eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu - Etap VOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Sołtana 2

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-602

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 321 62 87

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 321 62 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2aef7223-f5be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2aef7223-f5be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133849/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku internatu oraz remont stołówki wraz z łacznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu -etap V

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225533

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSM-2/514/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2200000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczenia kuchni oraz wydawalni z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:
- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży w wyłącznie w obszarze kuchni oraz wydawalni.
Uwaga: w celu ograniczenia kosztów wykonania, w przypadku braku wskazówek technicznych mających na celu konieczność zerwania istniejącej posadzki betonowej (pod płytkami) lub tynków – Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie prac odtworzeniowych/naprawczych na ww. płaszczyznach – mających na celu przygotowanie powierzchni pod dalsze prace wykończeniowe.
- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży oraz technologii kuchni (w zakresie instalacji wewnętrznych i okapów, bez elementów wyposażenia) jw. z wykonaniem tranzytów instalacyjne wod-kan (włącznie z separatorem tłuszczu i podłączeniem do inst. podposadzkowej, wodę, gaz, WLZ oraz c.o. wraz z wymianą istniejących grzejników na nowe (alternatywne grzanie pomieszczeń – jak dotychczas) wraz z wykonaniem nowych podejść c.o. wraz z zaworami odcinającymi w poziomie kondygnacji podziemnej – wyłącznie w obrysie remontowanych pomieszczeń, rodzaj grzejników do akceptacji w trakcie realizacji.
Uwaga: zakres robót nie obejmuje instalacji wentylacji mechanicznej – centrali, kanałów oraz dostawy i montażu nowych okapów kuchennych, dostawy ramy pod urządzenia i podestów obsługowych, obarierowania na dachu (zakres niezbędny do obsługi centrali).
Uwaga: Wykończenie ścian – płytka na całą wysokość, farby i zestawy malarskie – bakteriostatyczne, wykończenie posadzki – płytki podłogowe na izolacji szlamowej, zamknięte fugą epoksydową.
b) Zakres prac praz towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu wskazywanych, w trakcie realizacji zadania przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski kompleksowych robót, a w szczególności:
- demontaże i ponowne montaże elementów instalacji lub wyposażenia, wyniesienie i wniesienie mebli i elementów technologii przed i po wykonaniu robót remontowych;
- zakres prac związanych z wymianą elementów stolarki okiennej, drzwiowej, prac instalacyjnych, prób, pomiarów, dokumentacji budowy warsztatowej i powykonawczej niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obszaru remontowanych pomieszczeń jak w dokumentacji przetargowej;
- korekta i ujednolicenie dotychczas wykonanej numeracji pokoi w budynku internatu na piętrach I-VI, zakres obejmuje usunięcie dotychczasowych numerów oraz produkcję i montaż nowych w formatce jak dotychczasowe wykonany z pexy. W wycenie należy przywidzieć ryzyko wykonania zaprawek malarskich na portalach drzwiowych – o ile zaistnieje taka konieczność;
- inne i pozostałe prace wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych dla omawianych pomieszczeń.
Uwaga: należy przywidzieć demontaż i ponowny montaż elementów wentylacji mechanicznej i istniejących kanałów wentylacyjnych w obrysie remontowanych pomieszczeń kuchni oraz wydawalni.
+ 10 możliwych opcji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Zamawiający, działając na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia


Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, w zakresie podstawowym oraz każdej z opcji, której wartość przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 2.200.000,00 złotych brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę na wykonanie zamówienia za całkowitą cenę umowną brutto:
9.418.302,33 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki),
w tym:
1) cena brutto za realizację Zakresu Podstawowego:
702.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
2) cena brutto za realizację Opcji 1 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. a) SWZ:
583.200,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
3) cena brutto za realizację Opcji 2 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. b) SWZ:
2.246.400,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
4) cena brutto za realizację Opcji 3 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. c) SWZ:
64.800,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
5) cena brutto za realizację Opcji 4 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. d) SWZ:
116.640,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
6) cena brutto za realizację Opcji 5 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. e) SWZ:
2.106.864,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
7) cena brutto za realizację Opcji 6 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. f) SWZ:
1.741.014,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
8) cena brutto za realizację Opcji 7 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. g) SWZ:
1.608.984,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
9) cena brutto za realizację Opcji 8 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. h) SWZ:
91.800,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
10) cena brutto za realizację Opcji 9 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. i) SWZ:
81.000,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki);
11) cena brutto za realizację Opcji 10 - zgodnie z Rozdziałem III ust. 8 pkt 1 lit. j) SWZ:
75.600,00 zł (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki).

Mając powyższe na uwadze spełnione są przesłanki dla unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej sprawie.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi zespołu szkół morskich w Świnoujściu – Etap V”.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9418302,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9418302,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.