eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIEOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 119

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cbbcb0e8-faec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbbcb0e8-faec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00275890

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085498/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233231

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.270.2.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych w zakresie:
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Dobrowolne ubezpieczenie auto-casco z ryzykiem kradzieży
- Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
- Dobrowolne ubezpieczenie assistance

4.5.3.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121894 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, Łotwa Reprezentowana przez pełnomocnika: RESO Europa Service Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 844-219-13-7

7.3.3) Ulica: Innowacyjna

7.3.4) Miejscowość: Suwalki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.