eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stoszowice › Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach".Ogłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stoszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stoszowice 97

1.5.2.) Miejscowość: Stoszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-213

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@stoszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stoszowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://stoszowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-545ac565-053e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031391/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252725

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PF.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 184548,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia inkubatora w ramach projektu „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia.

Na platformie postępowania https://stoszowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zamieszczono zmieniony załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia do SWZ.

W trakcie realizacji zamówienia wymagana jest ścisła współpraca z Zamawiającym. Mogą wystąpić zmiany w stosunku do podanych wymiarów i lokalizacji ze względu na trwające roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek wykonać obmiary stanu istniejącego, uwzględnić zmiany i umieścić przedmiot zamówienia w najbardziej optymalnym rozwiązaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39153000-9 - Meble konferencyjne

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134070,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 158605,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 134070,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CARBO MEDIA Agencja Telewizyjna Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 929 10 07 996

7.3.3) Ulica: Kożuchowska 15 a

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-364

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 134070,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.