eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › B/05/2021 Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (...) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażeniaOgłoszenie z dnia 2021-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
B/05/2021 Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (...) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

B/05/2021 Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (...) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0638cbc2-1ba2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002822/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/499094

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499094

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt.12 SWZ. jednocześnie Zamawiający informuje, ze adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499094, zwana dalej platformą zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa
danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.
2. Inspektorem
ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, email:iod@uni.opole.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego B/05/2021 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6.Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy.
7.W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych
osobowych Państwa dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa
danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie
przysługuje Państwu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−
prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych j est art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust.2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy: −Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.−
Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B/05/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pracowni ćwiczeń Mikrobiologia (przyziemie budynku
8 kondygnacyjnego nr 001) Collegium Salutis Humanae przy ul. Katowickiej 68, wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i dostawą wyposażenia, w tym:
1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:
 wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń ,
 opracowanie wielobranżowego projektu budowlano oraz projektu technicznego (3 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF, DWG),
 opracowanie STWiOR (2 egz. w formie papierowej oraz elektronicznej, pliki PDF),
 opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót ogólnobudowlanych (2 egz.
w formie papierowej pliki PDF oraz elektronicznej Norma pliki ath,),
 wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej (2 egz. wersja edytowalna oraz papierowa) – po wykonaniu robót budowlanych,
 zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez inspektorów p.poż, sanepidu i pip zgodnie
z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy jeżeli będzie wymagane,
 zakup niezbędnych mapek po stronie Wykonawcy,
 opracowanie scenariusza p.poż. jeżeli wystąpią zmiany w ochronie p.poż. budynku.
 w projekcie budowlanym uwzględnienie wszystkich robót oraz wykonanie instalacji umożliwiających przekazanie w bezpieczne użytkowanie pomieszczeń
1.2. Wykonanie robót budowalnych
1.3. Dostawa wyposażenia
1.4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu sześćdziesięciu [ 60 ] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Na dostarczone i zamontowane wyposażenie i urządzenia Wykonawca zapewnia gwarancję dwudziestocztero- [ 24 ] miesięczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

39100000-3 - Meble

39130000-2 - Meble biurowe

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39181000-4 - Stoły laboratoryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów
w kryterium
Cena + Liczba punktów
w kryterium
Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej będą uznane za spełnione jeżeli:

Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:*
osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego*** ,

oraz

osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego*** ,

oraz

osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego***,

oraz

osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego***,

oraz

KIEROWNIKA BUDOWY nadzorującego wykonywane u Zamawiającego prace, tj.: osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego*** ,

oraz

KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH nadzorującego wykonywane u Zamawiającego prace, tj.: osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego*** ,

oraz

KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH nadzorującego wykonywane u Zamawiającego prace, tj.: osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego***,

*Wykonawca samodzielnie określa liczbę osób które skieruje do realizacji zamówienia.

**Określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne odpowiadające uprawnienia wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

***Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [ 5 ] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:

Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Jeżeli dotyczy: Wykonawca korzystający z zasobów podmiotów udostępniających zobowiązany będzie dostarczyć oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów – podmiotów udostępniających
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części , polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

A.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

A.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5A.1 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

A.2.1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
A.2.2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
A.2.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

A.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3-4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

A.4. zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
5.A.4.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
5.A.4.2. Wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

A.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

B. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [ 5 ] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów udostępniających dostarczają dodatkowo - jeżeli dotyczy:
4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (załącznik nr 6 do SWZ).

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (załącznik nr 7 do SWZ).
7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ - w art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: sześciu tysięcy [ 6 000,00 ] złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6 SWZ – w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, w szczególności §24.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/499094

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
1. Na podstawie art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.)) osób wykonujących wskazane
w pkt. 2 czynności związane z realizacją zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy.
2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 prace malarskie
 układanie płytek
 prace w zakresie instalacji sanitarnych
 prace w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
3. Sposób weryfikacji przez Zamawiającego zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone przez Zamawiającego
w załączniku nr 3 do SWZ (Projekt umowy).
B. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres określony w pkt. 3 SWZ: maksymalnie dwieście siedemdziesiąt [ 270 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że:
1. wykonanie opracowania inwentaryzacji i projektu budowlanego z inwentaryzacją nastąpi
w ciągu trzydziestu [ 30 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
2. wykonanie projektu technicznego nastąpi w ciągu sześćdziesięciu [ 60 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
3. wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i uzyskanych rozstrzygnięć administracyjno-prawnych wydanych przez stosowne organy Architektoniczno-Budowlane wraz z dostawami wyposażenia nastąpi w terminie określonym w pkt. B.
4. pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem w użytkowanie, tj. maksymalnie do terminu, o którym mowa w pkt. B.
C. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. B jest terminem maksymalnym
na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia - nie krótszy niż dwieście czterdzieści [ 240 ] dni kalendarzowych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.
D. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót rozbiórkowych przed uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz zgłoszeń jeżeli będą wymagane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.