eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › B/05/2021 Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (...) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażeniaOgłoszenie z dnia 2021-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
B/05/2021 Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (...) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/499094

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

B/05/2021 Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (...) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0638cbc2-1ba2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002822/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190858/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B/05/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 426829,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (przyziemie budynku
8 kondygnacyjnego nr 001) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażenia, w tym:
1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
 wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń ,
 opracowanie wielobranżowego projektu budowlano oraz projektu technicznego (3 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG),
 opracowanie STWiOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF),
 opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót ogólnobudowlanych (2 egz.
w formie papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,),
 wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej (2 egz. wersja edytowalna oraz papierowa) – po wykonaniu robót budowlanych,
 zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez inspektorów p.poż, sanepidu i pip zgodnie
z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy jeżeli będzie wymagane,
 zakup niezbędnych mapek po stronie Wykonawcy,
 opracowanie scenariusza p.poż. jeżeli wystąpią zmiany w ochronie p.poż. budynku.
 w projekcie budowlanym uwzględnienie wszystkich robót oraz wykonanie instalacji umożliwiających przekazanie w bezpieczne użytkowanie pomieszczeń
1.2. Wykonanie robót budowalnych
1.3. Dostawa wyposażenia
1.4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu sześćdziesięciu [ 60 ] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Na dostarczone i zamontowane wyposażenie i urządzenia Wykonawca zapewnia gwarancję dwudziestocztero- [ 24 ] miesięczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

39100000-3 - Meble

39130000-2 - Meble biurowe

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39181000-4 - Stoły laboratoryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 748000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 999164,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 748000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlane „Profbud” Wojtas Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7542733010

7.3.3) Ulica: Budowlanych

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-123

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 748000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.