eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9573be09-f620-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034944/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostki i instytucji wojskowych w Suwałkach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, iż wszelka komunikacja z Wykonawcami odbywać się
będzie wyłącznie poprzez platformę zakupową, pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/25wog
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez System. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 64 ustawy PZP
System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia
oferty.
13. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
a. dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich
użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 30/W1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy realizowane na rzecz żołnierzy i pracowników jednostek i instytucji wojskowych
w Suwałkach. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
• wykonania badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych, sanitarno-epidemiologicznych), badań diagnostycznych, laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych,
• zapewnienia udziału lekarzy w pracach komisji przyjmującej osoby powołane do terytorialnej służby wojskowej, wykonanie przeglądu lekarskiego i zabiegów sanitarnohigienicznych, zgodnie z ustawą o Obronie Ojczyzny w sprawie Terytorialnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 655),
• zapewnienia udziału lekarzy w kwalifikacji żołnierzy zawodowych do sprawdzianu sprawności fizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej
z 2.12.2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351 t.j..),
• zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w pracach komisji BHP, przeglądzie stanowisk służby i stanowisk pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t .j.)
• zapewnienia udziału lekarza w kwalifikacji do udziału w zawodach sportowych, pożarowych, w pracach komisji kwalifikacyjnej przy wcielaniu do służby przygotowawczej, służby zawodowej, NSR oraz żołnierzy rezerwy, a także podczas kwalifikacji do szczepień itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli i przesłanie go na adres email Wykonawcy.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel.
3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
4. Do zamówienia opcjonalnego zastosowanie będą miały postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami w umowach § 3 pkt 9, 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli i przesłanie go na adres email Wykonawcy.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel.
3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
4. Do zamówienia opcjonalnego zastosowanie będą miały postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami w umowach § 3 pkt 9, 10.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), [ % = pkt.] w następujący sposób:
Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według kryterium:
1) Kryterium „cena” – 60 % wartości zamówienia (brutto)
Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

wartość najniższa
------------------------------ x 60 pkt = liczba punktów uzyskanych
wartość oferty rozpatrywanej

2) Kryterium „czas wykonywania badań i konsultacji specjalistycznych oraz wystawienia zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań okresowych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby” – o wadze 40%.
a) w ciągu 1 dnia roboczego = 40 pkt
b) do 2 dni roboczych = 20 pkt
c) od 3 do 5 dni roboczych = 10 pkt
d) powyżej 5 dni roboczych = 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonywania badań i konsultacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, DOTYCZĄCE:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj.:
2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3) wraz z wypełnieniem w oświadczeniu numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 i 106 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r, poz. 633).
W przypadku powoływania się na zasoby podwykonawcy niniejsze oświadczenie ma złożyć również podwykonawca wraz z powyższym wypełnieniem numeru wpisu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie wraz z numerem wpisu musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.;
2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w 2.2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3) wraz z wypełnieniem w oświadczeniu numeru wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 i 106 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r, poz. 633).
W przypadku powoływania się na zasoby podwykonawcy niniejsze oświadczenie ma złożyć również podwykonawca wraz z powyższym wypełnieniem numeru wpisu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie wraz z numerem wpisu musi złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

37. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określił w Załączniku nr 5 do tejże Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/25wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.