eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w 2021 r.Ogłoszenie z dnia 2021-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GNIEZNO

1.3.) Oddział zamawiającego: DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WRZESIŃSKA 83

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 4264611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gniezno@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gniezno.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gniezno/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi leśnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Gniezno w 2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5c4e6c9-2841-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00070774/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gniezno w 2021 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226787/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 195500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach tłuczniowych, polegająca na:
Miejscowym uzupełnieniu ubytków nawierzchni kruszywem drogowym
- kruszywo drogowe wapienne o frakcji od 0 mm do 63 mm,
lub - kruszywo łamane (granit, melafir, gabro, sjenit, amfibolit, gnejs, bazalt itp.) o frakcji od 0 mm do 63 mm;oraz
- kruszywo drogowe wapienne o frakcji od 0 mm do 31,5 mm,
lub - kruszywo łamane (granit, melafir, gabro, sjenit, amfibolit, gnejs, bazalt itp.) o frakcji od 0 mm do 31,5 mm;
oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem dróg leśnych na najbardziej zniszczonych fragmentach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie leśnictw Brody, Kowalewko i Nowaszyce.
Ilości kruszywa do wbudowania - 2300 ton, w tym:
- 500 ton (frakcja 0/63mm)
- 1800 ton (frakcja 0/31,5mm)
Wymagania dla kruszywa o frakcji 0/63mm oraz 0/31,5mm o następujących parametrach :
- nasiąkliwość WA24-2
- mrozoodporność F4
- odporność na rozdrabnianie LA>30
Dla zapewnienia należytych warunków eksploatacyjnych i naprawy zniszczonych fragmentów dróg leśnych konieczna staje się konserwacja dróg leśnych o nawierzchniach tłuczniowych bez zbytniego ingerowania w środowisko naturalne jako nawierzchnie utwardzone z materiałów neutralnych nie szkodzących środowisku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ, umowie oraz w:
a) Opisie przedmiotu zamówienia
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie robót budowlanych w tym:
a) uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem;
b) wyprofilowanie fragmentów dróg objętych konserwacją;
c) zagęszczenie dróg w miejscu wbudowania kruszywa;
d) plantowanie poboczy w celu umożliwienia odpływu wód opadowych oraz roztopowych w miejscach wbudowania kruszywa (w miarę potrzeb).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 22.10.2021 r. zgodnie z art. 222 pkt 4 ustawy PZP poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 240465,00 zł brutto. Do terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty Wykonawców:
1. PPHU „SPEC” Przemysław Szczepański, Armii Krajowej 38/10, 62 - 035 Kórnik za kwotę brutto 562971,00 zł,
2. Transport Publiczny Handel Wynajem Paweł Macioszek, Cielimowo ul. Leśna 1, 62-220 Niechanowo za kwotę brutto 295205,00 zł.
W związku z faktem, że oferty przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający w myśl art. 255 pkt 3 PZP unieważnił postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295205,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 562971,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.