eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieciOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.4.2.) Miejscowość: Uniejów

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 632889740

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294340

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00280127/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu sieci wodno – kanalizacyjnej przekazującego dane z poszczególnych obiektów do dyspozytorni w Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu monitoringu, opracować oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń oraz zapewniające działanie systemu, a także skonfigurować dostarczone i istniejące w poszczególnych obiektach urządzenia.
Wszystkie modemy i moduły telemetrczne należy wyposażyć w anteny.
Sterowniki i modemy sparametryzować na wysyłanie zmiennych do SCADy w dyspozytorni. Na SCADzie odwzorować schemat technologiczny każdego obiektu.
Zmienne takie jak: praca, awaria, poziomy, ciśnienia, przepływy, czasy oraz pozostałe istotne parametry technologiczne należy przechowywać w postaci zdarzeń w tabelach lub wykresach przez okres co najmniej 1 roku.
W fontannie na Rynku wymienić sterownik Easy 800 na MT- 151. Poniższy program sterownika Easy przenieść na MT-151.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie technicznym monitoringu sieci wodno – kanalizacyjnej stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kody źródłowe oraz ewentualnie wszelkie inne dane niezbędne do późniejszej modyfikacji i/lub rozbudowania systemu.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu praw autorskich (w tym praw zależnych) zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Ze względu na prace w rozdzielnicach elektrycznych osoby wykonujące je powinny posiadać uprawnienia elektryczne E, a nadzór D.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i utrzymanie systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi monitoringu.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje monitoringu fontann.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (wykonanie i skuteczność działania) oraz minimum 24 miesięcy gwarancji dla urządzeń. Na okres gwarancji Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady.
Projekt współfinansowany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA. DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA. PODDZIAŁANIE V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu sieci wodno – kanalizacyjnej przekazującego dane z poszczególnych obiektów do dyspozytorni w Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu monitoringu, opracować oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń oraz zapewniające działanie systemu, a także skonfigurować dostarczone i istniejące w poszczególnych obiektach urządzenia.
Wszystkie modemy i moduły telemetrczne należy wyposażyć w anteny.
Sterowniki i modemy sparametryzować na wysyłanie zmiennych do SCADy w dyspozytorni. Na SCADzie odwzorować schemat technologiczny każdego obiektu.
Zmienne takie jak: praca, awaria, poziomy, ciśnienia, przepływy, czasy oraz pozostałe istotne parametry technologiczne należy przechowywać w postaci zdarzeń w tabelach lub wykresach przez okres co najmniej 1 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie technicznym monitoringu sieci wodno – kanalizacyjnej stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kody źródłowe oraz ewentualnie wszelkie inne dane niezbędne do późniejszej modyfikacji i/lub rozbudowania systemu.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu praw autorskich (w tym praw zależnych) zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Ze względu na prace w rozdzielnicach elektrycznych osoby wykonujące je powinny posiadać uprawnienia elektryczne E, a nadzór D.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i utrzymanie systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi monitoringu.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje monitoringu fontann.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (wykonanie i skuteczność działania) oraz minimum 24 miesięcy gwarancji dla urządzeń. Na okres gwarancji Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady.
Projekt współfinansowany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA. DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA. PODDZIAŁANIE V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-11 10:00

Po zmianie:
2022-08-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-11 10:30

Po zmianie:
2022-08-12 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-09

Po zmianie:
2022-09-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.