eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzysz › Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: " Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!"Ogłoszenie z dnia 2023-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Orzysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.orzysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d15745-043d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035410/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn: „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu!”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz
2) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3)Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz do konkretnego wykonawcy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy pzp
Zalecenia
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:
4) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:.zip; .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
7) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
10)Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość
do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie
Miejskim w Orzyszu jest Burmistrz Orzysza,
ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, numer tel.: 87 307 09 30. ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@um.orzysz.p
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą ,z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPF.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia pracowni, sal dydaktycznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.Kryteria wyboru ofert we wszystkich częściach; oferty we wszystkich częściach będą oceniane według poniższych „wag”
2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.

2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI– 30 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 12 m-cy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI to 30 pkt.
2.2.1. W kryterium „wydłużony okres gwarancji " oferta Wykonawcy, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 12 m-cy, otrzyma dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1-11 m-cy (ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 pkt
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 12-23 m-cy(ponad wymagane minimum 12 m-cy)Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 pkt
2.2.4 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-35 m-cy(ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 pkt
2.2.5 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 36 m-cy- więcej (ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 pkt
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 m-cy.
2.2.6 Za nie wskazanie „wydłużonego okresu gwarancji” w formularzu oferty oferta wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert, a okres gwarancji ustala się na okres podstawowej gwarancji 12 m-cy.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 m-cy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
• Okres gwarancji na dostawy, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
• Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
• Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na dostawy podany w miesiącach

2.3. CZAS DOSTAWY– 10 %

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium to 10 pkt Zasady oceny za kryterium „czas dostawy” - PT

Czas dostawy (PT) – waga 10 %. Punkty za kryterium „czas dostawy" (PT) – maksymalnie 10,00 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

PT min
PT= PT bad X 10

gdzie:
PT- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „czas dostawy”
PT min- najkrótszy czas dostawy zaoferowany w postępowaniu spośród badanych ofert
PT bad-czas dostawy podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
a) podany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach.
b) minimalny czas dostawy jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę – 14 dni,
c) maksymalny czas dostawy wymagany przez Zamawiającego – 60 dni.
d) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) wpisanie w formularzu oferty czasu dostawy dłuższego niż 60 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
f) oferta z 14-dniowym lub krótszym czasem dostawy otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 10 pkt.
g) w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) pola określającego czas dostawy będzie to równoznaczne z zaoferowaniem czasu dostawy 30 dni.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” , „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI” oraz „ CZAS DOSTAWY”
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem , monitorów interaktywnych oraz projektorów z ekranem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162000-5 - Pomoce naukowe

48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.Kryteria wyboru ofert we wszystkich częściach; oferty we wszystkich częściach będą oceniane według poniższych „wag”

2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.

2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI– 30 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 12 m-cy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI to 30 pkt.
2.2.1. W kryterium „wydłużony okres gwarancji " oferta Wykonawcy, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 12 m-cy, otrzyma dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1-11 m-cy (ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 pkt
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 12-23 m-cy(ponad wymagane minimum 12 m-cy)Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 pkt
2.2.4 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-35 m-cy(ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 pkt
2.2.5 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 36 m-cy- więcej (ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 pkt
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesiące.
2.2.6 Za nie wskazanie „wydłużonego okresu gwarancji” w formularzu oferty oferta wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert, a okres gwarancji ustala się na okres podstawowej gwarancji 12 m-cy.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
• Okres gwarancji na dostawy, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
• Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
• Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na dostawy podany w miesiącach

2.3. CZAS DOSTAWY– 10 %

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium to 10 pkt Zasady oceny za kryterium „czas dostawy” - PT

Czas dostawy (PT) – waga 10 %. Punkty za kryterium „czas dostawy" (PT) – maksymalnie 10,00 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

