eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzysz › Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: " Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!"Ogłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Orzysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d15745-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00291151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035410/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249982

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WPF.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 27430,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia pracowni, sal dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 27430,24 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem , monitorów interaktywnych oraz projektorów z ekranem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162000-5 - Pomoce naukowe

48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 146609,23 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa dydaktycznych programów multimedialnych niezbędnych do wspomagania rozwoju

4.5.3.) Główny kod CPV: 48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

37524100-8 - Gry edukacyjne

39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 13936,82 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, projekt pn: „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!” nr umowy RPWM.09.03.04-28-0043/22-00” Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna. Podczas ogłaszania procedury postępowania oraz SWZ i załączników Zamawiający nie posiadał wiedzy, iż jednym z obligatoryjnych warunków
w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem środków jest zastosowanie kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych. Zamawiający w dn. 03.07.2023 r. powziął informację, iż
w przedmiotowym postępowaniu wystąpiła omyłka polegająca na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów pozacenowych. Omyłka, o której mowa jest powodem uchybienia merytorycznego, którego nie można skorygować w sposób niewadliwy. W związku z powyższym dalsze prowadzenie procedury skutkujące zawarciem niepodlegającej unieważnieniu umowy jest niemożliwe. Skutkowało by to zwrotem otrzymanego dofinansowania, co nie leżałoby w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy pzp stanowi, że Zamawiający powinien unieważnić postępowanie w sytuacji gdy stwierdzi, iż jest one obarczone wadliwością, która uniemożliwia mu zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Przesłanki unieważnienia umowy zostały w art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.
Na podstawie art. 459 ust. 1 pzp Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu
o unieważnienie zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455. W ocenie Zamawiającego w niniejszym postępowaniu doszłoby do takiej sytuacji. Z dniem 03.07.2023 r. Zamawiający powziął informację, iż w przedmiotowym postępowaniu wystąpiła omyłka polegająca na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów pozacenowych. Aby Zamawiający mógł przenieść zapisy obejmujące klauzule społeczne do umowy o zamówienie publiczne, poprzedzone to musi być zapisami w dokumentacji postępowania. Wada ta na obecnym etapie jest nieusuwalna i ma wpływ na wynik postępowania, gdyż wykonawcy stosujący kryteria społeczne w swoich ofertach mogli otrzymać dodatkowe punkty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, projekt pn: „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!” nr umowy RPWM.09.03.04-28-0043/22-00” Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna. Podczas ogłaszania procedury postępowania oraz SWZ i załączników Zamawiający nie posiadał wiedzy, iż jednym z obligatoryjnych warunków
w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem środków jest zastosowanie kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych. Zamawiający w dn. 03.07.2023 r. powziął informację, iż
w przedmiotowym postępowaniu wystąpiła omyłka polegająca na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów pozacenowych. Omyłka, o której mowa jest powodem uchybienia merytorycznego, którego nie można skorygować w sposób niewadliwy. W związku z powyższym dalsze prowadzenie procedury skutkujące zawarciem niepodlegającej unieważnieniu umowy jest niemożliwe. Skutkowało by to zwrotem otrzymanego dofinansowania, co nie leżałoby w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy pzp stanowi, że Zamawiający powinien unieważnić postępowanie w sytuacji gdy stwierdzi, iż jest one obarczone wadliwością, która uniemożliwia mu zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Przesłanki unieważnienia umowy zostały w art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.
Na podstawie art. 459 ust. 1 pzp Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu
o unieważnienie zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455. W ocenie Zamawiającego w niniejszym postępowaniu doszłoby do takiej sytuacji. Z dniem 03.07.2023 r. Zamawiający powziął informację, iż w przedmiotowym postępowaniu wystąpiła omyłka polegająca na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów pozacenowych. Aby Zamawiający mógł przenieść zapisy obejmujące klauzule społeczne do umowy o zamówienie publiczne, poprzedzone to musi być zapisami w dokumentacji postępowania. Wada ta na obecnym etapie jest nieusuwalna i ma wpływ na wynik postępowania, gdyż wykonawcy stosujący kryteria społeczne w swoich ofertach mogli otrzymać dodatkowe punkty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, projekt pn: „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!” nr umowy RPWM.09.03.04-28-0043/22-00” Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna. Podczas ogłaszania procedury postępowania oraz SWZ i załączników Zamawiający nie posiadał wiedzy, iż jednym z obligatoryjnych warunków
w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem środków jest zastosowanie kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych. Zamawiający w dn. 03.07.2023 r. powziął informację, iż
w przedmiotowym postępowaniu wystąpiła omyłka polegająca na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów pozacenowych. Omyłka, o której mowa jest powodem uchybienia merytorycznego, którego nie można skorygować w sposób niewadliwy. W związku z powyższym dalsze prowadzenie procedury skutkujące zawarciem niepodlegającej unieważnieniu umowy jest niemożliwe. Skutkowało by to zwrotem otrzymanego dofinansowania, co nie leżałoby w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy pzp stanowi, że Zamawiający powinien unieważnić postępowanie w sytuacji gdy stwierdzi, iż jest one obarczone wadliwością, która uniemożliwia mu zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Przesłanki unieważnienia umowy zostały w art. 459 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.
Na podstawie art. 459 ust. 1 pzp Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu
o unieważnienie zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art. 454 i art. 455. W ocenie Zamawiającego w niniejszym postępowaniu doszłoby do takiej sytuacji. Z dniem 03.07.2023 r. Zamawiający powziął informację, iż w przedmiotowym postępowaniu wystąpiła omyłka polegająca na niewłaściwym zastosowaniu kryteriów pozacenowych. Aby Zamawiający mógł przenieść zapisy obejmujące klauzule społeczne do umowy o zamówienie publiczne, poprzedzone to musi być zapisami w dokumentacji postępowania. Wada ta na obecnym etapie jest nieusuwalna i ma wpływ na wynik postępowania, gdyż wykonawcy stosujący kryteria społeczne w swoich ofertach mogli otrzymać dodatkowe punkty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.