiotowej drodze (tj. Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta, Zakład Energetyczny itp.).
8) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupa oświetleniowego eliminującego go z dalszej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do przetransportowania takiego słupa na plac składowy właściwego Obwodu Drogowego.
2.2. Zamówienie obejmuje utrzymanie urządzeń elektronicznych w obrębie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lublin:
1) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809, w km 48+853 pomiędzy węzłem „Czechów” na S12 a m. Lublin (w odległości ok. 700 m od granicy miasta); przy skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Września i Akacjowej (dr gminna nr 106061L).
Do Wykonawcy należy:
a) całodobowy nadzór nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem sygnalizacji,
b) systematyczne czyszczenie soczewek na sygnalizacji,
c) wymiana uszkodzonych (przepalonych) żarówek.
2) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego znaku aktywnngo B-20 zasilanego baterią słoneczną, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809, w miejscowości Krasienin w km 38+328 i w km 38+340.
Do wykonawcy należy:
a) usuwanie ewentualnych usterek przy panelach diodowych obydwu znaków B-20 „STOP” oraz w instalacji elektrycznej wewnątrz konstrukcji znaku,
b) doładowanie akumulatora przy obu znakach aktywnych B-20 „STOP” – co najmniej 3 razy w roku.
3) Wykonanie usługi polegającej na konserwacji technicznej istniejącego znaku aktywnego U-3a/b (6 szt.) zasilanego baterią słoneczną, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842, w miejscowości Stara Wieś w km 17+750, str. prawa.
Do Wykonawcy należy:
a) czyszczenie styków elektrycznych wg potrzeb (co najmniej raz na 12 miesięcy),
b) wykonanie niezbędnych badań elektrycznych, min. 1 raz w roku,
c) sprawdzenia raz na 6 miesięcy stan przewodów zasilających, zaczynając od znaku aż do skrzynki zasilającej,
d) czyszczenie baterii słonecznych wg potrzeb (co najmniej raz na 6 miesięcy),
e) doładowanie akumulatora przy obu znakach aktywnych U-3a/b – co najmniej 2 razy w roku,
f) sprawdzenie stanu akumulatora (poziom elektrolitu) i regulatora napięcia, przynajmniej raz na kwartał, napięcie w akumulatorze nie powinno być niższe niż 12 V,
g) usuwanie ewentualnych usterek przy czujniku zmierzchowym wymiana uszkodzonych (przepalonych) listew żarówek diodowych.
4) Do obowiązków Wykonawcy należy również całodobowy nadzór nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126936,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTROMAT Mateusz Głąb

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9223009250

7.3.4) Miejscowość: Białobrzegi 138 A

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.