eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › "Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju"Ogłoszenie z dnia 2023-07-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PGK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950317448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łąkowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkbilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbilgoraj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1c24059-fe0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie, ścieków, gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c24059-fe0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00285808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237516

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/DOT/13/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 972930,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe oraz budowlane polegające na budowie budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 18/26 w Biłgoraju ul. Łąkowa 13.
1.W ramach zadania należy wykonać:
1.1.Rozbiórkę istniejącego budynku, zasypanie istniejącej poniżej poziomu gruntu piwnicy wraz z zagęszczeniem gruntu:
1.1.1. Rozebranie istniejącego budynku oznaczonego symbol nr 2 na palnie sytuacyjnym w zakresie:
- rozebranie pokrycia dachowego ok. 106,29m2
- Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku ok. 5,4mb
- Rozebranie rynien z blachy, nadających się do użytku ok. 13,5mb
- Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ok. 6,7m2
- Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone ok.16,79m3
- Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm 10,13m3
- Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej 27,46m3
-Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 1,6m3
- Wywóz złomu i utylizacja elementów rozebranych
- Zasypanie terenu po rozbiórce piaskiem i wyrównanie terenu.
1.2. Budowa budynku warsztatowego zgodnie z załączonym projektem:
1.2.1. Budynek o konstrukcji stalowej wypełniony warstwową płytą z rdzeniem z wełny mineralnej o wymiarach konstrukcyjnych:
4.1.2. Szerokość - 7,36 m
4.1.3. Długość 16,0 m,
4.1.4. Wysokość – 7,05 m
4.1.5. Kąt spadku dachu 5,0°
4.1.6. Powierzchnia zabudowy 117,6 m²
4.1.7. Powierzchnia użytkowa 106,73 m²
4.1.8. Wykonanie zbrojonych stop fundamentowych wraz z mocowaniem kotew.
4.1.9. Stalowa konstrukcja słupów głównych z profili kwadratowych 140x140x8
4.1.10. Sztywność obiektu zapewnia konstrukcja ram z ryglami połączonymi ze słupami węzłami sztywnymi przez zastosowanie połączeń spawanych oraz przez zastosowanie stężeń typu X z prętów fi 18
4.1.11. Pokrycie dachowe wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, obróbki okapów i krawędzi dachu wykonane z blachy stalowej powlekanej i metalowej. Rynny dachowe i rury spustowe z PCV
4.1.12. Kanał warsztatowy najazdowy wykonany z bloczków betonowych, od strony zewnętrznej hydroizolacja dwuskładnikowa typu średniego, lub wykonanie kanału najazdowego z betonu 30W8 (wykonanie szalunków i zalanie betonem) przy zachowaniu hydroizolzcji dwuskładnikowej przewidzianej dla konstrukcji z bloczków betonowych, ściany od wewnątrz wykończone płytą ceramiczną, posadzka kanału z terakoty o grubości 1 cm z powłoką antypoślizgową
4.1.13. Posadzka budynku warsztatowego – przemysłowa o grubości 15 cm z betonu C20/25, studzienka z mechanicznym opróżnianiem płynów usytułowana w środkowej części posadzki kanału zgodnie z projektem budowlanym.
4.1.14. Kanał wyposażony w stalowe schodki po obu stronach, instalację elektryczną łącznie, z oświetleniem zgodnie z projektem.
4.1.15. Zamawiający wymaga wykonania instalacji pneumatycznej nieuwzględnionej w projekcie. Wykonawcy zobowiązany jest do sporządzonego projektu instalacji pneumatycznej we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz autorem projektu branży Konstrukcyjny-Budowlanej.
4.1.15.1. Zamawiający wymaga zaprojektowania 3 punktów usytułowanych na ścianie wschodniej zaprojektowanego budynku warsztatowego w odległości ok. 3 m. 4 punkt należy umieścić w zaprojektowanym kanale roboczym.
4.1.15.2. W projekcie należy uwzględnić podłączenie do istniejącej sprężarkowni usytuowanej od strony północnej projektowanego budynku w odległości ok.15 m. (w załączeniu schemat docelowej lokalizacji instalacji).
4.1.15.3. Po wykonaniu instalacji Wykonawca dokona stosowanych odbiór oraz prób szczelności.
