eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIEOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 119

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: MERYDIAN BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA AKCYJNA

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 472042317

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Piotrowska 233

1.11.4.) Miejscowość: Łódź

1.11.5.) Kod pocztowy: 90-456

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: broker@merydian.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.merydian.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbbcb0e8-faec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085498/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA UBEZPIECZENIA RYZYK KOMUNIKACYJNYCH DLA POJAZDÓW ZESPOŁU SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cbbcb0e8-faec-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP-u (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących złożenia/zmiany/wycofania oferty, opisanych w Rozdziale XIII (Opis sposobu przygotowania oferty).
Uwaga: MiniPortal i ePUAP służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (w szczególności wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, uzupełnienia, wyjaśnienia, i inne informacje składane przez Wykonawców) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej, tj. e-mail.
2. Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej do kontaktu: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu (do złożenia/zmiany/wycofania oferty) musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma w szczególności dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów w postaci elektronicznej opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP, określone w ich regulaminach oraz zobowiązuje się korzystając z nich przestrzegać ich postanowień.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania:
1) oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
2) dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń i innych informacji – przyjmuje się datę ich wpływu na adres e-mail wskazany w ust. 2.
10. Przedmiotowe postępowanie, w tym numer ID postępowania Wykonawca może uzyskać z Listy wszystkich postępowań na miniPortalu, wybierając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Numer ID postępowania jest dostępny również na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Po przekazaniu przez Zamawiającego lub Wykonawcę korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
12. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanej przez Zamawiającego korespondencji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania oraz były czytelne.
13. Korespondencja, inna niż złożenie/zmiana/wycofanie oferty, przesłana drogą elektroniczną nie może być szyfrowana.
14. Korespondencja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim
15. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie podanego w ofercie adresu poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.270.2.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych w zakresie:
- Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Dobrowolne ubezpieczenie auto-casco z ryzykiem kradzieży
- Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
- Dobrowolne ubezpieczenie assistance

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji polegać będzie na udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej dla nowonabywanych pojazdów w okresie realizacji umowy. Szacunkowo Zamawiający planuje zakup 11 pojazdów w następującym przedziale czasu: 5 pojazdów w 2023, 4 pojazdy w 2024, 2 pojazdy w 2025. Zakres ochrony pozostanie zgodny z zakresem wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ –Opis Przedmiotu Zamówienia i do złożonej oferty według stawek wynikających ze złożonego formularza ofertowego i formularza cenowego odpowiednio (Załącznik nr 4a i 4b do SWZ).

3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt. 11 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1. w wysokości:
– do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego,
3. Warunki udzielenia zamówienia zostały określone w odpowiednim Załączniku nr 3a i 3b do SWZ - Wzór umowy.
4. W przypadku zamówienia określonego w pkt. 1 zastosowanie będą mieć składki ustalone dla zamówienia podstawowego.
5. Inne warunki, w szczególności zakres ochrony, będą zgodnie z warunkami przyjętej oferty Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: preferowany zakres ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.2. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego.
2.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U.2023.656) co najmniej w grupach 1, 3, 10 i 18 Działu II określonych w Załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak w dokumentach zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.