eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2023-06-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www: https://portal.smartpzp.pl/25wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9573be09-f620-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00264909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034944/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224366

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 30/W1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostek i instytucji wojskowych
w Suwałkach. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
• wykonania badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych, sanitarno-epidemiologicznych), badań diagnostycznych, laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych,
• zapewnienia udziału lekarzy w pracach komisji przyjmującej osoby powołane do terytorialnej służby wojskowej, wykonanie przeglądu lekarskiego i zabiegów sanitarnohigienicznych, zgodnie z ustawą o Obronie Ojczyzny w sprawie Terytorialnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 655),
• zapewnienia udziału lekarzy w kwalifikacji żołnierzy zawodowych do sprawdzianu sprawności fizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z 2.12.2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351 t.j..),
• zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji BHP, przeglądzie stanowisk służby i stanowisk pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t .j.)
• zapewnienia udziału lekarza w kwalifikacji do udziału w zawodach sportowych, pożarowych, w pracach komisji kwalifikacyjnej przy wcielaniu do służby przygotowawczej, służby zawodowej, NSR oraz żołnierzy rezerwy, a także podczas kwalifikacji do szczepień itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli i przesłanie go na adres email Wykonawcy.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel.
3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
4. Do zamówienia opcjonalnego zastosowanie będą miały postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami w umowach § 3 pkt 9, 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313754,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 313754,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 313754,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zdzisław Sadowski NZOZ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ESKULAP

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-102-73-43

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 51

7.3.4) Miejscowość: Augustów

7.3.5) Kod pocztowy: 16-300

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 313754,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.