eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu - Etap VOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Sołtana 2

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-602

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 321 62 87

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 321 62 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2aef7223-f5be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133849/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku internatu oraz remont stołówki wraz z łacznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu -etap V

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2aef7223-f5be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Pobranie i odczytanie dokumentów elektronicznych, oświadczeń, kopii dokumentów elektronicznych i oświadczeń, informacji, wniosków przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie może powodować poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy";
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania;
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik) lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Morskich, ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście,
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Morskich jest p. Małgorzata Kurek,
3) kontakt z administratorem danych osobowych oraz Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: kadry@zsm.edu.pl,
4) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
5) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków administratora danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.zsm.edu.pl/ochrona-danych-osobowych/
6) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
c) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy do dnia przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okresy określone w dokumentach programowych Rządowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM-2/514/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2200000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczenia kuchni oraz wydawalni z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego i samodzielnego funkcjonowania remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:
- 100% zakresu prac rozbiórkowych elementów budowlanych oraz istniejących instalacji, segregacji i utylizacji urobku z rozbiórek i demontaży w wyłącznie w obszarze kuchni oraz wydawalni.
Uwaga: w celu ograniczenia kosztów wykonania, w przypadku braku wskazówek technicznych mających na celu konieczność zerwania istniejącej posadzki betonowej (pod płytkami) lub tynków – Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie prac odtworzeniowych/naprawczych na ww. płaszczyznach – mających na celu przygotowanie powierzchni pod dalsze prace wykończeniowe.
- 100% zakresu prac wykończeniowych i instalacyjnych, białych montaży oraz technologii kuchni (w zakresie instalacji wewnętrznych i okapów, bez elementów wyposażenia) jw. z wykonaniem tranzytów instalacyjne wod-kan (włącznie z separatorem tłuszczu i podłączeniem do inst. podposadzkowej, wodę, gaz, WLZ oraz c.o. wraz z wymianą istniejących grzejników na nowe (alternatywne grzanie pomieszczeń – jak dotychczas) wraz z wykonaniem nowych podejść c.o. wraz z zaworami odcinającymi w poziomie kondygnacji podziemnej – wyłącznie w obrysie remontowanych pomieszczeń, rodzaj grzejników do akceptacji w trakcie realizacji.
Uwaga: zakres robót nie obejmuje instalacji wentylacji mechanicznej – centrali, kanałów oraz dostawy i montażu nowych okapów kuchennych, dostawy ramy pod urządzenia i podestów obsługowych, obarierowania na dachu (zakres niezbędny do obsługi centrali).
Uwaga: Wykończenie ścian – płytka na całą wysokość, farby i zestawy malarskie – bakteriostatyczne, wykończenie posadzki – płytki podłogowe na izolacji szlamowej, zamknięte fugą epoksydową.
b) Zakres prac praz towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu wskazywanych, w trakcie realizacji zadania przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski kompleksowych robót, a w szczególności:
- demontaże i ponowne montaże elementów instalacji lub wyposażenia, wyniesienie i wniesienie mebli i elementów technologii przed i po wykonaniu robót remontowych;
- zakres prac związanych z wymianą elementów stolarki okiennej, drzwiowej, prac instalacyjnych, prób, pomiarów, dokumentacji budowy warsztatowej i powykonawczej niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obszaru remontowanych pomieszczeń jak w dokumentacji przetargowej;
- korekta i ujednolicenie dotychczas wykonanej numeracji pokoi w budynku internatu na piętrach I-VI, zakres obejmuje usunięcie dotychczasowych numerów oraz produkcję i montaż nowych w formatce jak dotychczasowe wykonany z pexy. W wycenie należy przywidzieć ryzyko wykonania zaprawek malarskich na portalach drzwiowych – o ile zaistnieje taka konieczność;
- inne i pozostałe prace wynikające z konieczności przeprowadzenia prac remontowych dla omawianych pomieszczeń.
Uwaga: należy przywidzieć demontaż i ponowny montaż elementów wentylacji mechanicznej i istniejących kanałów wentylacyjnych w obrysie remontowanych pomieszczeń kuchni oraz wydawalni.
+ 10 możliwych opcji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Opcja 1:
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej .
Maksymalna wartość Opcji 1 to 140 000,00 złotych (słownie: Sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy brutto.
b) Opcja 2:
wymiany okien i termomodernizacji ścian na budynku Internatu, ł
Maksymalna wartość Opcji 2 to 1 400 000,00 złotych (słownie: Jeden milion czterysta tysięcy złotych 0/100 gorszy brutto.
c) Opcja 3:
Zakres prac jak w Opcji 2 z modyfikacją polegającą na wymianie okien i drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania z U(max) = 0.9 [W/(m2K)], tj. niższym niż U(max) = 1.0 [W/(m2K)] przewidziany dla prac z Opcji 2.
Maksymalna wartość Opcji 3 to 80 000,00 złotych (słownie: Osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) brutto.
d) Opcja 4:
Zakres prac jak w Opcji 2 z modyfikacją polegającą na zmianie izolatora ścian zewnętrznych ze styropianu na wełnę gr. min. 22cm.