1.3. Prace w zakresie branży sanitarnej należy wykonać zgodnie z załączonym projektem:
1.3.1. Montaż wewnętrznej instalacji c.o. zgodnie z projektem branża sanitarna.
1.3.2. Montaż wentylacji mechanicznej kanału oraz pomieszczenia warsztatowego z godnie z projektem branża sanitarna.
1.3.3. UWAGA!!! Zamawiający informuje ze odstępuje od budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej.
1.3.4. Zgodnie z załączonym projektem w zakresie branży sanitarnej Zamawiający wymaga wykonania w pełnym zakresie instalacje C.O. oraz instalacji wentylacji mechanicznej.
1.4. Prace w zakresie branży elektrycznej należy wykonać zgodnie z załączonym projektem:
1.4.1. wykonanie uziemienia fundamentowego
1.4.2. układanie rur elektroinstalacyjnych
1.4.3. układanie kabli
1.4.4. montaż i wyposażenie rozdzielnic
1.4.5. prace łączeniowe
1.4.6. montaż osprzętu elektrycznego
1.4.7. wykonanie instalacji odgromowej
1.4.8. pomiary pomontażowe
1.4.9. instalację oświetleniową,
1.4.10. instalację gniazdową,
1.4.11. instalację siłową,
1.4.12. montaż osprzętu elektrycznego,
1.4.13. montaż opraw oświetleniowych,
1.5. UWAGA!! zmiana w projekcie w zakresie opisu rysunku A znajdującego się w projektcie Architektoniczno-Budowlany Bramy przemysłowe segmentowe WN:
1.5.1. Brama nr 1 od strony wjazdowej południowej:
1.5.1.1. segmentowa, automatyczna brama przemysłowa
1.5.1.2. wysokość 4500
1.5.1.3. szerokość 4500
1.5.1.4. prowadzenie z przewyższeniem umożliwiającym maksymalne wykorzystanie wysokości warsztatu
1.5.1.5. kolor paneli RAL 9006
1.5.1.6. struktura Silkline lub gładka (do uzgodnienia z zamawiającym)
1.5.1.7. bez przetłoczeń
1.5.1.8. automat SE -9 Automatik przeznaczony do bram o powierzchni około 26 m2 z centralą sterująca TS-970, zasilanie 3x400V, wyłącznik krańcowy elektroniczne, krawędziowa listwa bezpieczeństwa lub system równoważny
1.5.1.9. hamulec bezpieczeństwa po obu stronach bramy (zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia linki)
1.5.1.10. uniwersalna droga radiowa, 4 piloty czterokanałowe
1.5.1.11. 2 przeszklenia panelem aluminiowym (panel 3 i 4)
1.5.1.12. drzwi przejściowe lewe wyposażone w czujnik otwarcia i samozamykacz
1.5.2. Brama nr 2 od strony północnej:
1.5.2.1. segmentowa, automatyczna brama przemysłowa
1.5.2.2. wysokość 4500
1.5.2.3. szerokość 4500
1.5.2.4. prowadzenie z przewyższeniem umożliwiającym maksymalne wykorzystanie wysokości warsztatu
1.5.2.5. kolor paneli RAL 9006
1.5.2.6. struktura Silkline lub gładka (do uzgodnienia z zamawiającym)
1.5.2.7. bez przetłoczeń
1.5.2.8. automat SE -9 Automatik przeznaczony do bram o powierzchni około 26 m2 z centralą sterująca TS-970, zasilanie 3x400V, wyłącznik krańcowy elektroniczny, krawędziowa listwa bezpieczeństwa lub system równoważny
1.5.2.9. hamulec bezpieczeństwa po obu stronach bramy w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia linki
1.5.2.10. uniwersalna droga radiowa
1.5.2.11. 2 przeszklenia panelem aluminiowym (panel 3 i 4)
1.5.2.12. UWAGA!!!! projekt został uzupełniony o rysunek podkonstrukcji bramy o elementy konstrukcji stalowej umożliwiające montaż elementów konstrukcyjnych bram segmentowych.
1.6. UWAGA!!! Wyposażenie technologiczne określone na rysunku T 1 oraz opisu znajdującego się pliku o nazwie „Technologia” nie wchodzi w zakres postępowania następujące wyposażenie:
a) szafki narzędziowej – 3 sztuki;
b) szafa narzędziowe – 1 sztuka;
c) kanałowy podnośnik hydrauliczny -1 sztuka;
d) urządzenie do ustawiania świateł – 1 sztuka;
e) nagrzewnica – 1 sztuka.
f) umywalka – 1 sztuka
g) podgrzewacz do wody – 1 sztuka
Zamawiający wymaga wykonania z zakresu wyposażenia technologicznego następujące elementy:
a) Blat roboczy – 1 sztuka
b) Odciągi spalin – 3 sztuki
c) Wentylacja w dachu – 1 sztuka
d) Bramy segmentowe - 2 sztuki
1.6.1. Gwarancja: Zamawiający wymaga min. 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, oraz min. 24 miesiące gwarancji na przemysłowe automatyczne bramy segmentowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 859770,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1119250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 859770,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950158429

7.3.3) Ulica: Mickiewicza, 14

7.3.4) Miejscowość: Biłgoraj

7.3.5) Kod pocztowy: 23-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 859770,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.