eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › "Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PGK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950317448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łąkowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkbilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbilgoraj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie, ścieków, gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c24059-fe0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1c24059-fe0c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – adres poczty Zamawiającego do komunikacji w sprawie zamówienia– zamowienia@pgkbilgoraj.pl
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”
1.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.5. Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych w postępowaniu odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13, tel. 84 688 18 52;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgkbilgoraj.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Budowa budynku warsztatowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju” (znak sprawy: ZP/DOT/1/23), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DOT/13/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe oraz budowlane polegające na budowie budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 18/26 w Biłgoraju ul. Łąkowa 13.
1.W ramach zadania należy wykonać:
1.1.Rozbiórkę istniejącego budynku, zasypanie istniejącej poniżej poziomu gruntu piwnicy wraz z zagęszczeniem gruntu:
1.1.1. Rozebranie istniejącego budynku oznaczonego symbol nr 2 na palnie sytuacyjnym w zakresie:
- rozebranie pokrycia dachowego ok. 106,29m2
- Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku ok. 5,4mb
- Rozebranie rynien z blachy, nadających się do użytku ok. 13,5mb
- Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ok. 6,7m2
- Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone ok.16,79m3
- Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm 10,13m3
- Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej 27,46m3
-Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone 1,6m3
- Wywóz złomu i utylizacja elementów rozebranych
- Zasypanie terenu po rozbiórce piaskiem i wyrównanie terenu.
1.2. Budowa budynku warsztatowego zgodnie z załączonym projektem:
1.2.1. Budynek o konstrukcji stalowej wypełniony warstwową płytą z rdzeniem z wełny mineralnej o wymiarach konstrukcyjnych:
4.1.2. Szerokość - 7,36 m
4.1.3. Długość 16,0 m,
4.1.4. Wysokość – 7,05 m
4.1.5. Kąt spadku dachu 5,0°
4.1.6. Powierzchnia zabudowy 117,6 m²
4.1.7. Powierzchnia użytkowa 106,73 m²
4.1.8. Wykonanie zbrojonych stop fundamentowych wraz z mocowaniem kotew.
4.1.9. Stalowa konstrukcja słupów głównych z profili kwadratowych 140x140x8
4.1.10. Sztywność obiektu zapewnia konstrukcja ram z ryglami połączonymi ze słupami węzłami sztywnymi przez zastosowanie połączeń spawanych oraz przez zastosowanie stężeń typu X z prętów fi 18
4.1.11. Pokrycie dachowe wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, obróbki okapów i krawędzi dachu wykonane z blachy stalowej powlekanej i metalowej. Rynny dachowe i rury spustowe z PCV
4.1.12. Kanał warsztatowy najazdowy wykonany z bloczków betonowych, od strony zewnętrznej hydroizolacja dwuskładnikowa typu średniego, lub wykonanie kanału najazdowego z betonu 30W8 (wykonanie szalunków i zalanie betonem) przy zachowaniu hydroizolzcji dwuskładnikowej przewidzianej dla konstrukcji z bloczków betonowych, ściany od wewnątrz wykończone płytą ceramiczną, posadzka kanału z terakoty o grubości 1 cm z powłoką antypoślizgową
4.1.13. Posadzka budynku warsztatowego – przemysłowa o grubości 15 cm z betonu C20/25, studzienka z mechanicznym opróżnianiem płynów usytułowana w środkowej części posadzki kanału zgodnie z projektem budowlanym.
4.1.14. Kanał wyposażony w stalowe schodki po obu stronach, instalację elektryczną łącznie, z oświetleniem zgodnie z projektem.
4.1.15. Zamawiający wymaga wykonania instalacji pneumatycznej nieuwzględnionej w projekcie. Wykonawcy zobowiązany jest do sporządzonego projektu instalacji pneumatycznej we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz autorem projektu branży Konstrukcyjny-Budowlanej.
4.1.15.1. Zamawiający wymaga zaprojektowania 3 punktów usytułowanych na ścianie wschodniej zaprojektowanego budynku warsztatowego w odległości ok. 3 m. 4 punkt należy umieścić w zaprojektowanym kanale roboczym.
4.1.15.2. W projekcie należy uwzględnić podłączenie do istniejącej sprężarkowni usytuowanej od strony północnej projektowanego budynku w odległości ok.15 m. (w załączeniu schemat docelowej lokalizacji instalacji).
4.1.15.3. Po wykonaniu instalacji Wykonawca dokona stosowanych odbiór oraz prób szczelności.
1.3. Prace w zakresie branży sanitarnej należy wykonać zgodnie z załączonym projektem:
1.3.1. Montaż wewnętrznej instalacji c.o. zgodnie z projektem branża sanitarna.
1.3.2. Montaż wentylacji mechanicznej kanału oraz pomieszczenia warsztatowego z godnie z projektem branża sanitarna.
1.3.3. UWAGA!!! Zamawiający informuje ze odstępuje od budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej.
1.3.4. Zgodnie z załączonym projektem w zakresie branży sanitarnej Zamawiający wymaga wykonania w pełnym zakresie instalacje C.O. oraz instalacji wentylacji mechanicznej.
