eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "WYMIANA INSTALACJI WODNO-PRZECIWPOŻAROWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11 W WAŁBRZYCHU"Ogłoszenie z dnia 2023-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„WYMIANA INSTALACJI WODNO-PRZECIWPOŻAROWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11 W WAŁBRZYCHU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@walbrzych.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.walbrzych.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a476d735-ff7d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


SĄD

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„WYMIANA INSTALACJI WODNO-PRZECIWPOŻAROWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11 W WAŁBRZYCHU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a476d735-ff7d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00290733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024337/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243323

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3/2023/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 119413,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 2 stanowi ETAP I/CZĘŚĆ I dla zadania pod nazwą: „REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11”.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszej części są roboty budowlane pn. „Wymiana instalacji wodno-przeciwpożarowej na nieruchomości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11
w Wałbrzychu”.
3. Zakres robót dla zadania wskazanego powyżej obejmuje między innymi:
1) demontaż istniejącej instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach,
2) montaż instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach,
3) montaż głównego rurociągu instalacji wodnej (bytowej w poziomie piwnic i włączenia istniejących pionów wodnych),
4) montaż rurociągu w poziomie piwnic zasilającego w wodę dobudowany budynek przy ul. Słowackiego 11A.
4. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie technicznym załączonych do SWZ, a także w przedmiarze robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, należy odczytywać je w powiązaniu z SWZ oraz dokumentacją projektową i techniczną, w tym również Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót (STWiOR_RB oraz STWiOR_IS).
Uwaga:
 przetarg dotyczy tylko wymiany instalacji wodno-przeciwpożarowej (hydrantowej), pozostały zakres dokumentacji nie dotyczy tego postępowania.
 Zamawiający informuje, iż poszczególne pozycje przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązkowych przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej.

Budynek ujęty jest w ewidencji zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a tym samym podlega ochronie konserwatorskiej. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/4679/660/Wł decyzją
z dnia 25.05.1977 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

45262690-4 - Remont starych budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174106,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174106,31 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.