eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów - zadanie 7 Monitoring sieciOgłoszenie z dnia 2022-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 632889740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1aada4b8-0d9c-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039860/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA. DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA WODNOKANALIZACYJNA. PODDZIAŁANIE V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” (zwaną dalej platformą).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty może odbyć się wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
9.11 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9.14 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9.15 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9.16 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Szczegółowe informacje w tym wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej (sporządzania, wysyłania, odbierania) oraz wymogu użycia podpisu elektronicznego znajdują się w SWZ w szczególności w rozdziale IX, X

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta w Uniejowie to daneosobowe@uniejow.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 7 Monitoring sieci”, nr sprawy: ZP.271.17.2022 EL prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.17.2022 EL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu sieci wodno – kanalizacyjnej przekazującego dane z poszczególnych obiektów do dyspozytorni w Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować urządzenia niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu monitoringu, opracować oprogramowanie dla poszczególnych urządzeń oraz zapewniające działanie systemu, a także skonfigurować dostarczone i istniejące w poszczególnych obiektach urządzenia.
Wszystkie modemy i moduły telemetrczne należy wyposażyć w anteny.
Sterowniki i modemy sparametryzować na wysyłanie zmiennych do SCADy w dyspozytorni. Na SCADzie odwzorować schemat technologiczny każdego obiektu.
Zmienne takie jak: praca, awaria, poziomy, ciśnienia, przepływy, czasy oraz pozostałe istotne parametry technologiczne należy przechowywać w postaci zdarzeń w tabelach lub wykresach przez okres co najmniej 1 roku.
W fontannie na Rynku wymienić sterownik Easy 800 na MT- 151. Poniższy program sterownika Easy przenieść na MT-151.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie technicznym monitoringu sieci wodno – kanalizacyjnej stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kody źródłowe oraz ewentualnie wszelkie inne dane niezbędne do późniejszej modyfikacji i/lub rozbudowania systemu.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu praw autorskich (w tym praw zależnych) zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Ze względu na prace w rozdzielnicach elektrycznych osoby wykonujące je powinny posiadać uprawnienia elektryczne E, a nadzór D.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i utrzymanie systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi monitoringu.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje monitoringu fontann.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (wykonanie i skuteczność działania) oraz minimum 24 miesięcy gwarancji dla urządzeń. Na okres gwarancji Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady.
Projekt współfinansowany Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA. DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA. PODDZIAŁANIE V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48151000-1 - Komputerowy system sterujący

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72262000-9 - Usługi rozbudowy oprogramowania