1.4. Prace w zakresie branży elektrycznej należy wykonać zgodnie z załączonym projektem:
1.4.1. wykonanie uziemienia fundamentowego
1.4.2. układanie rur elektroinstalacyjnych
1.4.3. układanie kabli
1.4.4. montaż i wyposażenie rozdzielnic
1.4.5. prace łączeniowe
1.4.6. montaż osprzętu elektrycznego
1.4.7. wykonanie instalacji odgromowej
1.4.8. pomiary pomontażowe
1.4.9. instalację oświetleniową,
1.4.10. instalację gniazdową,
1.4.11. instalację siłową,
1.4.12. montaż osprzętu elektrycznego,
1.4.13. montaż opraw oświetleniowych,
1.5. UWAGA!! zmiana w projekcie w zakresie opisu rysunku A znajdującego się w projektcie Architektoniczno-Budowlany Bramy przemysłowe segmentowe WN:
1.5.1. Brama nr 1 od strony wjazdowej południowej:
1.5.1.1. segmentowa, automatyczna brama przemysłowa
1.5.1.2. wysokość 4500
1.5.1.3. szerokość 4500
1.5.1.4. prowadzenie z przewyższeniem umożliwiającym maksymalne wykorzystanie wysokości warsztatu
1.5.1.5. kolor paneli RAL 9006
1.5.1.6. struktura Silkline lub gładka (do uzgodnienia z zamawiającym)
1.5.1.7. bez przetłoczeń
1.5.1.8. automat SE -9 Automatik przeznaczony do bram o powierzchni około 26 m2 z centralą sterująca TS-970, zasilanie 3x400V, wyłącznik krańcowy elektroniczne, krawędziowa listwa bezpieczeństwa lub system równoważny
1.5.1.9. hamulec bezpieczeństwa po obu stronach bramy (zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia linki)
1.5.1.10. uniwersalna droga radiowa, 4 piloty czterokanałowe
1.5.1.11. 2 przeszklenia panelem aluminiowym (panel 3 i 4)
1.5.1.12. drzwi przejściowe lewe wyposażone w czujnik otwarcia i samozamykacz
1.5.2. Brama nr 2 od strony północnej:
1.5.2.1. segmentowa, automatyczna brama przemysłowa
1.5.2.2. wysokość 4500
1.5.2.3. szerokość 4500
1.5.2.4. prowadzenie z przewyższeniem umożliwiającym maksymalne wykorzystanie wysokości warsztatu
1.5.2.5. kolor paneli RAL 9006
1.5.2.6. struktura Silkline lub gładka (do uzgodnienia z zamawiającym)
1.5.2.7. bez przetłoczeń
1.5.2.8. automat SE -9 Automatik przeznaczony do bram o powierzchni około 26 m2 z centralą sterująca TS-970, zasilanie 3x400V, wyłącznik krańcowy elektroniczny, krawędziowa listwa bezpieczeństwa lub system równoważny
1.5.2.9. hamulec bezpieczeństwa po obu stronach bramy w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia linki
1.5.2.10. uniwersalna droga radiowa
1.5.2.11. 2 przeszklenia panelem aluminiowym (panel 3 i 4)
1.5.2.12. UWAGA!!!! projekt został uzupełniony o rysunek podkonstrukcji bramy o elementy konstrukcji stalowej umożliwiające montaż elementów konstrukcyjnych bram segmentowych.
1.6. UWAGA!!! Wyposażenie technologiczne określone na rysunku T 1 oraz opisu znajdującego się pliku o nazwie „Technologia” nie wchodzi w zakres postępowania następujące wyposażenie:
a) szafki narzędziowej – 3 sztuki;
b) szafa narzędziowe – 1 sztuka;
c) kanałowy podnośnik hydrauliczny -1 sztuka;
d) urządzenie do ustawiania świateł – 1 sztuka;
e) nagrzewnica – 1 sztuka.
f) umywalka – 1 sztuka
g) podgrzewacz do wody – 1 sztuka
Zamawiający wymaga wykonania z zakresu wyposażenia technologicznego następujące elementy:
a) Blat roboczy – 1 sztuka
b) Odciągi spalin – 3 sztuki
c) Wentylacja w dachu – 1 sztuka
d) Bramy segmentowe - 2 sztuki
1.6.1. Gwarancja: Zamawiający wymaga min. 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, oraz min. 24 miesiące gwarancji na przemysłowe automatyczne bramy segmentowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn

C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie, budowy budynku o konstrukcji stalowej o łącznej wartości, co najmniej 400 000,00 zł brutto. Wykonawca wykaże spełnianie warunku składając wykaz robót budowlanych –wg wzoru Załącznik nr 7
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
Posiadającego przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego robót branży ogólnobudowlanej:
- posiadającego doświadczenie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej budowie w skład której wchodziła budowa budynku o konstrukcji stalowej.
- posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, lub uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót polegających na budowie budynku o konstrukcji stalowej.
b) min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
c) min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem -jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108, ust.1, pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, w zależności od charakteru, znaczenia przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych żąda – wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Wzór wykazu –Załącznik nr 7 do SWZ).
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - składa:
1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/ty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 powyżej -zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięga, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument/ty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000 ,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy 00/100),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: ZP/DOT/1/23 budowa budynku warsztatowego”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.