eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan KrygierOgłoszenie z dnia 2023-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więckowskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-734

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@msl.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.msl.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb4ab1c3-0399-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033438/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Promocja wystawy Ośrodek kondensacji formy - Stefan Krygier

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00247945

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.271.06.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284043,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: KAMPANIA BILBORDOWA

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

22462000-6 - Materiały reklamowe

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 133800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: KAMPANIA PROMOCYJNA NA LOTNISKACH

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

22462000-6 - Materiały reklamowe

79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: ZAKUP REKLAMY POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ (prasa drukowana i online)

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79341000-6 - Usługi reklamowe

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

22462000-6 - Materiały reklamowe

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 62389,93 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV: SPOTY REKLAMOWE W STACJACH RADIOWYCH

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341000-6 - Usługi reklamowe

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

22462000-6 - Materiały reklamowe

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 57853,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112476,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196185,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112476,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TARRAYA S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7792413660

7.3.3) Ulica: ul. Głogowska 108/6

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-263

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 112476,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: You Can Be Interactive Sp. z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7543084720

7.3.3) Ulica: Spychalskiego 13

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-716

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76704,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178965,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sun&More sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8513151613

7.3.3) Ulica: ul. Madalińskiego 8 lok. 215

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-101

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71008,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174275,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71008,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sun&More sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8513151613

7.3.3) Ulica: ul. Madalińskiego 8 lok. 215

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-101

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83100,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.