eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "WYMIANA INSTALACJI WODNO-PRZECIWPOŻAROWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11 W WAŁBRZYCHU"Ogłoszenie z dnia 2023-06-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„WYMIANA INSTALACJI WODNO-PRZECIWPOŻAROWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11 W WAŁBRZYCHU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@walbrzych.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.walbrzych.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SĄD

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„WYMIANA INSTALACJI WODNO-PRZECIWPOŻAROWEJ NA NIERUCHOMOŚCI SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11 W WAŁBRZYCHU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a476d735-ff7d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024337/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a476d735-ff7d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale 12 SWZ

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych
w Ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z ze zm.).
2) W sytuacji awarii lub niedostępności Systemu uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System/ Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi@walbrzych.sr.gov.pl – nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się wskazanym w SWZ i ogłoszeniu nr ref postępowania, a mianowicie: ZP-3/2023/P.
2) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3) Warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia reguluje Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji/ dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców (wymagana akceptacja Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy).
oraz opisane w Rozdziale 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w Rozdziale 22 SWZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 84 30 345; e-mail: iodo@walbrzych.sr.gov.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest Pani Magdalena Dudzic-Goljasz, e-mail: iodo@walbrzych.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe (Wykonawcy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana instalacji wodno-przeciwpożarowej na nieruchomości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11 w Wałbrzychu”, nr ref. ZP-3/2023/P.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w Rozdziale 22 SWZ
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3/2023/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wskazany w ust. 2 stanowi ETAP I/CZĘŚĆ I dla zadania pod nazwą: „REMONT BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 11”.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszej części są roboty budowlane pn. „Wymiana instalacji wodno-przeciwpożarowej na nieruchomości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11
w Wałbrzychu”.
3. Zakres robót dla zadania wskazanego powyżej obejmuje między innymi:
1) demontaż istniejącej instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach,
2) montaż instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach,
3) montaż głównego rurociągu instalacji wodnej (bytowej w poziomie piwnic i włączenia istniejących pionów wodnych),
4) montaż rurociągu w poziomie piwnic zasilającego w wodę dobudowany budynek przy ul. Słowackiego 11A.
4. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie technicznym załączonych do SWZ, a także w przedmiarze robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, należy odczytywać je w powiązaniu z SWZ oraz dokumentacją projektową i techniczną, w tym również Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót (STWiOR_RB oraz STWiOR_IS).
Uwaga:
 przetarg dotyczy tylko wymiany instalacji wodno-przeciwpożarowej (hydrantowej), pozostały zakres dokumentacji nie dotyczy tego postępowania.
 Zamawiający informuje, iż poszczególne pozycje przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązkowych przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej.

Budynek ujęty jest w ewidencji zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a tym samym podlega ochronie konserwatorskiej. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/4679/660/Wł decyzją
z dnia 25.05.1977 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych

45262690-4 - Remont starych budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1 Cena 60%
2 Gwarancja 40%

 do celów porównawczych, przyjmuje się, że 1%= 1 pkt,
 oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach wskazanych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, na podstawie odrębnej umowy:
 przy czym wskazana robota dotyczyła remontu wewnątrz budynku i polegała na remoncie instalacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, (za wykonanie jednej roboty budowlanej uznaje się wykonanie roboty na jednym obiekcie budowlanym w ramach różnych umów (zamówień, zleceń) lub na różnych obiektach budowlanych w ramach jednej umowy (zamówienia, zlecenia) i posiada referencje na potwierdzenie powyższych okoliczności.
Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynikał zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur;
b) Wykonawca spełni warunek, gdy będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi:
 Kierownik robót sanitarnych, min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów − posiadającym co najmniej 2-letnie doświadczenie po uzyskaniu ww. uprawnień.
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i które uprawniając do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
− art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy Pzp,
− art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ,
 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby,
d) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych złożonym wraz z ofertą dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - obowiązek dotyczy również podwykonawcy (podstawy wykluczenia) i podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby (podstawy wykluczenia i spełnianie warunku) - wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie na co najmniej jedną robotę budowlaną, zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 4 lit. a, realizowaną na podstawie odrębnej umowy wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy podmiotów, na rzecz których robota/roboty zostały wykonane oraz załączy dowody* określające, czy ta robota została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego świadczenie zostało wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ
*Dowodami tymi, zgodnie z § 9ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy, i Technologii z dn. 30.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich możne żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415), są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
Wraz z wypełnionym ww. wykazem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jeden z poniższych dokumentów w odniesieniu do każdej z osób w nim wskazanych:
 w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
 w przypadku gdy Wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, należy dołączyć:
 pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia lub
 inny dokument (np. umowę zlecenie, umowę o dzieło) wykazujący, że Wykonawca będzie dysponował ww. osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
Z treści ww. zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których Wykonawca polega, będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

szczegółowe zapisy zawarto w Rozdziale 8 SWZ

W celu potwierdzenia, zgodności oferowanych - na etapie składania ofert (wyliczenia ceny ofertowej) - produktów równoważnych z wymaganiami Zamawiającego oraz w celu umożliwienia Zamawiającemu stwierdzenia, czy zaproponowane produkty równoważne posiadają parametry tożsame lub nie gorsze niż produkty opisywane w dokumentach postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych.
2) oświadczenie własne Wykonawcy, że:
a) przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz posiadać będzie aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty i inne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanych w Dokumentacji projektowej,
b) wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu umowy spełniają wymogi oznakowani i oceny zgodności wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r., poz. 1344 ze zm.)

Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji technicznej także na etapie realizacji umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania wskazanego w ust. 7 niniejszego Rozdziału, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4) oświadczenie, z którego wynika jakie części zamówienia wykonywać będą poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie lub podwykonawca – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga: oświadczenie należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;
6) oświadczenie, z którego wynika zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ – jeśli dotyczy;
7) oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - oświadczenie zawarte w załączniku nr 4 do SWZ.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
Oświadczenie składa także podwykonawca oraz podmiot udostępniający zasoby, jeśli Wykonawca przewiduje powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy;
8) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
a) Pełnomocnictwo winno określać jego zakres, być podpisane przez osobę/-y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
b) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w postępowaniu, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed dniem

16 czerwca 2023 r., godzina 10:00.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r., poz. 2080 ze zm.)

5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGK Bank Gospodarstwa Krajowego
nr rachunku 04 1130 1017 0021 1001 9590 0004
z określeniem tytułu wpłaty: „Wadium – Wymiana instalacji wodno-przeciwpożarowej”- znak sprawy: ZP-3/2023/P”

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Szczegółowe zapisy zawarto w Rozdziale 9 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalne jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegółowi opis zawiera Rozdział 10 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia Umowy zawiera wzór Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia okoliczności zawartych i zgodnie z zapisami we wzorze Umowy.
5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumentacja projektowa obejmuje całość zadań dla postępowania na "Remont budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 11w Wałbrzychu."
Niniejsze postępowanie jest wydzieloną częścią ww. postępowania i dotyczy jedynie instalacji wodno - przeciwpożarowej (hydrantowej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.