PT min
PT= PT bad X 10

gdzie:
PT- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „czas dostawy”
PT min- najkrótszy czas dostawy zaoferowany w postępowaniu spośród badanych ofert
PT bad-czas dostawy podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
a) podany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach.
b) minimalny czas dostawy jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę – 14 dni,
c) maksymalny czas dostawy wymagany przez Zamawiającego – 60 dni.
d) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) wpisanie w formularzu oferty czasu dostawy dłuższego niż 60 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
f) oferta z 14-dniowym lub krótszym czasem dostawy otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 10 pkt.
g) w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) pola określającego czas dostawy będzie to równoznaczne z zaoferowaniem czasu dostawy 30 dni.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” , „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI” , „ CZAS DOSTAWY”
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa dydaktycznych programów multimedialnych niezbędnych do wspomagania rozwoju

4.2.6.) Główny kod CPV: 48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

37524100-8 - Gry edukacyjne

39162000-5 - Pomoce naukowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.Kryteria wyboru ofert we wszystkich częściach; oferty we wszystkich częściach będą oceniane według poniższych „wag”

2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.

2.2. WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI– 30 %
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 12 m-cy.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI to 30 pkt.
2.2.1. W kryterium „wydłużony okres gwarancji " oferta Wykonawcy, który zaproponuje w formularzu oferty wydłużenie okresu gwarancji, ponad wymagane minimum 12 m-cy, otrzyma dodatkowe punkty.
2.2.2 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 1-11 m-cy (ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 pkt
2.2.3 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 12-23 m-cy(ponad wymagane minimum 12 m-cy)Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 pkt
2.2.4 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 24-35 m-cy(ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 20 pkt
2.2.5 Za wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 36 m-cy- więcej (ponad wymagane minimum 12 m-cy) Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 30 pkt
2.2.4 Maksymalny czas wydłużenia gwarancji wynosi 36 miesiące.
2.2.6 Za nie wskazanie „wydłużonego okresu gwarancji” w formularzu oferty oferta wykonawcy nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert, a okres gwarancji ustala się na okres podstawowej gwarancji 12 m-cy.
2.2.7 Za wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 36 miesięcy ocenie podlegać będzie okres 36 m-cy.
• Okres gwarancji na dostawy, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty,
• Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
• Okres gwarancji Wykonawca zrówna z okresem rękojmi
• Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę – całkowitą – za wykonanie zamówienia ogółem oraz tylko jeden okres wydłużonej gwarancji na dostawy podany w miesiącach

2.3. CZAS DOSTAWY– 10 %

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium to 10 pkt Zasady oceny za kryterium „czas dostawy” - PT

Czas dostawy (PT) – waga 10 %. Punkty za kryterium „czas dostawy" (PT) – maksymalnie 10,00 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

PT min
PT= PT bad X 10

gdzie:
PT- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „czas dostawy”
PT min- najkrótszy czas dostawy zaoferowany w postępowaniu spośród badanych ofert
PT bad-czas dostawy podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
a) podany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach.
b) minimalny czas dostawy jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę – 14 dni,
c) maksymalny czas dostawy wymagany przez Zamawiającego – 60 dni.
d) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) wpisanie w formularzu oferty czasu dostawy dłuższego niż 60 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
f) oferta z 14-dniowym lub krótszym czasem dostawy otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 10 pkt.
g) w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) pola określającego czas dostawy będzie to równoznaczne z zaoferowaniem czasu dostawy 30 dni.

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA”, „OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI”, „ CZAS DOSTAWY”
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U.2021 poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, o niepodleganiu wykluczeniu
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również ( jeżeli dotyczy)
a) Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego powinno
wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 podlegają unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy, z zachowaniem cen określonych w ofercie, w następujących przypadkach/zakresie:
1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3) terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu byłoby niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron lub w przypadku działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź, i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny, stan zagrożenia epidemicznego, trwający/przedłużający się stan epidemii, opóźnień w dostawach) uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy lub o okres działania siły wyższej i czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

CENA, WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI, CZAS DOSTAWY

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na stronie prowadzonego
postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_orzysz
2. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
3. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 2-7 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.