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48961000-2 - Sterowniki Ethernet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie
z poniższym wzorem:
P = C + D
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
D – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium doświadczenie,
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą
liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie programisty systemu SCADA i sterowników PLC na stanowisku osoby projektującej i wdrażającej system sterowania w zakresie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub wodno - kanalizacyjnej, wykorzystujący system SCADA i sterowniki PLC, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
7.2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku.
7.2.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku.
7.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku.
7.2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.4.1 Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji) przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem wykonanie monitoringu sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej lub sieci wodno-kanalizacyjnej w ujęciu strefowym o wartości nie mniejszej niż 75.000,00 PLN brutto.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia
Uwaga
Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 7.2.4.1 SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać zakres / wartość
usług, o których mowa powyżej.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
7.2.4.2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami które będą wykonywać zamówienie lub złoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, tj.:
Jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako programista systemu SCADA i sterowników PLC posiadający doświadczenie na stanowisku osoby projektującej i wdrażającej system sterowania w zakresie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub wodno-kanalizacyjnej, wykorzystujący system SCADA i sterowniki PLC, o wartości nie
mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto, na minimum 1 zadaniu.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku udziału przez Wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.5.1 Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
8.5.4 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1. ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem 10 do SWZ
8.6 Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.7 Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wykazał w oświadczeniu o którym mowa w w/w pkt. 1 niniejszego rozdziału, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.8 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe zapisy zawarte są w SWZ rozdz. VII pkt 7.4
7.4.6 Zamawiający zgodnie z art. 119 ustawy PZP zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia o których mowa w niniejszym rozdziale, które to zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.5.2 Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ
8.5.3 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - warunki określone zostały w punkcie 7.2.4.1 SWZ – wzór wykazu zawarty jest w załączniku nr 9 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca składa ofertę sporządzoną na lub w oparciu o formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) wraz z:
1) Oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2) Oświadczeniem z art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4
3) Oświadczeniem z art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5
4) Zobowiązaniem podmiotu udostępniającego swoje zasoby (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6
5) Pełnomocnictwem (jeżeli dotyczy)
6) potwierdzeniem (dowodem) wniesienia wadium
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
9.20.1.12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
9.20.1.13 W przypadku składania oferty w formie lub postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".
9.20.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych i 00/100gr).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule wpłaty tytuł postępowania
a) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b)Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.5 Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
7.5.1 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7.5.2 Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.5.3 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.5.4 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku udziału przez Wykonawców.
8.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art.455 ustawyPzp. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu prac przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku: 1)konieczności wykonania prac zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej – projektu technicznego, 2)konieczności wykonania prac zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 3)zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są prace objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej (jeżeli decyzje takie okazałyby się niezbędne). 4.Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania prac, urządzeń lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ rozdział VI i projekcie umowy 6.Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach i na zasadach określonych wSWZ rozdział VI i projekcie umowy. 7.Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.
8.Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz osoba programisty systemuSCADA i sterownikówPLC będzie posiadała doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż zadeklarowane w ofercie Wykonawcy dla osoby mającej pełnić tę funkcję.
10.Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w przypadkach i na zasadach określonych wSWZ rozdział VI i projekcie umowy.
11.Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust.1 pkt2 lit.b ustawyPZP), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 12. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej lub innej sytuacji nadzwyczajnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, w tym ograniczają dostęp do niezbędnych materiałów niezbędnych do wykonania prac, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.12a.Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia prac lub wprowadzenia pracami dodatkowymi; 13. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy netto wynikająca z zaokrągleń należnego podatku VAT na poszczególnych fakturach; wartość brutto umowy pozostaje bez zmian. 14. Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodą zamawiającego.
16.Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się sytuacje wskazane w SWZ i załączniku nr 1 do SWZ a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
Pełen zakres przewidywanych zmian i warunków szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1 do SWZ - projekcie umowy (brak możliwości przytoczenia ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia 4 tys. znaków)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https:/gminauniejow.ezamawiajacy.pl (w zakładce "OFERTY") opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Realizacja zamówienia przy zaangażowaniu wielu wykonawców, równocześnie lub następująco po sobie, prowadzi do nadmiernych problemów logistycznych i organizacyjnych. Dodatkowo rozprasza się kwestia odpowiedzialności za jakość i terminowość prowadzonych prac.
Zaprojektowany system i urządzenia muszą być wzajemnie skoordynowane oraz objęte kompleksową gwarancją i serwisem. Zaprojektowany system musi współdziałać z istniejącym wyposażeniem instalacyjnym obiektów a zastosowane, brakujące urządzenia muszą zapewnić przesyłanie i odbieranie danych. Brak kompleksowej realizacji systemu przez jednego wykonawcę może doprowadzić do braku właściwego funkcjonowania systemu. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem.
Zamawiający informuje, iż:
- nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
- nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których mowa w 94 ustawy PZP,
- nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8,
- Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP; zainteresowanym wykonawcom Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 03.08.2022 r. o godz. 10:00; miejsce rozpoczęcia wizji Oczyszczalnia ścieków w Uniejowie. Zamawiający nie wymaga aby wykonawca przed złożeniem oferty musiał odbyć wizję lokalną,
- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
- wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,
- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
- nie przewiduje aukcji elektronicznej,
- nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,
- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.