eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa implantów wraz z utworzeniem banku implantów w siedzibie zamawiającego i udostępnieniem sprzętu do wykonania zabiegów.Ogłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa implantów wraz z utworzeniem banku implantów w siedzibie zamawiającego i udostępnieniem sprzętu do wykonania zabiegów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 64

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 797704880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f0bf48d-ffa3-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa implantów wraz z utworzeniem banku implantów w siedzibie zamawiającego i udostępnieniem sprzętu do wykonania zabiegów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f0bf48d-ffa3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041547/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa implantów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241662

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ASZ.382.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 408850,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu.
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu.
Nić dwukolorowa do ortopedii,
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych
Zestaw dwóch igieł nitinolowych o dł 20cm połączonych taśmą
Zestaw dwóch igieł nitinolowych o dł 20cm połączonych nicią
Prowadnica do zestawów igieł do szycia łąkotki
Prowadnica półkaniula do wprowadzania zestawó do szycia łąkotki
Drut prowadzący o śr 1,5mm i dł 40-50cm ze znacznikiem
Drut prowadzący o śr 1,5mm i dł 30cm
Drut wiercący z uchem, dł 40-45cm.
Drut wiercący z okiem, dł 40-45cm.
Drut wiercący o dł 24-25cm
Igła do narzędzia do auotmatycznego szycia tkanek w stawie kolanowym ,
Szydło do szycia łąkotki z okiem,
Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego,
Śruba interferencyjna niewchłanialna z materiału PEEK CF
Płytka tytanowa tzw rewizyjna
Płytka tytanowa
Płytka tytanowa okrągła
Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza
Kotwica tytanowa
Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną
Implant niewchłanialny z PEEK CF
Implant bezwęzłowy z PEEK CF o śr 3,5mm i 4,5mm, 5,5mm Implant bez podajnika do mocowania śródoperacyjnego na wielorazowej prowadnicy.
Implant niewchłaniany tytanowy
Kaniule z trokarem jednorazowe, do artroskopii barku.
Elektroda bipolarna do waporyzacji.
Jednorazowe ostrze shavera do łąkotki
Jednorazowe ostrza shavera do tkanki kostnej
Ostrze shavera do łąkotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu zewnętrznym.
Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu
Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu.
Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside,
Impant do rekonstrukcji ACJ
Impant do rekonstrukcji więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Dren do pompy, tzw pacjenta nawadniający, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy.
Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. "dobowy"
Zestaw drenów inflow-outflow w jednym zestawie.
Optyka artroskopowa o dł 175mm i kącie 30st i śr 4,0mm, autoklawna
Płaszcz do optyki artroskopowej z dwoma zawoarami oraz automatycznym mocowaniem do optyki
Trokar do płaszcza artroskopowego
Światłowód o śr 4,5mm i dł 300mm, autoklawny z adapterem typu STRYKER/LIVATEC
Bateria do napędów ortopedycznych
Ostrze do piły oscylacyjnej do napędów ortopedycznych
Śruba tytanowa do korekcji koślawości stawu skokowego,
Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolagenu
Membrana matrycowa wykonana z przędzy z kwasu hialuronowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wpłynęła jedna oferta która została odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.