Maksymalna wartość Opcji 4 to 75 000,00 złotych (słownie: Siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) brutto.
e) Opcja 5:
Zakres prac jak w Opcji 2 z modyfikacją polegającą na wyłączeniu z zakresu prac elewacyjnych na budynku stołówki oraz kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi poprzez rezygnację z wykonania zakresu prac elewacyjnych, pozostawiając kompleksową wymianę okien, przy czym uwzględnić należy wykonanie zabezpieczenia elementów ciepłego montażu przed niekorzystnym działaniem promieni UV oraz tymczasowych parapetów i obróbek – w miejscach, gdzie nie będzie wykonana nowa elewacja.
Maksymalna wartość Opcji 5 to 1 320 000,00 złotych (słownie: Jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy brutto.
f) Opcja 6:
Zakres prac jak w Opcji 2 z modyfikacją polegającą na wyłączeniu z zakresu prac elewacyjnych na budynku stołówki, kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi oraz ściany podłużnej zachodniej budynku internatu poprzez rezygnację z wykonania zakresu prac elewacyjnych, pozostawiając kompleksową wymianę okien, przy czym uwzględnić należy wykonanie zabezpieczenia elementów ciepłego montażu przed niekorzystnym działaniem promieni UV oraz tymczasowych parapetów i obróbek – w miejscach, gdzie nie będzie wykonana nowa elewacja.
Maksymalna wartość Opcji 6 to 1 160 000,00 złotych (słownie: Jeden milion sto sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy brutto.
g) Opcja 7:
Zakres prac jak w Opcji 2 z modyfikacją polegającą na wyłączeniu z zakresu prac elewacyjnych na budynku stołówki, kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi, ściany podłużnej zachodniej budynku internatu oraz szczytowej północnej poprzez rezygnację z wykonania zakresu prac elewacyjnych, pozostawiając kompleksową wymianę okien, przy czym uwzględnić należy wykonanie zabezpieczenia elementów ciepłego montażu przed niekorzystnym działaniem promieni UV oraz tymczasowych parapetów i obróbek – w miejscach, gdzie nie będzie wykonana nowa elewacja.
Maksymalna wartość Opcji 7 to 1 090 000,00 złotych (słownie: Jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy brutto.
h) Opcja 8:
kompleksowe prace wykończeniowe w zakresie wykończenia zespołu pomieszczeń sanitarnych
Maksymalna wartość Opcji 8 to 45 000,00 złotych (słownie: Czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy brutto.
i) Opcja 9:
kompleksowe prace wykończeniowe w zakresie wykończenia zespołu pomieszczeń sanitarnych (na jednym piętrze) III-V/A-D na III piętrze.
Maksymalna wartość Opcji 9 to 40 000,00 złotych (słownie: Czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy brutto.
j) Opcja 10:
kompleksowe prace wykończeniowe w zakresie wykończenia zespołu pomieszczeń sanitarnych (na jednym piętrze) III-V/A-D na I lub II piętrze,
Maksymalna wartość Opcji 10 to 30 000,00 złotych (słownie: Trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. zamówień uzupełniających możliwych do udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, a polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (60), okres rękojmi i gwarancji (20), 3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (20).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł;
2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 900.000,00 zł brutto każda. Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę, przebudowę lub remont obiektu kubaturowego (tj. budynku lub innego obiektu budowlanego, któremu można przypisać parametr objętości), w zakres której wchodziły co najmniej roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, bez określania udziału wartości tych robót w całkowitej wartości roboty budowlanej. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
b) dysponują lub będą dysponować minimum po jednej osobie, która będzie faktycznie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o niżej opisanych kwalifikacjach na każde z poniżej wymienionych stanowisk:
1) Kierownik budowy:
- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy nabyte przed upływem terminu składania ofert.
2) Kierownik robót branży sanitarnej:
- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót branży sanitarnej nabyte przed upływem terminu składania ofert;
3) Kierownik robót branży elektrycznej:
- posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej nabyte przed upływem terminu składania ofert;
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1a i 2 (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp).
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
8. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 i 5 ustawy Pzp).
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835), jak również odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
1a. Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
1b. Przepisu, o którym mowa w pkt 1a można nie stosować w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (w złotych brutto), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415);
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (wzór oświadczenia zawarty we wzorze formularza oferty).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i z udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 oraz w 2022 r. poz. 25);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach, określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 oraz w 2022 r. poz. 25);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot, wymieniony w wykazach, określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 oraz w 2022 r. poz. 25);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, Zamawiający żąda dostarczenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w umówię

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Warunkiem uruchomienia prawa Opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa określonej Opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub poinformuje Wykonawcę o nieskorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Celem usunięcia wątpliwości ustala się, iż brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypisanym terminie będzie oznaczał, iż Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.